Apache (1) Beginer (25) CCNA (3) CVE-2019-12735 (1) CVE_2019-10149 (1) CentOS (28) CentOS7 (31) Centos (6) Cluster (9) Cluster Elasticsearch (1) DELL (1) DHCP (1) DNS (4) Database (4) DirectAdmin (2) Django (1) Docker (7) GNS3 (1) Gatling (7) Git (4) Gitlab (2) HAproxy (5) HPDL160 (1) High Availability (9) IPv6 (1) Jekyll (2) KVM (11) Kernel (1) LDAP (14) LINUX (2) LVM (2) Linux (97) Load balancer (11) Logging (11) Mail (1) MySQL (2) Mysql (1) Nextcloud (12) Nginx (5) Other (14) Password (1) Piper (1) Python (2) SMTP (1) SSH (2) SSL (1) Security (1) Sentry (3) Shell (3) Ubuntu (4) Windows (7) Zabbix (15) Zimbra (1) backup (1) iDRAC (1) iLO (1) monitoring (4) mysql (1) ngrok (1) virsh (1) zimbra (1)

 Apache (1)

Hướng dẫn nâng cấp Apache 2.4.17 đến 2.4.38 lên bản 2.4.39 trong các control panel

 Beginer (25)

SMTP miễn phí - Linux
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 3
Tích hợp Jenkins với Gitlab phần 1 - Linux
Tạo Jenkins Project(Job) đơn giản
Cài đặt cấu hình Jenkins trên CentOS7
Cài đặt OwnCloud trên Ubuntu18
Cài đặt OwnCloud CentOS 7
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 2
Hướng dẫn sử dụng công cụ MTR (My Traceroute)
Tìm hiểu Selinux trên CentOS
Cài đặt MySQL trên CentOS7
Sử dụng VScode để làm việc với GitHub
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 1
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 4
Hướng dẫn sử dụng Fail2ban trên CentOS
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 3
Hướng dẫn thao tác cơ bản với Git
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7
Python cho Sysadmin - Hướng dẫn cài đặt Python3.6 trên CentOS7
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 2
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 1
Cấu hình VLAN, TRUNK - Khái niệm và cấu hình cơ bản
Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows
Hướng dẫn sử dụng tool ipscan trên windows
Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 - 64 bit

 CCNA (3)

DHCP trong KVM
Tìm hiểu giao thức DHCP
Sử dụng IPv6 trên hạ tầng IPv4 có sẵn

 CVE-2019-12735 (1)

CVE-2019-12735

 CVE_2019-10149 (1)

CVE_2019-10149

 CentOS (28)

Tổng quan về chuỗi nhận dạng trình duyệt (Browser’s User Agent)
Cài đặt Zimbra trên CentOS 7
Tích hợp Jenkins với Gitlab phần 1 - Linux
Performance Testing - Phần 5 - Hướng dẫn ước lượng tải của Web bằng Gatling
Performance Testing - Phần 4 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Report
Tạo Jenkins Project(Job) đơn giản
Cài đặt cấu hình Jenkins trên CentOS7
Performance Testing Seri - Tổng quan về khái niệm Performance Testing
Performance Testing - Phần 3 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Test
Performance Testing - Phần 2 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Recoder
Performance Testing - Phần 1 - Hướng dẫn cài đặt Gatling.IO trên Ubuntu 18.04
Cài đặt OwnCloud CentOS 7
Python Tip & Trick - Xử lý kiểu dữ liệu datetime trong Python
Tìm hiểu Selinux trên CentOS
Cài đặt MySQL trên CentOS7
Tìm hiểu mô hình mạng NAT trong KVM
Hướng dẫn live migration trên KVM
Hướng dẫn cài đặt kimchi trên CentOS 7
Tìm hiểu về Docker - Phần 7 - Storage trong Docker
Tìm hiểu về Docker - Phần 6 - Các câu lệnh với image
Tìm hiểu về Docker - Phần 5 - Các câu lệnh với container
Tìm hiểu về Docker - Phần 4 - Tạo image từ Dockerfile
Hướng dẫn sử dụng Fail2ban trên CentOS
Tìm hiểu về Docker - Phần 3 - Kiến trúc và thành phần của Docker
Tìm hiểu về Docker - Phần 2 - Cài đặt Docker trên CentOS 7
Tìm hiểu về Docker - Phần 1 - Container
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7
Hướng dẫn sử dụng Jekyll - Part 2: Cài đặt Jekyll trên CentOS 7

