Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2019-11477 trên Cloud365

Ngày 17/6/2019, 3 lỗ hổng liên quan đến việc xử lý các gói tin TCP đã được tìm thấy trong Linux kernel.

Lỗ hổng nghiêm trọng nhất có thể cho phép kẻ tấn công từ xa gửi mã khai thác và gây ra crash hệ thống, ảnh hưởng đến tính khả dụng của hệ thống. Không có sự leo thang đặc quyền hoặc rò rỉ thông tin.

Các lỗ hổng này bao gồm:

 • CVE-2019-11477 (có mức độ nghiêm trọng).
 • CVE-2019-11478.
 • CVE-2019-11479.

Phạm vi ảnh hưởng:

 • CVE-2019-11477 : Ảnh hưởng đến các phiên bản nhân Linux từ 2.6.29 trở lên.
 • CVE-2019-11478 : Ảnh hưởng đến các phiên bản nhân Linux 4.15 trở xuống
 • CVE-2019-11479 : Ảnh hưởng tất cả các phiên bản Linux

Cách kiểm tra hệ thống tồn tại lỗ hổng:

 • Download script ở địa chỉ: https://access.redhat.com/sites/default/files/cve-2019-11477–2019-06-17-1629.sh

   wget https://access.redhat.com/sites/default/files/cve-2019-11477--2019-06-17-1629.sh 
   bash cve-2019-11477--2019-06-17-1629.sh
  
 • Kết quả hệ thống tồn tại lỗ hổng:

 • Kết quả hệ thống không tồn tại lỗ hổng:

Biện pháp xử lý

Khuyến cáo người dùng sớm Update Kernel lên phiên bản mới Sau đó thực hiện 1 trong 2 cách fix sau:

 • Disable SACK processing (/proc/sys/net/ipv4/tcp_sack set to 0) (reboot lại sẽ mất cấu hình).
   echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
  

  Hoặc

   sysctl -w net.ipv4.tcp_sack=0
  
 • Add rules vào firewall:
   firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 0 -p tcp --tcp-flags SYN SYN -m tcpmss --mss 1:500 -j DROP
   firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv6 filter INPUT 0 -p tcp --tcp-flags SYN SYN -m tcpmss --mss 1:500 -j DROP
   firewall-cmd --reload
   firewall-cmd --permanent --direct --get-all-rules
  

  Hoặc đối với iptables:

   iptables -I INPUT -p tcp --tcp-flags SYN SYN -m tcpmss --mss 1:500 -j DROP
   ip6tables -I INPUT -p tcp --tcp-flags SYN SYN -m tcpmss --mss 1:500 -j DROP
   iptables -nL -v
   ip6tables -nL -v
  

Link tham khảo:

 • https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/tcpsack

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đoàn Anh Tuấn
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.