Cài đặt BIND 9 trên CentOS 7

Giới thiệu

Sau khi tìm hiểu sơ lược về các bản ghi trên một hệ thống DNS, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt kiểm thử một hệ thống DNS trên CentOS 7 và sử dụng phần mềm BIND 9.

Mô hình bao gồm 2 máy chủ: DNS server đóng vai trò để phân giải tên miền và client dùng để truy vấn bản ghi tên miền:

Trong trường hợp này cả 2 máy đều cài hệ điều hành CentOS 7. Client sẽ truy vấn thông tin về máy chủ có tên là a.tuanda.com và DNS server sẽ thực hiện việc phân giải IP và trả lại cho Client:

Cài đặt BIND

Hướng dẫn bên dưới sẽ thực hiện việc cài đặt BIND thông qua yum trên server CentOS 7.6.1810 :

Thực hiện việc update OS, cài đặt Bind và các gói phụ trợ:

yum update -y
yum -y install bind bind-utils

Sau khi cài đặt xong, kiểm tra lại phiên bản của BIND:

[root@dns-test ~]# named -v
BIND 9.9.4-RedHat-9.9.4-73.el7_6 (Extended Support Version)

Thực hiện việc disable SELinux:

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Phân quyền

chgrp named -R /var/named
chown -v root:named /etc/named.conf

Tạo zone forward:

cat /var/named/tuanda.fwd.zone 
$TTL 86400
@    IN SOA masterdns.tuanda.com.   root.tuanda.com. (
                 2014090401  ; serial
                    3600  ; refresh
                    1800  ; retry
                   604800  ; expire
                    86400 ) ; minimum

; Name server's

@      IN   NS   masterdns.tuanda.com.

; Name server hostname to IP resolve.

@      IN   A    172.16.4.243

; Hosts in this Domain

@      IN   A    172.16.4.243
masterdns  IN   A    172.16.4.243
a      IN   A    172.16.4.242
mail    IN   A    172.16.4.242
b      IN   A    172.16.4.241
; mail server
@      IN   MX 10  mail

;CNAME
www     IN   CNAME  a

;TXT
@      IN   TXT   "Day la ban ghi TXT"

Tạo zone reverse (bản ghi PTR):

[root@dns-test ~]# cat /var/named/tuanda.rev.zone 
$TTL 86400
@    IN SOA masterdns.tuanda.com. root.tuanda.com. (
                2014090402   ; serial
                   3600   ; refresh
                   1800   ; retry
                  604800   ; expire
                   86400 )  ; minimum

; Name server's

@        IN   NS   masterdns.tuanda.com.

; Name server hostname to IP resolve.

masterdns    IN   A    172.16.4.243

;Hosts in Domain 

243       IN   PTR  masterdns.tuanda.com.
242       IN   PTR  a.tuanda.com.
241       IN   PTR  b.tuanda.com.

Thêm quyền cho file zone:

sudo chgrp named /var/named/tuanda.fwd.zone
sudo chgrp named /var/named/tuanda.rev.zone

Chỉnh sửa cấu hình của service cho phù hợp /etc/named.conf :

options {
    listen-on port 53 { any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };

    # Thư mục service làm việc
    directory    "/var/named";
    # Thư mục cache
    dump-file    "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    secroots-file  "/var/named/data/named.secroots";
    # Cho phép query DNS từ dải IP nào hoặc tất cả các dải
    allow-query   { localhost; 103.28.36.0/20;};
    # transfer range ( điều chỉnh nếu có Secondary DNS)
    # allow-transfer   { localhost; 10.0.0.0/24; };

    /*
     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
      recursion.
     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
      control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
      cause your server to become part of large scale DNS amplification
      attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
      reduce such attack surface
    */
    recursion yes;

#    dnssec-enable yes;
#    dnssec-validation yes;
    dnssec-enable no;
    dnssec-validation no;

    /* Path to ISC DLV key */
    bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";

    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

#Thêm bên dưới phần cấu hình Zone forward và Zone reverse, giả định là domain "tuanda.com":

zone "tuanda.com" IN {
type master;
file "tuanda.fwd.zone";
# đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối
allow-update { none; };
};

zone "4.16.172.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "tuanda.rev.zone";
allow-update { none; };
};

