Hướng dẫn cài đặt SSH Piper trên Ubuntu 16.04

Lời mở đầu

 • Trong một môi trường bị hạn chế truy cập bởi tường lửa hoặc những thiết bị tương tự khác thì chúng ta cần có một SSH proxy để phục vụ cho việc remote từ xa.

 • Ngoài ra có một cách khác để thực hiện truy cập SSH từ xa khác là SSH connection via HTTP, tuy nhiên ở đây mình sẽ giới thiệu một phương pháp đơn giản hơn rất nhiều đó là SSH R-Proxy.

Mục lục

1. Mô hình triển khai và phân hoạch IP.

2. Các bước cài đặt.

3. Một số lưu ý

1. Mô hình triển khai và phân hoạch IP.

2. Các bước cài đặt.

Cài đặt golang:

apt install golang golang-go -y

Tạo GOPATH và thiết lập biến môi trường :

mkdir ~/.go
export GOPATH=$HOME/.go

Cài đặt ssh-piper :

go get github.com/tg123/sshpiper/sshpiperd

Tạo thư mục cấu hình host cũng như thư mục log :

mkdir -p ~/.sshpiperd/config
mkdir -p ~/.sshpiperd/log

Ở đây thì ~/.sshpiper/config thì mình sẽ dùng để cấu hình các host ssh bên trong LAN và ~/.sshpiper/log mình dùng để lưu trữ log

Cấu trúc thư mục cấu hình host ssh piper như sau :

~/.sshpiperd/
|
|
|-----config
|    |
|    |----sv01
|    |   |
|    |   |----sshpiper_upstream
|    |
|    |
|    |-----sv02
|        |
|        |----sshpiper_upstream
 • Trong đó : thư mục sv01 và sv02 sẽ có file sshpiper_upstream dùng để lưu trữ thông tin cấu hình ssh đến sv01 và sv02.

Tạo thư mục sv01 và file sshpiper_upstream :

mkdir ~/.sshpiperd/config/sv01
vi ~/.sshpiperd/config/sv01/sshpiper_upstream

Thêm vào file ~/.sshpiperd/config/sv01/sshpiper_upstream nội dung sau :

root@10.10.10.148:22
 • Trong đó root là user của ssh của sv01, 10.10.10.148 là địa chỉ sv01, 22 là port ssh của sv01.

Tạo file ~/.sshpiperd/config/start.sh với nội dung như sau :

#!/bin/bash

if [ -z $GOPATH ]; then
  export GOPATH=$HOME/.go
fi

SSHPIPERD_BIN="$GOPATH/bin/sshpiperd"
BASEDIR="$HOME/.sshpiperd"
LOGFILE="$BASEDIR/log/sshpiperd.log"

if [ ! -f $BASEDIR/sshpiperd_key ];then
  ssh-keygen -N '' -f $BASEDIR/sshpiperd_key
fi

for u in `find $BASEDIR/config/ -name sshpiper_upstream`; do
  chmod 400 $u
  upstream=`cat $u`

  username=`dirname $u`
  username=`basename $username`

  echo "ssh 127.0.0.1 -p 2222 -l $username # connect to $upstream"
done

$SSHPIPERD_BIN -i $BASEDIR/sshpiperd_key --workingdir $BASEDIR/config --log $LOGFILE

Phân quyền cho file start :

chmod +x ~/.sshpiperd/config/start.sh

Khởi chạy file start để bắt đầu :

~/.sshpiperd/config/start.sh

Đứng trên máy trạm bất kỳ ssh thử nghiệm với các thông số như sau :

ip : 192.168.30.153
port : 2222
user : sv01

Kiểm tra xem đã vào đúng máy chủ trong LAN hay chưa.

3. Một số lưu ý.

 • Kiểm tra log của máy chủ SSH-piper : tailf /root/.sshpiperd/log/sshpiperd.log

 • File ~/.sshpiperd/config/start.sh được coi như là initd của SSH-piper chúng ta có thể tạo một file trong /etc/init.d để cho dễ nhớ đường dẫn mỗi khi muốn khởi động.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.