Hướng dẫn turning zabbix

Khi bạn sử dụng zabbix để giám sát một hệ thống lớn lúc này DB zabbix của bạn sẽ rất lớn. Thông thường khi bạn sử dụng MySQL để lưu DB trong zabbix thì DB này sẽ được lưu thành một file. Như vậy theo thời gian dung lượng của file này sẽ rất lớn. Ta có thể dễ dàng nhận ra rằng việc đọc dữ liệu ở một file lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn việc đọc dữ liệu từ những file có dung lượng nhỏ hơn. Trong bài viết này tôi sẽ chỉ ra cách để chuyển DB được lưu tất cả trong một file thành nhiều file nhỏ mà mỗi table sẽ được lưu thành một file.

Chúng ta có thể chia nhỏ file có dung lượng lớn ibdata1 thành những file nhỏ và như vậy chúng ra có thể giảm dung lượng ở những bảng có dữ liệu không cần nữa ví dụ như bảng history-uint

# ls -lh /var/lib/mysql
total 16G
-rw-rw---- 1 mysql mysql 16K Aug 15 10:36 aria_log.00000001
-rw-rw---- 1 mysql mysql  52 Aug 15 10:36 aria_log_control
-rw-rw---- 1 mysql mysql 15G Aug 15 12:45 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0M Aug 15 12:45 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5.0M Aug 15 12:45 ib_logfile1
drwx------ 2 mysql mysql 4.0K Aug 15 10:36 mysql
srwxrwxrwx 1 mysql mysql  0 Aug 15 10:44 mysql.sock
drwx------ 2 mysql mysql 4.0K Aug 15 10:36 performance_schema
drwx------ 2 mysql mysql  6 Aug 15 10:36 test
drwx------ 2 mysql mysql 8.0K Aug 15 13:59 zabbix

Ta có thể thấy file ibdata1 có dung lượng khá lớn.

Stop dịch vụ zabbix

Trước khi bắt đầu chúng ta cần stop zabbix-server

systemctl stop zabbix-server

Backup database

1 Snapshot: Nếu zabbix server được cài trên máy ảo thì chúng ta nên tạo nên một bản snapshot để khi ta có một thao tác nào nhầm lẫn thì bạn vẫn có thể revert lại bản snapshot vừa rồi.

2 Dump DB

Để dữ lại toàn bộ dữ liệu tại thời điểm hiện tại ta dùng mysqldump để dump toàn bộ DB lại thành một file.

mysqldump -u zabbix -p --all-databases --add-drop-table > zabbix_db.sql

mkdir backup

mv zabbix_db.sql backup

Ta thấy trong thư mục backup đã có file ta vừa dump

[root@grafana backup]# ls
zabbix_db.sql

3 Backup thư mục /var/lib/mysql

rsync -avP /var/lib/mysql backup

Cho phép lưu mỗi bảng một file

 1. Stop mysql
systemctl stop mysql
 1. Backup thư mục /etc/my.cnf
cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.20190509
 1. Thêm dòng innodb_file_per_table=1 bên dưới [mysqld] trong file /etc/my.cnf
[root@grafana ~]# vi /etc/my.cnf

[mysqld]

...

innodb_file_per_table=1

Build lại database

Remove tất cả các file trong thư mục /var/lib/mysql

rm -rf /var/lib/mysql/*

Cần lưu ý rằng bước này sẽ xóa toàn bộ database nên bạn cần chắc chắn rằng bạn đã thực hiện các bước backup trước đó.

Khởi tạo lại database

/usr/bin/mysql_install_db

Kiểm tra lại thư mục /var/lib/mysql sau khi khởi tạo lại database

[root@grafana ~]# ls -lh /var/lib/mysql

total 28K
-rw-rw---- 1 root root 16K Aug 15 10:36 aria_log.00000001
-rw-rw---- 1 root root  52 Aug 15 10:36 aria_log_control
drwx------ 2 root root 4.0K Aug 15 10:36 mysql
drwx------ 2 root root 4.0K Aug 15 10:36 performance_schema
drwx------ 2 root root  6 Aug 15 10:36 test

