Hướng dẫn cài đặt Nginx làm webserver trên centos 7

NGINX là một web server mạnh mẽ và sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server nếu được cấu hình chính xác. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy

1. Chuẩn bị cài đặt

Webserver: Chuẩn bị một máy chủ cài đặt OS Centos 7.6.1810 có địa chỉ IP public 10.10.11.165 Máy Client: Chuẩn bị một máy client cài đặt OS Win 10 để kiểm tra truy cập website với IP client 10.10.11.160

2. Cài đặt

Tắt selinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g'  /etc/selinux/config

Tắt firewall trên server

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

Update OS cho webserver dùng lệnh

yum update -y
init 6

Khi server online truy cập lại ssh vào server với quyền root và tiến hành cài đặt

Để cài đặt nginx chúng ta lựa chọn một trong hai cách bên dưới

Cài đặt nginx theo lệnh yum tại đây

Cài đặt nginx theo Source tại đây

2.1 Cài đặt Nginx theo lênh yum

Chúng ta truy cập vào đường dẫn repo

cd /etc/yum.repos.d/

Tạo file repo cho nginx

cat >> nginx.repo << "EOF"
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
EOF

Cài đặt nginx

yum install nginx -y

Start service nginx

service nginx start

Chuyển tới bước tiếp theo

2.2 Cài đặt Nginx theo source

Cài đặt các package cần thiết để compile Nginx từ source

yum groupinstall " Development Tools"  -y
yum install zlib-devel pcre-devel openssl-devel wget -y
yum install epel-release -y

Cài đặt thêm các thành phần phụ thuộc của nginx

yum install perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel GeoIP GeoIP-devel -y

Tiến hành download source nginx tại trang https://nginx.org/download/. Trong bài viết này sử dụng source version nginx 1.15.0

cd /usr/src/
wget https://nginx.org/download/nginx-1.15.0.tar.gz
tar -xzf nginx-1.15.0.tar.gz

Truy cập vào đường dẫn chứa source nginx vừa giải nén

cd nginx-1.15.0/

Tiến hành config từ script

./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --user=nginx --group=nginx
make
make install

Tạo user và tiến hành phân quyền owner cho thư mục

useradd nginx
chown -R nginx:nginx /etc/nginx/

Tạo file để chạy lệnh mỗi khi stop hoặc start service nginx

cat >> /usr/lib/systemd/system/nginx.service << "EOF"
[Unit]
Description=nginx - high performance web server
Documentation=https://nginx.org/en/docs/
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/var/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/conf/nginx.conf
ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/conf/nginx.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Start Service nginx và cấu hình auto start service mỗi khi server reboot

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

Chuyển tới bước tiếp theo

2.3 Kiểm tra cài đặt cấu hình

Kiểm tra lại cấu hình nginx xem đã chính xác chưa bằng lệnh bên dưới

Với kiểu cài đặt theo lệnh yum

nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf 

Với kiều cài đặt theo Source

nginx -t -c /etc/nginx/conf/nginx.conf

Kết quả trả về như bên dưới là cài đặt đã thành công

Chúng ta tiến hành truy cập website từ máy Win Client với kết quả trả về như sau là hoàn thành


Thực hiện bởi cloud365.vn

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.