Cài đặt apt-cache-ng làm local repo.

Lời mở đầu.

  • Apt-Cacher-NG là một caching proxy server, sau khi cài đặt, nó sẽ “cache” các gói đã download từ trên internet về và đặt tại server cho những lần sử dụng sau. Nhờ vậy, các máy khác lần sau sẽ không cần phải mất thời gian tải các packages từ trên internet về nữa.

  • Hoạt động theo mô hình client server.

  • Với apt-cacher-ng, chúng ta có thể theo dõi sự update và download các gói phần mềm được thiết lập và hỗ trợ sử dụng trong cả các môi trường.

  • Các tính năng:

    • Tiết kiệm thời gian.
    • Tiết kiệm băng thông.
    • Người dùng có thể tích hợp dữ liệu từ file ISO hoặc DVD vào apt-cacher-ng bằng cách sử dụng tùy chọn “import”.

Mô hình cài đặt.

mohinh

Cài đặt trên Ubuntu 16.04.

Cài đặt apache2:

apt-get -y install apache2

Cài đặt apt-cacher-ng bằng câu lệnh:

sudo apt-get install apt-cacher-ng

Mở file cấu hình:

vi /etc/apt-cacher-ng/acng.conf

Tại dòng 36 bỏ comment để mở port 3142:

Port: 3142

Tại dòng 48, sửa lại như sau:

BindAddress: 0.0.0.0

Tại dòng 61, thêm cấu hình sau:

Remap-centos: file:centos_mirrors /centos

Tại dòng 101, bỏ comment của thông số sau:

VerboseLog: 1

Tại dòng 110, bỏ comment tại:

PidFile: /var/run/apt-cacher-ng/pid

Tại dòng 162 sửa lại giá trị như sau:

DnsCacheSeconds: 2000

Thêm 2 dòng cấu hình sau vào cuối file:

VfilePatternEx: ^/\?release=[0-9]+&arch=
VfilePatternEx: ^(/\?release=[0-9]+&arch=.*|.*/RPM-GPG-KEY-examplevendor)$

Sau đó lưu lại cấu hình và tiến hành tạo mirror list bằng câu lệnh sau:

curl https://www.centos.org/download/full-mirrorlist.csv | sed 's/^.*"http:/http:/' | sed 's/".*$//' | grep ^http >/etc/apt-cacher-ng/centos_mirrors

Mở file cấu hình tại dòng 406 thêm dòng cấu hình sau:

PassThroughPattern: .*

Restart lại dịch vụ :

service apt-cacher-ng restart

Truy cập vào trang quản trị thông qua port 3142:

ip-server:3142

Giao diện như sau:

web

Trên máy client chúng ta thêm các cấu hình để khai báo repo:

Với client là Ubuntu :

echo 'Acquire::http { Proxy "http://x.x.x.x:3142"; };' > /etc/apt/apt.conf.d/01proxy

Với client là Centos:

echo "proxy=http://x.x.x.x:3142" >> /etc/yum.conf

Tổng kết.

Như vậy ở bài này mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt apt-cache-ng để làm local repo, chúc mọi người thành công.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.