High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7

Tổng quan

RabbitMQ là một message broker (message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống lớn ( VD: Openstack RabbitMQ ). RabbitMQ sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống, lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai hệ thống RabbitMQ theo mô hình Cluster

Mô hình

Mô hình triển khai

Cấu hình

HOSTNAME  rabbitmq94
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: access network (10.10.10.94)

HOSTNAME  rabbitmq95
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: access network (10.10.10.95)

HOSTNAME  rabbitmq96
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: access network (10.10.10.96)

Cài đặt

Chuẩn bị

Tại rabbitmq94

Cấu hình hostname

hostnamectl set-hostname rabbitmq94

echo "10.10.10.94 rabbitmq94" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.95 rabbitmq95" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.96 rabbitmq96" >> /etc/hosts

Cài đặt môi trường

yum -y install epel-release
yum update -y
yum -y install erlang socat wget

Cấu hình network

echo "Setup IP eth0"
nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.94/24
nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.10.10.1
nmcli c modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli c modify eth0 ipv4.method manual
nmcli con mod eth0 connection.autoconnect yes

Tắt Firewall, SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
init 6

Tại rabbitmq95

Cấu hình hostname

hostnamectl set-hostname rabbitmq95

echo "10.10.10.94 rabbitmq94" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.95 rabbitmq95" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.96 rabbitmq96" >> /etc/hosts

Cài đặt môi trường

yum -y install epel-release
yum update -y
yum -y install erlang socat wget

Cấu hình network

echo "Setup IP eth0"
nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.95/24
nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.10.10.1
nmcli c modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli c modify eth0 ipv4.method manual
nmcli con mod eth0 connection.autoconnect yes

Tắt Firewall, SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
init 6

Tại rabbitmq96

Cấu hình hostname

hostnamectl set-hostname rabbitmq96

echo "10.10.10.94 rabbitmq94" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.95 rabbitmq95" >> /etc/hosts
echo "10.10.10.96 rabbitmq96" >> /etc/hosts

Cài đặt môi trường

yum -y install epel-release
yum update -y
yum -y install erlang socat wget

Cấu hình network

echo "Setup IP eth0"
nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 10.10.10.96/24
nmcli c modify eth0 ipv4.gateway 10.10.10.1
nmcli c modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli c modify eth0 ipv4.method manual
nmcli con mod eth0 connection.autoconnect yes

Tắt Firewall, SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
init 6

Cài đặt RabbitMQ

Lưu ý: Cài đặt trên tất cả các node

Cài đặt gói RabbitMQ

wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.10/rabbitmq-server-3.6.10-1.el7.noarch.rpm
rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc
rpm -Uvh rabbitmq-server-3.6.10-1.el7.noarch.rpm

Khởi động RabbitMQ Server

systemctl start rabbitmq-server
systemctl enable rabbitmq-server
systemctl status rabbitmq-server

Kích hoạt plugin rabbit management

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/

Cấu hình Rabbit Cluster

Tại rabbitmq94

Kiểm tra trạng thái node

[root@rabbitmq94 ~]# sudo rabbitmqctl status|grep rabbit
Status of node rabbit@rabbitmq94
   [{rabbit,"RabbitMQ","3.6.10"},
   {rabbit_common,
     "Modules shared by rabbitmq-server and rabbitmq-erlang-client",

Tạo User cho App (Portal), phân quyền

rabbitmqctl add_user admin Cloud365a@123
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
rabbitmqctl add_vhost admin_vhost
rabbitmqctl set_permissions -p admin_vhost admin ".*" ".*" ".*"

Copy file /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie từ rabbitmq94 sang các node còn lại. (Có nhập password)

scp /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie root@rabbitmq95:/var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

scp /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie root@rabbitmq96:/var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

Cấu hình policy HA Rabbit Cluster

rabbitmqctl -p admin_vhost set_policy ha-all '^(?!amq\.).*' '{"ha-mode": "all"}'

Kiểm tra trạng thái cluster

rabbitmqctl cluster_status

Khởi chạy App

[root@rabbitmq94 ~]# rabbitmqctl start_app
Starting node rabbit@rabbitmq94

Kiểm tra trạng thái cluster

[root@rabbitmq94 ~]# rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node rabbit@rabbitmq94
[{nodes,[{disc,[rabbit@rabbitmq94]}]},
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq94]},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq94">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq94,[]}]}]

Tại rabbitmq95

Phân quyền file /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

chown rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
chmod 400 /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

Khởi động lại dịch vụ

systemctl restart rabbitmq-server.service

Join cluster rabbitmq94

rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbitmq94
rabbitmqctl start_app

Tại rabbitmq96

Phân quyền file /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

chown rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie
chmod 400 /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

Khởi động lại dịch vụ

systemctl restart rabbitmq-server.service

Join cluster rabbitmq94

rabbitmqctl stop_app
rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbitmq94
rabbitmqctl start_app

Kiểm tra trên tất cả các node

Tại node rabbitmq94

[root@rabbitmq94 ~]# rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node rabbit@rabbitmq94
[{nodes,[{disc,[rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq96]}]},
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq96,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq94]},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq94">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq96,[]},
     {rabbit@rabbitmq95,[]},
     {rabbit@rabbitmq94,[]}]}]

Tại node rabbitmq95

[root@rabbitmq95 ~]# rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node rabbit@rabbitmq95
[{nodes,[{disc,[rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq96]}]},
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq96,rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95]},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq94">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq96,[]},
     {rabbit@rabbitmq94,[]},
     {rabbit@rabbitmq95,[]}]}]

Tại node rabbitmq96

[root@rabbitmq96 ~]# rabbitmqctl cluster_status
Cluster status of node rabbit@rabbitmq96
[{nodes,[{disc,[rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq96]}]},
 {running_nodes,[rabbit@rabbitmq94,rabbit@rabbitmq95,rabbit@rabbitmq96]},
 {cluster_name,<<"rabbit@rabbitmq94">>},
 {partitions,[]},
 {alarms,[{rabbit@rabbitmq94,[]},
     {rabbit@rabbitmq95,[]},
     {rabbit@rabbitmq96,[]}]}]

Kiểm tra RabbitMQ Management

Lưu ý: Các bạn đăng nhập với tài khoản admin/Cloud365a@123

Tổng kết

Tới đây mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình RabbitMQ Cluster. Để biết thêm chi tiết các bạn vui lòng tham khảo các link bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Nguồn

https://www.rabbitmq.com/ha.html

https://kipalog.com/posts/Tim-hieu-RabbitMQ—Phan-2


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.