Tìm hiểu về Docker - Phần 2 - Cài đặt Docker trên CentOS 7

Mở đầu

Ở phần trước mình đã giới thiệu tổng quan về container và Docker. Phần này mình sẽ viết tiếp về cách cài đặt Docker trên CentOS 7.

Các phiên bản Docker

Có hai phiên bản chính của Docker là Docker EE, và Docker CE.

  • Docker EE (Docker Enterprise Edition)

Docker EE có 3 versions chính là Basic, Standard, Advanced. Bản Basic bao gồm Docker platform, hỗ trợ support và certification. Bản Standard và Advanced thêm các tính năng như container management (Docker Datacenter) và Docker Security Scanning.

Docker EE được support bởi Alibaba, Canonical, HPE, IBM, Microsoft…

Docker cũng cung cấp một certification để giúp các doanh nghiệp đảm bảo các sản phẩm của họ được hoạt động với Docker EE.

  • Docker CE (Docker Community Edition)

Docker CE, đúng như tên gọi, nó là một phiên bản Docker do cộng đồng support và phát triển, hoàn toàn miễn phí.

Có hai phiên bản của Docker CE là EdgeStable. Bản Edge sẽ được release hàng tháng với các tính năng mới nhất, còn Stable sẽ release theo quý.

Tóm lại Docker CE là free còn EE thì là mất tiền :v. Cả hai phiên bản Docker CE vào Docker EE tuy hướng vào các đối tượng khác nhau nhưng chúng không có quá nhiều sự khác biệt. Cả hai đều dựa vào Docker open source được phát triển bởi cả cộng đồng và các đối tác của Docker.

Để phân biệt Docker CE và Docker EE thì các bạn tham khảo thêm tại đây hoặc tại đây nhé.

Và tất nhiên phiên bản mình sử dụng để tìm hiểu là Docker CE do đó mình sẽ cài đặt Docker CE.

1. Chuẩn bị

Một SSD Cloud VPS CentOS7 có cấu hình như sau:

2. Cài đặt Docker sử dụng yum và repository

Cài đặt các gói cần thiết

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Thêm Docker repo

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Cài đặt bản lastest của Docker CE

sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Kiểm tra lại cài đặt

sudo systemctl start docker
docker -v

Docker version 18.09.1, build 4c52b90

Chạy container đầu tiên với Docker

sudo docker run hello-world

Bản chất của câu lệnh trên, Docker sẽ pull một image là hello-world trên Docker hub về server và chạy container với image đó.

Tổng kết

Trong bài này mình đã viết cách cài đặt Docker trên CentOS 7. Hy vọng sẽ giúp các bạn cài đặt thành công trong quá trình tìm hiểu Docker. Ở phần tiếp theo mình sẽ viết về một số câu lệnh CLI để quản lý imagecontainer

“if you have knowledge let others light their candles in it”


Tài liệu tham khảo

https://blog.docker.com/2017/03/docker-enterprise-edition/


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Trần Mạnh Huy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.