Thau đổi quyền cho tất cả các file

chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql/

Bây giờ thực hiện kiểm tra lại

[root@grafana ~]# ls -lh /var/lib/mysql

total 28700
-rw-rw---- 1 mysql mysql  16384 Aug 15 10:36 aria_log.00000001
-rw-rw---- 1 mysql mysql    52 Aug 15 10:36 aria_log_control
-rw-rw---- 1 mysql mysql 18874368 Aug 15 10:41 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Aug 15 10:41 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Aug 15 10:40 ib_logfile1
drwx------ 2 mysql mysql   4096 Aug 15 10:36 mysql
drwx------ 2 mysql mysql   4096 Aug 15 10:36 performance_schema
drwx------ 2 mysql mysql    6 Aug 15 10:36 test

Start dịch vụ MySQL

systemctl start mysql

Rebuild the Account

Login vaò MySQL với user root và switch sang database mysql

[root@grafana ~]# mysql -u root -p
Enter password: 
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
[root@grafana ~]# mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 17
Server version: 5.6.44-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> 

Thay đổi password của user root

mysql> update user set Password=password("admin") where User="root";
Query OK, 4 rows affected (0,00 sec)
Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0

Tạo database sử dụng cho Zabbix

mysql> CREATE DATABASE zabbix;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Tạo account sử dụng cho Zabbix

mysql> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Gán quyền cho account Zabbix

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Apply những gì vừa thiết lập

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Kiểm tra lại file_per_table đã được setting

Trước khi import data đã backup trước đó chúng ta cần kiểm tra lại giá trị innodb_file_per_table đang có giá trị là ON

mysql> show variables like '%per_table%';
+-----------------------+-------+
| Variable_name     | Value |
+-----------------------+-------+
| innodb_file_per_table | ON  |
+-----------------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)

Import lại file backup mà ta đã tiến hành backup trước đó

[root@grafana ~]# cd backup/
[root@grafana backup]# time mysql -u zabbix -p zabbix < zabbix_db.sql
Enter password:

real  31m57.704s
user  0m50.054s
sys   0m1.945s

Việc import có thể nhanh hay chậm tùy thuộc vào kích thước database của bạn.

Xóa dữ liệu ở những bảng ko cần thiết

Một số bảng có giá trị mà ta không cần đến nó nữa. Ta có thế xóa nó đi để giảm bớt dung lượng

Ta có thể thấy những bảng có kích thước lớn.

# ls -lhtrS /var/lib/mysql/zabbix | tail
...
                              
-rw-rw---- 1 mysql mysql 192M Aug 15 14:01 events.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 288M Aug 15 14:01 trends.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 660M Aug 15 14:01 trends_uint.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.1G Aug 15 14:01 history.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 14G Aug 15 13:53 history_uint.ibd

Ta có thể thấy bảng history_uint.ibd có kích thước rất lớn. Bảng này lưu trữ tất cả các metric đẩy về từ các zabbix agent. Nên khi không có nhu cầu ta có thể xóa nó để lấy những metric mới hơn. Để làm việc này ta thực hiện như sau:

Login vào MySQL với user là zabbix và switch tới database zabbix

[root@grafana ~]# mysql -u zabbix -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 26
Server version: 5.6.44-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use zabbix;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> 

Đếm số record trong bảng history_uint

mysql> select count(itemid) from history_uint;
+---------------+
| count(itemid) |
+---------------+
|   177487167 |
+---------------+
1 row in set (1 min 14.37 sec)

Xóa các record trong bảng history_uint

mysql> truncate table history_uint;
Query OK, 0 rows affected (0.38 sec)

Xem lại số bản ghi trong bảng history_unit

mysql> select count(itemid) from history_uint;
+---------------+
| count(itemid) |
+---------------+
|      107 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)

Ta có thể xem lại các bảng có kích thước lớn. Lúc này không thấy bảng history_unit

# ls -lhtrS /var/lib/mysql/zabbix | tail
...
                              
-rw-rw---- 1 mysql mysql 192M Aug 15 14:01 events.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 288M Aug 15 14:01 trends.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 660M Aug 15 14:01 trends_uint.ibd
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.1G Aug 15 14:01 history.ibd

Tài liệu tham khảo

https://medium.com/@chusiang/change-the-mysql-innodb-tablespaces-to-file-per-table-for-zabbix-3-2-6-on-centos-7-dd86ab3179a4

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đinh Trọng Niệm
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.