 CentOS7 (31)

High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7
LDAP [Part 14] - Hướng dẫn backup và restore trên CentOS 7
LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
HAProxy API - Cách thay đổi cấu hình HAProxy nhanh chóng, không có Downtime
Kiểm tra băng thông và tốc độ network trên Linux với Iperf và Nload
Cấu hình Log cho MariaDB 10.2 trên CentOS 7
Lý do Cloud VPS Linux thiếu RAM
OOM Killer - Anh Cảnh Sát Giao Thông trên Linux
High Availability - Hướng dẫn triển khai Haproxy Keepalive cho Apache trên CentOS 7
Hướng dẫn kiểm tra dung lượng RAM trên hệ điều hành Linux
Bốn thành phần cấu tạo nên File cấu hình HAProxy
Hướng dẫn cài đặt wordpress trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình Nginx reverse proxy cho apache
Hướng dẫn sử dụng Gatling.IO Tool trên Ubuntu 18.04
Hướng dẫn tạo virtualhost trong nginx
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Tổng quan và các khái niệm quan trọng về cân bằng tải trong HAProxy
Hướng dẫn cài đặt HAProxy WI làm giao diện Web cho HAProxy trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình HAProxy làm load balancing cho Apache trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7
Hướng dẫn sử dụng AB Benchmarking Tool trên Ubuntu 18.04
Hướng dẫn cài đặt Nginx làm webserver trên centos 7
High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker
Hướng dẫn cài đặt web server dùng Nginx
High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing
High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync
High Availability - Phần 1: Tổng quan về Cluster
Hướng dẫn cấu hình Nginx làm load balancing cho Apache trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Wordpress cơ bản trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 - 64 bit

 Centos (6)

Hướng dẫn reset mật khẩu VPS trong KVM bằng guestfish
Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình linux bridge trên KVM
Hướng dẫn cài đặt và tạo máy ảo với KVM trên centOS 7
Hướng dẫn cài đặt KVM trên Ubuntu
Hướng dẫn sử dụng Jekyll - Part 1: Github Pages

 Cluster (9)

High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7
LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
Cấu hình Log cho MariaDB 10.2 trên CentOS 7
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7
High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker
High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing
High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync
High Availability - Phần 1: Tổng quan về Cluster

 Cluster Elasticsearch (1)

ELK part 3 - Tìm hiểu về Elasticsearch.

 DELL (1)

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng iDRAC server Dell

 DHCP (1)

Tìm hiểu giao thức DHCP

 DNS (4)

Secure thư mục tmp trên CentOS 7
Cài đặt BIND 9 trên CentOS 7
Các loại bản ghi trên DNS
Giới thiệu cơ bản về DNS

 Database (4)

LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
Cấu hình Log cho MariaDB 10.2 trên CentOS 7
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7

 DirectAdmin (2)

Hướng dẫn cài đặt Wordpress cơ bản trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên DirectAdmin

 Django (1)

Giới thiệu và cài đặt Django

 Docker (7)

Tìm hiểu về Docker - Phần 7 - Storage trong Docker
Tìm hiểu về Docker - Phần 6 - Các câu lệnh với image
Tìm hiểu về Docker - Phần 5 - Các câu lệnh với container
Tìm hiểu về Docker - Phần 4 - Tạo image từ Dockerfile
Tìm hiểu về Docker - Phần 3 - Kiến trúc và thành phần của Docker
Tìm hiểu về Docker - Phần 2 - Cài đặt Docker trên CentOS 7
Tìm hiểu về Docker - Phần 1 - Container

