Tạo Jenkins Project(Job) đơn giản

Jenkins Project(Job) là gì

Trong Jenkins thì khái niệm ProjectJob là tương đương. Thời điểm hiện tại thì khái niệm Job dần dần bị loại bỏ https://jenkins.io/doc/book/glossary/

Project(Job): Là cách admin khai báo một công việc mà jenkins cần thực hiện như là: Tạo môi trường, Clone sourcecode, Cài đặt, Cấu hình, gửi mail thông báo. Các công việc này có thể được hỗ trợ bởi các Plugin hoặc sử dụng Freestyle Project để tùy biến cách thức chạy, như là BashShell hoặc PowerShell

Build: Hành động thực thi Project

Freestyle Project: Là tùy chọn linh họa cho việc khởi tạo các Project. Bao gồm Tạo item –> Build –> Console Output

Thao tác tạo Free Style Project cơ bản

Login bằng tài khoản Admin

Tạo mới Item bằng các click New item nằm ở panel trái màn hình

Nhập tên item và chọn Free Style Project và chọn OK

Tại đây có nhiều sections để cấu hình 1 Project Jenkins

  • General
  • Source Code Management
  • Build Triggers
  • Build Environment
  • Build
  • Post-build Actions

Ở phần General miêu tả cụ thể về Project

Ở phần Source Code Management ở đây chúng ta chọn None vì không sử dụng Git hay SVM gì cả

Bỏ qua Build TriggersBuild Environment

Ở phần Build chúng ta chọn Add build step chọn Execute Shell cho nội dung kịch bản shell

Nội dung thực hiện echo ra màn hình và đẩy log console

Chọn Save để lưu project lại

Tiến hành build Project

Kết quả

Phần Console log sẽ hiển thị chi tiết quá trình Build

Quay lại màn hình quản

Tổng kết

Chúng ta đã thực hiện tạo 1 Project cơ bản trên Jenkins, thực tế CI/CD đòi hỏi nhiều project kết hợp lại với nhau để hoạt động


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.