Hướng dẫn sử dụng tool virsh

Giới thiệu

 • KVM (Kernel-based virtual machine) là giải pháp ảo hóa cho hệ thống linux trên nền tảng phần cứng x86 có các module mở rộng hỗ trợ ảo hóa (Intel VT-x hoặc AMD-V).
 • Libvirt là một bộ các phần mềm mà cung cấp các cách thuận tiện để quản lý máy ảo và các chức năng của ảo hóa. Những phần mềm này bao gồm một thư viện API daemon (libvirtd) và các gói tiện tích giao diện dòng lệnh (virsh).
 • Mục đích chính của Libvirt là cung cấp một cách duy nhất để quản lý ảo hóa từ các nhà cung cấp và các loại hypervisor khác nhau. Ví dụ, dòng lệnh virsh list có thể được sử dụng để liệt kê ra các máy ảo đang tồn tại cho một số hypervisor được hỗ trợ (KVM, Xen, Vmware ESX, … ). Không cần thiết phải sử dụng một tool xác định cho từng hypervisor.

Cấu trúc cơ bản của virsh như sau:

virsh [OPTION]... <command> <domain> [ARG]...
 • Hiển thị thông số cơ bản của node:
virsh nodeinfo

Kết quả hiển thị:

 • Liệt kê ra tất cả máy ảo (bao gồm cả máy ảo đang stop):
virsh list --all

Hoặc các máy ảo đang hoạt động:

virsh list

Tạo máy ảo

Tạo file XML định nghĩa thông tin máy ảo. Ví dụ:

<domain type='kvm'>
 <name>tuan</name>
 <memory unit='MB'>1024</memory>
 <currentMemory unit='MB'>1024</currentMemory>
 <uuid>dc985106-cfd8-11e8-af56-8f2ed6092233</uuid>
 <vcpu>1</vcpu>
 <os>
  <type>hvm</type>
  <boot dev='cdrom'/>
 </os>
 <features>
  <acpi/>
 </features>
 <clock offset='utc'/>
 <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
 <on_reboot>restart</on_reboot>
 <on_crash>destroy</on_crash>
 <devices>
  <emulator>/usr/bin/kvm</emulator>
  <disk type="file" device="disk">
   <driver name="qemu" type="raw"/>
   <source file="/var/lib/libvirt/images/tuan.img"/>
   <target dev="vda" bus="virtio"/>
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x04" function="0x0"/>
  </disk>
  <disk type="file" device="cdrom">
   <driver name="qemu" type="raw"/>
   <source file="/var/lib/libvirt/images/CentOS-6.9-x86_64-minimal.iso"/>
   <target dev="hdc" bus="ide"/>
   <readonly/>
   <address type="drive" controller="0" bus="1" target="0" unit="0"/>
  </disk>
  <interface type='bridge'>
   <source bridge='br0'/>  
  </interface>
  <controller type="ide" index="0">
   <address type="pci" domain="0x0000" bus="0x00" slot="0x01" function="0x1"/>
  </controller>
  <input type='mouse' bus='ps2'/>
  <graphics type='vnc' port='-1' autoport="yes" listen='0.0.0.0'/>
  <console type='pty'>
   <target port='0'/>
  </console>
 </devices>
</domain>
 • name: Tên của máy ảo.
 • uuid: uuid của máy ảo
 • maxMemory : Dung lượng RAM tối đa có thể sử dụng
 • currentMemory : Dung lượng RAM thực tế đang được sử dụng
 • vcpu placement='static': số lượng vCPU của máy

 • file domain xml phía trên sẽ tạo ra máy ảo với những thông số sau:
  • 1 GB RAM, 1 vCPU, 1 ổ đĩa
  • Đường dẫn tới ổ đĩa: /var/lib/libvirt/images/tuan.img
  • Máy ảo được boot từ CDROM
  • Sử dụng Linux Bridge br0
 • Tạo máy ảo từ file XML:
virsh define /tmp/new-guest.xml <define nhưng không start>
virsh create /tmp/new-guest.xml <define và start>
virsh start new-guest
 • Thực hiện việc export thông tin máy ảo ra XML:
virsh dumpxml GUEST > /tmp/guest.xml

Các thao tác liên quan đến bật /tắt máy ảo:

Câu lệnh Mô tả
help Hiển thị phần trợ giúp
start Bật máy ảo đang stop
shutdown Gửi lệnh shutdown tới máy ảo
destroy Ngay lập tức đóng tất cả ứng dụng và shutdown máy ảo
reboot Khởi động lại máy ảo
domid Hiển thị ID máy ảo
domuuid Hiển thị UUID máy ảo
dominfo Hiển thị thông tin máy ảo
domstate Hiển thị trạng thái máy ảo
save Lưu trạng thái hiện tại của máy ảo vào file
restore Restores trạng thái hiện tại của máy ảo từ file.
suspend Tạm dừng máy ảo
resume Khởi động máy ảo từ trạng thái pause
autostart Tự động start máy ảo khi hệ thống start
autostart –disable Tắt tự động start máy ảo
undefine –domain vm1 Thực hiện việc xóa máy ảo / sau đó thực hiện xóa file ổ đĩa
 • Stop all máy ảo:
for i in $(`sudo virsh list | grep running | awk '{print $2}'`) do
  sudo virsh shutdown $i
done

Quản lý tài nguyên VM:

Câu lệnh Mô tả
setmem Set RAM cho máy ảo
setmaxmem Sets maximum memory limit for the hypervisor.
setvcpus Thay đổi số vCPU cho máy ảo. Lưu ý không support trên RHEL 5
vcpuinfo Hiển thị vCPU của máy ảo
vcpupin Controls the virtual CPU affinity of a guest.
domblkstat Hiển thị thông tin block device của máy ảo
domifstat Hiển thị thông tin network của máy ảo
attach-device Attach thiết bị vào máy ảo
attach-disk Attache ổ đĩa mới vào máy ảo
attach-interface Attaches network interface mới vào máy ảo
detach-device Detach thiết bị khỏi máy ảo
detach-disk Detach ổ đĩa khỏi máy ảo
detach-interface Detach network interface máy ảo
domxml-from-native Chuyển đổi cấu hình từ các lib khác sang libvirt XML (libxl )
domxml-to-native Chuyển đổi cấu hình libvirt XML sang các định dạng khác

Quản lý snapshot

 • Tạo snapshot:
virsh snapshot-create-as --domain vm1 \
--name "snapshot1" \
--description "sau khi update"

 • Liệt kê các snapshot:
# virsh snapshot-list vm1
 Name         Creation Time       State
------------------------------------------------------------
 snapshot1      2019-01-24 11:14:22 +0700 running
 • Hiển thị thông tin snapshot:
# virsh snapshot-info --domain vm1 --snapshotname snapshot1
Name:      snapshot1
Domain:     vm1
Current:    yes
State:     running
Location:    internal
Parent:     -
Children:    0
Descendants:  0
Metadata:    yes
 • Quay lại snapshot
virsh snapshot-revert --domain vm1 --snapshotname snapshot1 --running
 • Xóa snapshot
# virsh snapshot-delete --domain vm1 --snapshotname snapshot1
Domain snapshot snapshot1 deleted

Clone máy ảo

sudo virt-clone -o web_devel -n database_devel -f /path/to/database_devel.img
 • -o : Máy nguồn.
 • -n : Máy đích.
 • -f : Đường dẫn đến file / ổ đĩa máy ảo mới.

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đoàn Anh Tuấn
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.