 GNS3 (1)

Sử dụng IPv6 trên hạ tầng IPv4 có sẵn

 Gatling (7)

Performance Testing - Phần 5 - Hướng dẫn ước lượng tải của Web bằng Gatling
Performance Testing - Phần 4 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Report
Performance Testing Seri - Tổng quan về khái niệm Performance Testing
Performance Testing - Phần 3 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Test
Performance Testing - Phần 2 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Recoder
Performance Testing - Phần 1 - Hướng dẫn cài đặt Gatling.IO trên Ubuntu 18.04
Hướng dẫn sử dụng Gatling.IO Tool trên Ubuntu 18.04

 Git (4)

Tích hợp Gitlab với Slack
Sử dụng VScode để làm việc với GitHub
Hướng dẫn thao tác cơ bản với Git
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7

 Gitlab (2)

Tích hợp Sentry với Gitlab
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7

 HAproxy (5)

LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Tổng quan và các khái niệm quan trọng về cân bằng tải trong HAProxy
Hướng dẫn cài đặt HAProxy WI làm giao diện Web cho HAProxy trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình HAProxy làm load balancing cho Apache trên CentOS 7

 HPDL160 (1)

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng iLO server HP

 High Availability (9)

High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7
LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
High Availability - Hướng dẫn triển khai Haproxy Keepalive cho Apache trên CentOS 7
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7
High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker
High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing
High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync
High Availability - Phần 1: Tổng quan về Cluster

 IPv6 (1)

Sử dụng IPv6 trên hạ tầng IPv4 có sẵn

 Jekyll (2)

Hướng dẫn sử dụng Jekyll - Part 2: Cài đặt Jekyll trên CentOS 7
Hướng dẫn sử dụng Jekyll - Part 1: Github Pages

 KVM (11)

DHCP trong KVM
Tìm hiểu mô hình mạng NAT trong KVM
Hướng dẫn live migration trên KVM
Hướng dẫn reset mật khẩu VPS trong KVM bằng guestfish
Hướng dẫn cài đặt kimchi trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên Ubuntu 16
Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình linux bridge trên KVM
Hướng dẫn cài đặt và tạo máy ảo với KVM trên centOS 7
Hướng dẫn cài đặt KVM trên Ubuntu
Hướng dẫn sử dụng tool virsh

 Kernel (1)

Lịch sử hình thành Linux

 LDAP (14)

LDAP [Part 14] - Hướng dẫn backup và restore trên CentOS 7
LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
LDAP [Part 12] - Hướng dẫn cấu hình Keepalive cho mô hình LDAP Master Master
LDAP [Part 11] - Hướng dẫn triển khai LDAP Master - Slave trên CentOS 7
LDAP [Part 10] - Hướng dẫn triển khai LDAP Master - Master trên CentOS 7
LDAP [Part 9] - Tích hợp LDAP với Graylog
LDAP [Part 8] - Tích hợp LDAP với Check_MK
LDAP [Part 7] - Tích hợp LDAP với phpIPAM
LDAP [Part 6] - OpenVPN Pfsense đối với user được tích hợp từ LDAP
LDAP [Part 5] - Tích hợp LDAP với Pfsense
LDAP [Part 4] - Xác thực SSH với LDAP
LDAP [Part 3] - Hướng dẫn cài đặt phpLDAPadmin
LDAP [Part 2] - Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 7
LDAP [Part 1] - Giới thiệu về LDAP

 LINUX (2)

Tìm hiểu Logical Volume Manager(LVM) linear và striped
Tìm hiểu Logical Volume Manager(LVM)

 LVM (2)

Tìm hiểu Logical Volume Manager(LVM) linear và striped
Tìm hiểu Logical Volume Manager(LVM)

