Hướng dẫn cài đặt Pritunl VPN trên Cloud365

Giới thiệu

Pritunl là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để ảo hóa VPN server trên hạ tầng các trung tâm dữ liệu. Đồng thời cung cấp phương thức truy cập từ xa đơn giản trong vòng vài phút

Mô hình

Mục tiêu

 • Khi sử dụng Cloud trên hệ thống Cloud365, người dùng hoàn toàn có thể setup hệ thống LAN private giữa các VM với nhau và đi ra ngoài theo 1 IP public duy nhất. Khi đó, người dùng có thể dùng Pritunl Server làm VPN Server để các Client connect vào, sau đó kết nối tới các máy ảo thông qua đường Private LAN.

Mô hình thử nghiệm sử dụng 3 máy ảo, trong đó:

 • VM Pritunl đóng vai trò VPN Server.
 • VM Client đóng vai trò VPN Client.
 • VM Target sau khi cấu hình thành công khi máy remote quay VPN thành công và ping được tới dải Private LAN, và ra được internet.

Yêu cầu

 • Server Pritunl cài đặt hệ điều hành CentOS 7
 • Server Pritunl có 2 card mạng : 1 card IP public, 1 card IP Private LAN.

Cấu hình

 1. Cài đặt Server:
sudo tee /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.0.repo << EOF
[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/7/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc
EOF

sudo tee /etc/yum.repos.d/pritunl.repo << EOF
[pritunl]
name=Pritunl Repository
baseurl=https://repo.pritunl.com/stable/yum/centos/7/
gpgcheck=1
enabled=1
EOF

sudo rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A
gpg --armor --export 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A > key.tmp;
sudo rpm --import key.tmp; rm -f key.tmp
sudo yum -y install pritunl mongodb-org
sudo systemctl start mongod pritunl
sudo systemctl enable mongod pritunl
 1. Cấu hình mở thêm open file limit (Tùy chọn)
  sudo sh -c 'echo "* hard nofile 64000" >> /etc/security/limits.conf'
  sudo sh -c 'echo "* soft nofile 64000" >> /etc/security/limits.conf'
  sudo sh -c 'echo "root hard nofile 64000" >> /etc/security/limits.conf'
  sudo sh -c 'echo "root soft nofile 64000" >> /etc/security/limits.conf'
  
 2. Cấu hình hệ thống:

Cấu hình truy cập:

 • Truy cập vào đường dẫn webbase: https://<ip>
 • Truy cập SSH vào server chạy lệnh để lấy setup-key
sudo pritunl setup-key
 • MongoDB URI để default
 • Điền setup-key và Save:

 • Chạy lệnh trên CLI để lấy default password và user:
  sudo pritunl default-password
  

 • Sau đó điền user và password đăng nhập:

 • Hoàn thành bước setup (change password user pritunl nếu cần):

Cấu hình :

 • Vào mục Users, chọn Add organization, đặt tên cho Organization:

 • Sau khi tạo Organization, lựa chọn Add user:

 • Điền các thông tin liên quan: username, PIN (sử dụng để connect):

 • Chuyển sang mục Servers, chọn Add Server, khai báo các thông tin cho Server:
  • Tên Server
  • Port và giao thức truy cập
  • Virtual network: đây là dải mạng cấp cho Client connect (TUN)

 • Add thành công, chọn phần Add Route để add thêm route về dải Private Network:

 • Sau khi add xong Server, tiếp tục chọn mục Attach Organization:

 • Vào mục Server, chọn Start Server:

Kết nối Client

 • Lấy thông tin Client:

 • Truy cập để download Client (Ở ví dụ Client là Windows):

 • Thực hiện kết nối (mở Pritunl Client có giao diện như sau):

 • Chọn Import Profile URI và nhập Profile URI đã copy phía trên

 • Sau khi import đúng sẽ hiển thị user và chọn menu bên góc phải -> Connect

 • Nhập mã PIN khi tạo user:

 • Connect và lấy IP thành công:

 • Test connect tới dải Private OK:
ping 172.16.0.6

Pinging 172.16.0.6 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.6: bytes=32 time=4ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.0.6:
  Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

ping 172.16.0.5

Pinging 172.16.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.5: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 172.16.0.5: bytes=32 time=4ms TTL=64

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đoàn Anh Tuấn
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.