Tích hợp Sentry với Gitlab

Mở đầu

Ở trong các bài viết trước của mình, mình đã hướng dẫn cài đặt Sentry và tích hợp Sentry với Django để làm công cụ giám sát log realtime.

Trong bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách tích hợp Sentry với Gitlab, để mỗi khi có một lỗi xảy ra, mình sẽ có thể tạo một Issue và tự động gán Issue đó cho một bạn Dev fix nó

Yêu cầu

1. Xử lý phía Sentry

Login vào server sentry với quyền root

ssh root@sentry_server

Cài đặt sentry-plugins

su - sentry
source /home/sentry/sentry_app/bin/activate
pip install sentry-plugins
sentry upgrade
sudo systemctl restart supervisord

2. Xử lý phía Gitlab

Đăng nhập vào Gitlab và tạo một Access Token

Nhập các thông tin như sau:

 • Name : Gitlab-token-for-sentry
 • Tick chọn : api
 • Tick chọn : read_user
 • Tick chọn : read_repository
 • Chọn : Create personal access token

Copy và save lại Token này

3. Xử lý phía Sentry

Đăng nhập vào Sentry web và chọn vào project của bạn

Chọn Settings

Chọn All Integrations

Chọn Enable Gitlab sau đó chọn Configure plugin

Nhập các thông tin như sau

 • GitLab URL: URL của Gitlab
 • Access Token: Token lấy được từ Bước 2. Xử lý phía Gitlab
 • Repository: cloud365/myproject - Ở đây chính là đường dẫn đến Repo Project Gitlab của bạn
 • Issue Labels: Bug (Tùy chọn Tag của bạn trong Issue)
 • Chọn Save Changes

4. Kiểm tra

Quay trở lại Project Tracking log trong Sentry và thực hiện các thao tác sau

Chọn Một lỗi bất kỳ

Chọn Gitlab sau đó chọn Create New Issue

Nhập các thông tin sau:

 • Title: Tùy chọn
 • Description: Tùy chọn (Mình thường để nguyên vì đây chính là log lỗi)
 • Assignee: Assign cho ai
 • Labels: Chọn Tag
 • Chọn Create Issue

Quay trở lại Gitlab và chọn Issue trong Project của bạn đã thấy có một Issue được tạo từ Sentry

Như vậy là đã tích hợp thành công

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn tích hợp Sentry với Gitlab giúp cho việc quản lý các lỗi trong dự án của bạn được tốt hơn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Tích hợp Gitlab với Slack để quản lý công việc tốt hơn

Chúc các bạn thành công


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Trần Mạnh Huy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.