 Linux (97)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2019-11477 trên Cloud365
Hướng dẫn cài đặt Pritunl VPN trên Cloud365
CHECKMK part 4 - Đặt ngưỡng cảnh báo cho dịch vụ.
High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7
LDAP [Part 14] - Hướng dẫn backup và restore trên CentOS 7
LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
HAProxy API - Cách thay đổi cấu hình HAProxy nhanh chóng, không có Downtime
Hướng dẫn cơ bản sử dụng công cụ Easy Engine (Phần 2)
Tích hợp Sentry với Django
Tổng quan về chuỗi nhận dạng trình duyệt (Browser’s User Agent)
Kiểm tra băng thông và tốc độ network trên Linux với Iperf và Nload
Hướng dẫn cơ bản sử dụng công cụ Easy Engine
CHECKMK part 3 - Active check và cách cấu hình.
CHECKMK part 2 - Hướng dẫn cài checkmk agent giám sát hệ thống Linux.
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 3
Hướng dẫn cài đặt sentry trên centOS 7
Secure thư mục tmp trên CentOS 7
Tích hợp Jenkins với Gitlab phần 1 - Linux
Performance Testing - Phần 5 - Hướng dẫn ước lượng tải của Web bằng Gatling
Performance Testing - Phần 4 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Report
Tạo Jenkins Project(Job) đơn giản
Cài đặt cấu hình Jenkins trên CentOS7
Performance Testing Seri - Tổng quan về khái niệm Performance Testing
Performance Testing - Phần 3 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Test
Performance Testing - Phần 2 - Hướng dẫn sử dụng Gatling Recoder
Performance Testing - Phần 1 - Hướng dẫn cài đặt Gatling.IO trên Ubuntu 18.04
Cài đặt OwnCloud trên Ubuntu18
Cài đặt OwnCloud CentOS 7
Gửi cảnh báo tới telegram sử dụng python
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 2
CHECKMK part 1 - Tìm hiểu về checkmk
Hướng dẫn sử dụng câu lệnh stress trên linux
Python Tip & Trick - Xử lý kiểu dữ liệu datetime trong Python
Hướng dẫn sử dụng công cụ MTR (My Traceroute)
Tìm hiểu Selinux trên CentOS
Cài đặt MySQL trên CentOS7
Tìm hiểu mô hình mạng NAT trong KVM
Hướng dẫn live migration trên KVM
Cấu hình Log cho MariaDB 10.2 trên CentOS 7
ELK part 6 - Tìm hiểu về logstash.
Lý do Cloud VPS Linux thiếu RAM
Hướng dẫn reset mật khẩu VPS trong KVM bằng guestfish
Cài đặt apt-cache-ng làm local repo.
OOM Killer - Anh Cảnh Sát Giao Thông trên Linux
Hướng dẫn cài đặt kimchi trên CentOS 7
High Availability - Hướng dẫn triển khai Haproxy Keepalive cho Apache trên CentOS 7
Hướng dẫn kiểm tra dung lượng RAM trên hệ điều hành Linux
Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên Ubuntu 16
Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên CentOS 7
ELK part 5 - Tìm hiểu về filebeat.
Bốn thành phần cấu tạo nên File cấu hình HAProxy
Hướng dẫn cài đặt wordpress trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình linux bridge trên KVM
Sử dụng VScode để làm việc với GitHub
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 1
ELK part 4 - Cài đặt ELK sử dụng kafka làm cache
Hướng dẫn cấu hình Nginx reverse proxy cho apache
Hướng dẫn sử dụng Gatling.IO Tool trên Ubuntu 18.04
Cài đặt BIND 9 trên CentOS 7
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 4
Hướng dẫn sử dụng Fail2ban trên CentOS
Các loại bản ghi trên DNS
Cách để enable slow query log trong Mysql 5.6
ELK part 3 - Tìm hiểu về Elasticsearch.
Hướng dẫn tạo virtualhost trong nginx
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Tổng quan và các khái niệm quan trọng về cân bằng tải trong HAProxy
Hướng dẫn cài đặt HAProxy WI làm giao diện Web cho HAProxy trên CentOS 7
Hướng dẫn cấu hình HAProxy làm load balancing cho Apache trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 3
Hướng dẫn sử dụng AB Benchmarking Tool trên Ubuntu 18.04
Hướng dẫn cài đặt Nginx làm webserver trên centos 7
High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker
Lịch sử hình thành Linux
Hướng dẫn cài đặt web server dùng Nginx
ELK part 2 - Cài đặt ELK
High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing
Hướng dẫn thao tác cơ bản với Git
Hướng dẫn cài đặt và tạo máy ảo với KVM trên centOS 7
Hướng dẫn cài đặt KVM trên Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7
Giới thiệu cơ bản về DNS
High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync
Hướng dẫn sử dụng SSH KEY
Python cho Sysadmin - Hướng dẫn cài đặt Python3.6 trên CentOS7
Hướng dẫn sử dụng tool virsh
Hướng dẫn sử dụng ngrok
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 2
High Availability - Phần 1: Tổng quan về Cluster
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 1
Cấu hình VLAN, TRUNK - Khái niệm và cấu hình cơ bản
Hướng dẫn cấu hình Nginx làm load balancing cho Apache trên CentOS 7
ELK part 1 - Tổng quan về ELK
Hướng dẫn cài đặt Wordpress cơ bản trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 - 64 bit

