Cấu hình Log cho MariaDB 10.2 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt log trên CentOS 7

Tổng quan

3 loại log chính trong MariaDB:

 • Error log: Chứa thông tin về các thông báo, lỗi sinh ra trong quá trình vận hành mariadb. Sử dụng cho mục đích truy tìm lỗi trên dịch vụ mariadb.
 • General log: Chứa thông tin về MySQL như query, người dùng kết nối hoặc mất kết nối. Mục đính giám sát các hoạt động trên MariaDB.
 • Slow Query Log: Chứa thông tin về các câu truy vấn chậm hơn mong đợi. Các truy vấn này có thể là nguyên nhân dẫn tới vấn đề về hiệu năng trên ứng dụng.

Cài đặt MariaDB 10.2

Khai báo repo

echo '[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1' >> /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
yum -y update

Cài đặt MariaDB

yum install -y mariadb mariadb-server

Khởi động dịch vụ

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Cấu hình Log

Backup cấu hình cơ bản

cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.org

Bổ sung cấu hình

echo '[mysqld]
slow_query_log         = 1
slow_query_log_file       = /var/log/mariadb/slow.log
long_query_time         = 5
log_error            = /var/log/mariadb/error.log
general_log_file        = /var/log/mariadb/mysql.log
general_log           = 1

[client-server]
!includedir /etc/my.cnf.d' > /etc/my.cnf

Lưu ý:

 • long_query_time = 5: Nếu cấu truy vấn vào database có phản hồi chậm hơn 5s thì coi là câu truy vấn chậm (slow query)

Tạo thư mục chứa log

mkdir -p /var/log/mariadb/
chown -R mysql. /var/log/mariadb/

Khởi động lại dịch vụ

systemctl restart mariadb

Lưu ý: Nếu slow query log không nhận, thực hiện các bước bên dưới

Thực hiện

mysql -u root -p

SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';

exit

Kiểm tra

Kiểm tra như sau

mysql -u root -p

show global variables like 'slow_query_log';
show global variables like 'slow_query_log_file';
show global variables like 'long_query_time';
show global variables like 'log_error';
show global variables like 'general_log_file';
show global variables like 'general_log';

exit

Kết quả

$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.2.22-MariaDB-log MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show global variables like 'slow_query_log';
+----------------+-------+
| Variable_name | Value |
+----------------+-------+
| slow_query_log | ON  |
+----------------+-------+
1 row in set (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> show global variables like 'slow_query_log_file';
+---------------------+---------------------------+
| Variable_name    | Value           |
+---------------------+---------------------------+
| slow_query_log_file | /var/log/mariadb/slow.log |
+---------------------+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> show global variables like 'long_query_time';
+-----------------+----------+
| Variable_name  | Value  |
+-----------------+----------+
| long_query_time | 5.000000 |
+-----------------+----------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> show global variables like 'log_error';
+---------------+----------------------------+
| Variable_name | Value           |
+---------------+----------------------------+
| log_error   | /var/log/mariadb/error.log |
+---------------+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> show global variables like 'general_log_file';
+------------------+----------------------------+
| Variable_name  | Value           |
+------------------+----------------------------+
| general_log_file | /var/log/mariadb/mysql.log |
+------------------+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> show global variables like 'general_log';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| general_log  | ON  |
+---------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit

Kiểm tra thư mục chứa log

$ ll /var/log/mariadb/
total 28
-rw-rw---- 1 mysql mysql 20060 Mar 1 16:08 error.log
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1474 Mar 1 16:29 mysql.log
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1328 Mar 1 16:07 slow.log

Thử khởi động lại MariaDB

systemctl restart mariadb

Log ghi lại

[root@thanhnb ~]# tailf /var/log/mariadb/error.log
2019-03-13 16:03:06 140448053733120 [Note] /usr/sbin/mysqld (initiated by: unknown): Normal shutdown
2019-03-13 16:03:06 140448053733120 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
2019-03-13 16:03:06 140447619991296 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2019-03-13 16:03:06 140448053733120 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2019-03-13 16:03:06 140447435450112 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2019-03-13 16:03:06 140447435450112 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 190313 16:03:06
2019-03-13 16:03:07 140448053733120 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1620097
2019-03-13 16:03:07 140448053733120 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2019-03-13 16:03:07 140448053733120 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete

2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-03-13 16:03:07 139772644132608 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] InnoDB: 5.7.25 started; log sequence number 1620097
2019-03-13 16:03:07 139772479641344 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-03-13 16:03:07 139772479641344 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 190313 16:03:07
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] Reading of all Master_info entries succeded
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2019-03-13 16:03:07 139773417674944 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '10.2.22-MariaDB-log' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server

Thử tạo slow query

mysql -u root

SELECT SLEEP(10);

exit

Log ghi nhận

[root@thanhnb ~]# tailf /var/log/mariadb/slow.log 
/usr/sbin/mysqld, Version: 10.2.22-MariaDB-log (MariaDB Server). started with:
Tcp port: 0 Unix socket: (null)
Time         Id Command  Argument
# Time: 190313 16:02:27
# User@Host: root[root] @ localhost []
# Thread_id: 9 Schema:  QC_hit: No
# Query_time: 10.000706 Lock_time: 0.000000 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0
# Rows_affected: 0
SET timestamp=1552467747;
SELECT SLEEP(10);

Thử kết nối tới MariaDB thông qua CLI

mysql -u root
exit

Log ghi nhận

[root@thanhnb ~]# cat /var/log/mariadb/mysql.log 
/usr/sbin/mysqld, Version: 10.2.22-MariaDB-log (MariaDB Server). started with:
Tcp port: 0 Unix socket: (null)
Time         Id Command  Argument
190313 16:05:05	  8 Connect	root@localhost as anonymous on 
		  8 Query	select @@version_comment limit 1
190313 16:05:06	  8 Quit	

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.