Hướng dẫn sử dụng Fail2ban trên CentOS

Bối cảnh sử dụng

Khi sử dụng các Server VPS Linux chúng ta thường sử dụng SSH remote thao tác với Server.

Mặc dù SSH là một giao thức đã được bảo mật hoạt động ở lớp trên trong mô hình TCP/IP (thường) sử dụng port 22 nhưng cũng tồn tại những rủi ro nhất định cho trong quá trình vận hành lý do là vì ssh phơi ra phía ngoài internet. Việc bị dò mật khẩu là một trong những cách tấn công phổ biến nhất.

Chuẩn bị

1 Server Linux cài đặt Fail2ban

 • OS: CentOS7
 • RAM: >= 1 GB
 • Disk: >= 10 GB
 • CPU: >= 1 Core
 • Update và cài đặt openssh-server
 • IP: 10.10.10.244/24

1 máy là có cài đặt SSH Client để tiến hành dò ssh server phía trên

 • Có cài đặt SSH Client
 • IP: 10.10.10.217/24

Theo dõi ssh login failed trên Server

Trên máy Client.217 thực hiện ssh nhiều lần sai password

Trên máy Server.214 thực hiện kiểm tra

cat /var/log/secure | grep 'Failed password' | sort | uniq -c

Kết quả trả về

[root@server ~]# cat /var/log/secure | grep 'Failed password' | sort | uniq -c
  1 Feb 14 14:39:49 centos7 sshd[4714]: Failed password for root from 10.10.10.217 port 43460 ssh2
  1 Feb 14 14:39:54 centos7 sshd[4714]: Failed password for root from 10.10.10.217 port 43460 ssh2
  1 Feb 14 14:40:12 centos7 sshd[4714]: Failed password for root from 10.10.10.217 port 43460 ssh2
[root@server ~]# 

Trong quá trình này Client cứ ssh liên tục cho đến khi đoán được password đúng và BÙM!! server của bạn đã nằm trong tay người khác

Cài đặt và cấu hình

Cài đặt

yum install epel-release -y 
yum install fail2ban -y 

Cấu hình fail2ban

> /etc/fail2ban/jail.conf
cat << EOF >> /etc/fail2ban/jail.conf
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1
bantime = 600
findtime = 600
maxretry = 3
EOF

Trong đó

 • ignoreip: không block những địa chỉ này
 • bantime: khoảng thời gian block mặc định (giây)
 • findtime: khoảng thời gian (giây) một IP phải login thành công
 • maxretry: số lần login false tối đa

Cấu hình fail2ban cho ssh

cat << EOF >> /etc/fail2ban/jail.local
[sshd]
enabled = true
filter  = sshd
action  = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp]
logpath = /var/log/secure
maxretry = 5
bantime = 3600
EOF

Trong đó

 • enabled: kích hoạt bảo vệ
 • filter: giữ mặc định để sử dụng file cấu hình /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf
 • action: fail2ban sẽ ban địa chỉ IP nếu match filter /etc/fail2ban/action.d/iptables.conf
 • logpath: đường dẫn file log fail2ban
 • maxretry: số lần login false tối đa
 • bantime: thời gian ban IP 3600 giây = 1 giờ

Start fail2ban

systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban

Kiểm tra rulues của fail2ban trên iptables

iptables -L

Kết quả trả về

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
f2b-SSH  tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:ssh

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Chain f2b-SSH (1 references)
target   prot opt source        destination     
RETURN   all -- anywhere       anywhere  

Thực hiện kiểm tra sau khi cài đặt fail2ban

Trên máy Client thực hiện ssh nhiều lần sai password lại

Kết quả: Sau 5 lần ssh thất bại do sai password máy Client sẽ bị block trong 1 tiếng

root@client:~# ssh root@10.10.10.244
ssh: connect to host 10.10.10.244 port 22: Connection refused
root@client:~# 

Kiểm tra trên Server

cat /var/log/secure | grep 'Failed password' | sort | uniq -c

Để kiểm tra các IP đã bị fail2ban cấm ssh chúng ta thực hiện

fail2ban-client status sshd

Kết quả trả về

[root@server ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed:	1
| |- Total failed:	6
| `- Journal matches:	_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
|- Currently banned:	1
|- Total banned:	1
`- Banned IP list:	10.10.10.217
[root@server ~]# 

Để xóa IP đã bị cấm ra khỏi danh sách

fail2ban-client set sshd unbanip 10.10.10.217

Lúc này đứng trên Client có thể thực hiện ssh lại bình thường

root@client:~# ssh root@10.10.10.244
root@10.10.10.244's password: 

Kết luận

Fail2ban mà chúng tôi giới thiệu phía trên chỉ là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc ngăn chặn bute-force. Việc phối hợp nhiều biện pháp khác nhau nhằm bảo vệ SSH là vô cùng cần thiết.

Các biện pháp Secure SSH thường được sử dụng nhằm tránh, hạn chế bị tấn công Brute force (Dò và thử đến khi đăng nhập được)

Username và Mật khẩu mạnh

Cấu hình timeout cho 1 session SSH, cấu hình /etc/ssh/sshd_config

ClientAliveInterval 360
ClientAliveCountMax 0

Không cho phép password trống, cấu hình /etc/ssh/sshd_config

PermitEmptyPasswords no

Giới hạn các user được phép SSH, cấu hình /etc/ssh/sshd_config

AllowUsers user1 user2

Thường để bảo mật chúng ta để các user được phép SSH là user thường sau khi login vào được server chúng ta mới thực hiện chuyển sang user khác để thao tác

Không cho phép root login, cấu hình /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no

Sử dụng mặc đinh Protocol2 cho SSH, cấu hình /etc/ssh/sshd_config

Protocol 2

Sử dụng port khác port 22, cấu hình /etc/ssh/sshd_config

Port 2345

Cho phép ssh từ một số IP, nhất đinh, cấu hình iptables

iptables -A INPUT -p tcp -s YourIP --dport 2345 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2345 -m state --state NEW -m recent --set --name ssh --rsource

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2345 -m state --state NEW -m recent ! --rcheck --seconds 90 --hitcount 3 --name ssh --rsource -j ACCEPT

Bật sử dụng xác thực 2 lớp link

Sử dụng key để ssh thay cho password

Thao tác trên máy client

ssh-keygen -t rsa

Copy key qua Server

ssh-copy-id username@server 

Và một vài secure khác khi được kết hợp trong hệ thống như VPN, Fail2ban

Tài liệu tham khảo

http://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Main_Page


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.