Bật service và allow port trên firewalld:

systemctl start named 
systemctl enable named
firewall-cmd --add-service=dns --permanent 
firewall-cmd --reload 

Cấu hình security với bind-chroot (tùy chọn)

Cài đặt gói bind-chroot nhằm cô lập các file liên quan đến service BIND 9 với file system

yum -y install bind-chroot
[root@dlp ~]# /usr/libexec/setup-named-chroot.sh /var/named/chroot on 
[root@dlp ~]# systemctl stop named 
[root@dlp ~]# systemctl disable named 
[root@dlp ~]# systemctl start named-chroot 
[root@dlp ~]# systemctl enable named-chroot 
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named-chroot.service to /usr/lib/systemd/system/named-chroot.service.

[root@dns-test ~]# ll /var/named/chroot/var/named/
total 40
drwxr-x--- 7 root named 4096 Feb 20 11:56 chroot
drwxrwx--- 2 named named 4096 Feb 17 03:34 data
drwxrwx--- 2 named named 4096 Feb 20 11:57 dynamic
-rw-r----- 1 root named 2281 May 22 2017 named.ca
-rw-r----- 1 root named 152 Dec 15 2009 named.empty
-rw-r----- 1 root named 152 Jun 21 2007 named.localhost
-rw-r----- 1 root named 168 Dec 15 2009 named.loopback
drwxrwx--- 2 named named 4096 Jan 30 00:23 slaves
-rw-r--r-- 1 root named 995 Feb 12 17:51 tuanda.fwd.zone
-rw-r--r-- 1 root root  863 Feb 12 17:01 tuanda.rev.zone
[root@dns-test ~]# ll /var/named/chroot/etc
total 696
-rw-r--r-- 2 root root   361 Jan 9 03:25 localtime
drwxr-x--- 2 root named  4096 Jan 30 00:23 named
-rw-r----- 1 root named  2376 Feb 12 17:16 named.conf
-rw-r--r-- 1 root named  3923 Jan 30 00:23 named.iscdlv.key
-rw-r----- 1 root named  931 Jun 21 2007 named.rfc1912.zones
-rw-r--r-- 1 root named  1587 May 22 2017 named.root.key
drwxr-x--- 3 root named  4096 Feb 20 11:56 pki
-rw-r--r-- 1 root root  6545 Oct 31 02:48 protocols
-rw-r----- 1 root named  100 Feb 12 14:55 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 670293 Jun 7 2013 services
[root@dns-test ~]# ll /var/named/chroot/var/named 
total 40
drwxr-x--- 7 root named 4096 Feb 20 11:56 chroot
drwxrwx--- 2 named named 4096 Feb 17 03:34 data
drwxrwx--- 2 named named 4096 Feb 20 11:57 dynamic
-rw-r----- 1 root named 2281 May 22 2017 named.ca
-rw-r----- 1 root named 152 Dec 15 2009 named.empty
-rw-r----- 1 root named 152 Jun 21 2007 named.localhost
-rw-r----- 1 root named 168 Dec 15 2009 named.loopback
drwxrwx--- 2 named named 4096 Jan 30 00:23 slaves
-rw-r--r-- 1 root named 995 Feb 12 17:51 tuanda.fwd.zone
-rw-r--r-- 1 root root  863 Feb 12 17:01 tuanda.rev.zone

Verify lại các file Zone:

named-checkzone tuanda.com /var/named/tuanda.rev.zone 
zone tuanda.com/IN: loaded serial 2014090402
OK
named-checkzone tuanda.com /var/named/tuanda.fwd.zone    
zone tuanda.com/IN: loaded serial 2014090401
OK

Truy vấn bản ghi từ client

Tiếp theo để kiểm tra các bản ghi đã tạo, chúng ta sẽ thực hiện truy vấn từ máy client (đã được allow network ở trên)

 • Sử dụng DNS server đã setup ở trên để phân giải bằng cách sửa file /etc/resolv.conf
nameserver 103.101.x.x
 • Sử dụng công cụ dig để truy vấn. Có thể cài đặt nhanh bằng lệnh yum install bind-utils. Sau khi cài đặt thành công sử dụng tools để truy vấn:

 • Truy vấn bản ghi A:

 • Truy vấn bản ghi phân giải ngược PTR:

 • Tương tự với các bản ghi CNAME, MX, TXT đã tạo ở trên.

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đoàn Anh Tuấn
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.