 Load balancer (11)

LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7
HAProxy API - Cách thay đổi cấu hình HAProxy nhanh chóng, không có Downtime
High Availability - Hướng dẫn triển khai Haproxy Keepalive cho Apache trên CentOS 7
Bốn thành phần cấu tạo nên File cấu hình HAProxy
Hướng dẫn sử dụng Gatling.IO Tool trên Ubuntu 18.04
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7
Hướng dẫn sử dụng AB Benchmarking Tool trên Ubuntu 18.04
High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker
High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing
High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync
High Availability - Phần 1: Tổng quan về Cluster

 Logging (11)

ELK part 6 - Tìm hiểu về logstash.
ELK part 5 - Tìm hiểu về filebeat.
ELK part 4 - Cài đặt ELK sử dụng kafka làm cache
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 4
Cách để enable slow query log trong Mysql 5.6
ELK part 3 - Tìm hiểu về Elasticsearch.
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 3
ELK part 2 - Cài đặt ELK
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 2
Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 1
ELK part 1 - Tổng quan về ELK

 Mail (1)

Cài đặt Zimbra trên CentOS 7

 MySQL (2)

Hướng dẫn turning zabbix
Cài đặt MySQL trên CentOS7

 Mysql (1)

Cách để enable slow query log trong Mysql 5.6

 Nextcloud (12)

Nextcloud [Part 9] - Cài đặt đồng bộ trên Windows, Linux
Nextcloud [Part 8] - Chỉnh sửa ngôn ngữ hiển thị của User
Nextcloud [Part 7] - Share file và folder
Nextcloud [Part 6] - Tạo, upload file và thư mục
Nextcloud [Part 5] - Tạo Group và quản lý User theo Group
Nextcloud [Part 4] - Tạo User
Nextcloud [Part 3] - Login
Nextcloud [Part 12] - Cài đặt quản lý các ứng dụng
Nextcloud [Part 11] - Chỉnh sửa Quotas lưu trữ của User
Nextcloud [Part 10] - Cài đặt đồng bộ trên Android, IOS
Nextcloud [Part 2] - Cài đặt Nextcloud trên Ubuntu18
Nextcloud [Part 1] - Cài đặt Nextcloud trên CentOS 7

 Nginx (5)

Hướng dẫn cấu hình Nginx reverse proxy cho apache
Hướng dẫn tạo virtualhost trong nginx
Hướng dẫn cài đặt Nginx làm webserver trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt web server dùng Nginx
Hướng dẫn cấu hình Nginx làm load balancing cho Apache trên CentOS 7

 Other (14)

