Cài đặt MySQL trên CentOS7

Giới thiệu cơ bản

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) mã nguồn mở thường được cài đặt trong bộ LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP) hoặc LEMP(Linux, Nginx, MySQL, PHP). MySQL được xếp vào loại CSDL có cấu trúc Structured Query Language hay chúng ta thường gọi là SQL

Chuẩn bị môi trường cài đặt

1 Server Linux cài đặt MySQL server

 • OS: CentOS
 • RAM: >= 1 GB
 • Disk: >= 10 GB
 • CPU: >= 1 Core
 • Update và cài đặt openssh-server
 • IP: 10.10.10.103/24

1 máy client (Ubuntu,CentOS,Windows)

 • IP: 10.10.10.7/24

Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt

Cài đặt

Đăng nhập vào node MySQL-Server

ssh root@10.10.10.103

Cài đặt epel-release và cập nhật OS

yum install epel-release -y
yum update -y

Chuẩn bị repo để cài đặt MySQL

 • CentOS7
  rpm -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm 
  
 • CentOS6
  rpm -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-10.noarch.rpm
  

Cài đặt và khởi động MySQL

 • CentOS7
  yum -y install mysql-community-server 
  systemctl start mysqld 
  systemctl enable mysqld 
  
 • CentOS6
  yum -y install mysql-community-server 
  service mysqld start
  chkconfig mysqld on
  

Sau khi cài đặt mặc định MySQL sẽ tự động tạo ra 1 root password tạm thời

temp_password=$(grep password /var/log/mysqld.log | awk '{print $NF}' | head -n1)
echo $temp_password

Để đổi password chúng ta thực hiện lần lượt

 • Đặt password mới
  mysql_passwd="NEW_PASSWORD"
  

  với NEW_PASSWORD là password mới của bạn

 • Tạo file reset password cho MySQL
  echo "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$mysql_passwd'; flush privileges;" > reset_pass.sql
  
 • Đối với 1 vài password chúng ta sẽ cho phép đăng nhập bớt secure (bớt khắt khe) đi một tý như sau (Đương nhiên bạn có thể bỏ qua bước này nếu mật khẩu bạn đủ mạnh)
  echo "validate_password_policy=LOW" >> /etc/my.cnf
  systemctl restart mysqld || service mysqld restart
  

Tiến hành đổi mật khẩu root của MySQL

mysql -u root --password=$temp_password --connect-expired-password < reset_pass.sql

Đăng nhập MySQL với password mới để kiểm tra

mysql -uroot -p

Kết quả thành công

[root@mysql-server ~]# mysql -uroot -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.25 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 

Kiểm tra user và quyền đăng nhập

mysql> SELECT user,host FROM mysql.user WHERE user = 'root';
+------+-----------+
| user | host   |
+------+-----------+
| root | localhost |
+------+-----------+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> 

Ở đây user root chỉ có thể đăng nhập trên localhost (Chính trên MySQL-Server)

Để có thể kết nối từ bên ngoaì vào MySQL server cần cấp quyền cho user

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'NEW_PASWORD';
FLUSH PRIVILEGES;FLUSH PRIVILEGES;

Chỉnh sửa lại /etc/my.cnf

#bind-address = 127.0.0.1 

Comment lại dòng này nếu có

Tiến hành restart lại service MySQL sau khi chỉnh sửa /etc/my.cnf

systemctl restart mysqld || service mysqld restart

Kết nối đến MySQL-Server

Kết nối đến MySQL đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều có nhiều cách để kết nối đến MySQL và làm việc với nó.

Đối với Cách 1 và 2 chúng ta không cần phải chỉnh sửa quyền đăng nhập của user vì chúng thực hiện hoàn toàn trên localhost của MySQL server

Đối với Cách 3 thì chúng ta phải chỉnh sửa lại quyền đăng nhập của user để có thể kết nối từ bên ngoài vào.

Cài đặt MySQL Workbench và mở lên

Khai báo kết nối

Giao diện kết nối thành công

Hoàn tất cài đặt kết nối

Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ tiết kiệm được cho các bạn một chút thời gian khi bắt đầu làm việc với MySQL Server —

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.