Cài đặt cấu hình Jenkins trên CentOS7

Jenkins

Ở bài viết trước các bạn đã nắm được khái niệm CI là gì?, Jenkins là gì?

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên CentOS7

Chuẩn bị môi trường để cài đặt Jenkins

1 Server CentOS7 với các yêu cầu như sau

  • RAM: >= 1 GB
  • Disk: >= 10 GB
  • CPU: >= 1 Core
  • IP: 10.10.12.89/24
  • Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt
  • Update và cài đặt openssh-server

Cấu hình firewalld

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Cài đặt

Đăng nhập vào Server

ssh root@10.10.12.89

Vì Jenkins là một ứng dụng Java nên chúng ta cần cài đặt Java để Jenkins có thể họat động

sudo yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

Import GPGkey cho Jenkins

curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

Kết quả

[jenkins]
name=Jenkins-stable
baseurl=http://pkg.jenkins.io/redhat-stable
gpgcheck=1

Bước tiếp theo là add repo của Jenkins

sudo rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

Tiến hành cài đặt Jenkins

sudo yum -y install jenkins

Start và enable Jenkins

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl enable jenkins
sudo systemctl status jenkins

Kết quả

jenkins.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig.
Executing /sbin/chkconfig jenkins on

Bây giờ chúng ta có thể truy cập và cấu hình Jenkins

http://your_ip_or_domain:8080

Cấu hình Jenkins trên Web

Truy cập

http://your_ip_or_domain:8080

Màn hình ban đầu sẽ yêu cầu password admin của Jenkins

SSH lại vào Server Jenkins 10.10.12.89 thực hiện tạo Password khởi tạo Admin

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Kết quả sẽ xuất hiện dãy 32 ký tự như sau

c6eb66cecc234b23b9aee77d27cd7fc7

Copy key vừa được tạo paste vào trường Password và click Continue

Chọn Install suggested plugins để cài đặt các Plugin mặc định

Sẽ mất khoảng 1 thời gian để cài đặt các Plugins mặc định

Tạo tài khoản Admin và chọn Save and Continue

Mặc định Jenkins sẽ chạy ở port 8080 chọn Save and Finish để tiếp tục

Quá trình cài đặt hoàn tất chọn Start using Jenkins

Dashboard mặc định sau khi login sẽ như sau

Hoàn tất cài đặt

Bài viết đã hướng dẫn các bạn một cách cơ bản cài đặt Jenkins trên CentOS7. Chi tiết cài đặt các bạn có thể tham khảo tại Jenkins Documentation


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.