CHECKMK part 4 - Đặt ngưỡng cảnh báo cho dịch vụ.

Lời mở đầu

Ở bài trước mình đã hướng dẫn mọi người cách để cấu hình active check, ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách để có thể cấu hình ngưỡng cảnh báo của dịch vụ. Mặc định thì checkmk đã có những ngưỡng cảnh báo cho từng dịch vụ, tuy nhiên những thông số đó chưa hẳn đã ổn đối với hệ thống của chúng ta vì thế chúng ta cần phải cấu hình lại ngưỡng cảnh báo của dịch vụ.

Chuẩn bị

  • Một máy CentOS 7 đã được cài đặt checkmk

  • Một máy CentOS 7 đã cài checkmk agent và được thêm host trên checkmk.

Thực hiện

  • Trên Web UI, chúng ta tìm đến Views, mở tab Services và chon All services.

  • Trong ví dụ này, mình sẽ đặt ngưỡng cảnh báo cho service Filesystem / và rule ở Folder main với ngưỡng 70% là Warning và 80% là Critical.

  • Tại Filesystem / chọn Parameters for this service :

omd-28

  • Chọn Filesystems (used space and growth):

omd-29

  • Chọn Create rule in folder:

omd-30

  • Tìm đến tab Parameters và làm như các bước dưới đây :

omd-31

  • Sau đó nhấn Save để lưu lại:

omd-32

  • Lưu lại những thay đổi :

omd-33

omd-34

omd-35

Tổng kết

Như vậy mình đã hướng dẫn mọi người cách để thiết lập ngưỡng cảnh báo, để có thể áp dụng chúng ta cần thiết lập cấu hình cảnh báo, các bài hướng dẫn cấu hình cảnh báo sẽ có ở bài sau.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.