SMTP miễn phí - Linux
Tích hợp Jenkins với Gitlab phần 1 - Linux
Tạo Jenkins Project(Job) đơn giản
Cài đặt cấu hình Jenkins trên CentOS7
Cài đặt OwnCloud trên Ubuntu18
Cài đặt OwnCloud CentOS 7
Tìm hiểu Selinux trên CentOS
Cài đặt MySQL trên CentOS7
Sử dụng VScode để làm việc với GitHub
Hướng dẫn sử dụng Fail2ban trên CentOS
Hướng dẫn thao tác cơ bản với Git
Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7
Python cho Sysadmin - Hướng dẫn cài đặt Python3.6 trên CentOS7
Cấu hình VLAN, TRUNK - Khái niệm và cấu hình cơ bản

 Password (1)

Thiết lập mật khẩu an toàn trên Linux

 Piper (1)

Hướng dẫn cài đặt SSH Piper trên Ubuntu 16.04

 Python (2)

Gửi cảnh báo tới telegram sử dụng python
Python Tip & Trick - Xử lý kiểu dữ liệu datetime trong Python

 SMTP (1)

SMTP miễn phí - Linux

 SSH (2)

Hướng dẫn sử dụng SSH KEY
Hướng dẫn cài đặt SSH Piper trên Ubuntu 16.04

 SSL (1)

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trong zimbra

 Security (1)

Thiết lập mật khẩu an toàn trên Linux

 Sentry (3)

Tích hợp Sentry với Gitlab
Tích hợp Sentry với Django
Hướng dẫn cài đặt sentry trên centOS 7

 Shell (3)

Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 3
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 2
Bash Shell dành cho người mới bắt đầu - Chương 1

 Ubuntu (4)

Cài đặt OwnCloud trên Ubuntu18
Hướng dẫn reset mật khẩu VPS trong KVM bằng guestfish
Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên Ubuntu 16
Hướng dẫn cài đặt KVM trên Ubuntu

 Windows (7)

Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật CVE-2019-0708 trên Windows.
Cài đặt BIND 9 trên CentOS 7
Các loại bản ghi trên DNS
Giới thiệu cơ bản về DNS
Cấu hình VLAN, TRUNK - Khái niệm và cấu hình cơ bản
Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows
Hướng dẫn sử dụng tool ipscan trên windows

 Zabbix (15)

Zabbix 4.0 - Hiển thị dung lượng RAM đã sử dụng dạng phần trăm
Hướng dẫn turning zabbix
Hướng dẫn monitor nhiều disk trên zabbix
Hướng dẫn sử dụng discovery network zabbix
Hướng dẫn đăng nhập zabbix khi quên mật khẩu Admin
Zabbix 4.0 - Hiển thị dung lượng sử dụng thư mục root dạng phần trăm
Cấu hình test gửi cảnh báo trên zabbix
Zabbix 4.0 - Backup câú hình
Zabbix 4.0 - Thiết lập cảnh báo qua slack
Zabbix 4.0 - Thiết lập cảnh báo qua telegram
Zabbix 4.0 - Thiết lập cảnh báo qua email
Zabbix 4.0 - Giám sát host zabbix client (CentOS)
Thông tin về các phiên bản zabbix server
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 4.0 LTS trên CentOS 7
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Admin zabbix

 Zimbra (1)

Cài đặt Zimbra trên CentOS 7

 backup (1)

Zabbix 4.0 - Backup câú hình

 iDRAC (1)

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng iDRAC server Dell

 iLO (1)

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng iLO server HP

 monitoring (4)

CHECKMK part 4 - Đặt ngưỡng cảnh báo cho dịch vụ.
CHECKMK part 3 - Active check và cách cấu hình.
CHECKMK part 2 - Hướng dẫn cài checkmk agent giám sát hệ thống Linux.
CHECKMK part 1 - Tìm hiểu về checkmk

 mysql (1)

Hướng dẫn đăng nhập zabbix khi quên mật khẩu Admin

 ngrok (1)

Hướng dẫn sử dụng ngrok

 virsh (1)

Hướng dẫn sử dụng tool virsh

 zimbra (1)

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trong zimbra