HAProxy API - Cách thay đổi cấu hình HAProxy nhanh chóng, không có Downtime

Tổng quan

Chào các bạn, trong bài blog này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cấu hình HAProxy ngay lập tức, không làm downtime dịch vụ thông qua HAProxy API.

HAProxy Runtime API được tích hợp vào HAProxy, cho phép thay đổi cấu hình HAProxy ngày lập tức, đồng thời HAProxy API cũng cho phép chiết xuất dữ liệu thông kê về HAProxy. Không giống như các API HTTP thông thường, HAProxy API chạy thông qua TCP và Unix sockets. Đó là lý do khi cấu hình HAProxy API, ta phải thiết lập socket mới cho HAProxy API (stats socket hoặc socket) và đôi khi trong một số tài liệu nói về HAProxy API lại sử dụng thuật ngữ ‘socket’ để thay thế.

Mô hình

Cấu hình

CPU     2 core
RAM     4 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: Network Public

Mô hình triển khai

Cài đặt

Chuẩn bị

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
init 6

Bước 1: Cài đặt, cấu hình HTTPD

yum install httpd -y
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 'Listen 80'
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.89:8080/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf

echo '<h1>Chào mừng tới Blog Cloud365</h1>' > /var/www/html/index.html

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Bước 2: Cài đặt, cấu hình HAProxy

Cài đặt

sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm 
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y

echo 'net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1' >> /etc/sysctl.conf

Cấu hình HAProxy

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak

echo '
global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/run/haproxy.sock mode 600 expose-fd listeners level user
  stats socket ipv4@127.0.0.1:9999 level admin
  stats timeout 2m
  server-state-file /var/lib/haproxy/server-state

defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option         http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  option         http-server-close
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000
  load-server-state-from-file global

listen stats
  bind :8000
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy\ Statistics
  stats admin if TRUE

listen web-backend
  bind 10.10.11.89:80
  balance leastconn
  cookie SERVERID insert indirect nocache
  mode http
  option forwardfor
  #http-request set-header REALCIP %[src]
  option httpchk GET / HTTP/1.0
  option httpclose
  option httplog
  timeout client 3h
  timeout server 3h
  server node1 10.10.11.89:8080 weight 1 check cookie s1' > /etc/haproxy/haproxy.cfg

Lưu ý, để cấu hình HAProxy API cần quan tâm các cấu hình sau

global
  ...
  stats socket /var/run/haproxy.sock mode 600 expose-fd listeners level user
  stats socket ipv4@127.0.0.1:9999 level admin
  stats timeout 2m
  server-state-file /var/lib/haproxy/server-state
  ...
defaults
  load-server-state-from-file global

Giải thích cấu hình:

 • stats socket: Cho phép kết nối tới socket HAProxy API
 • /var/run/haproxy.sock: Đường dẫn tới file socket kết nối tới (Lưu ý: Bản HAProxy CE sẽ khác bản HAProxy EE, trong bài mình sử dụng bản HAProxy CE)
 • ipv4@127.0.0.1:9999: Chỉ định địa chỉ và port được phép kết nối tới HAProxy API
 • server-state-fileload-server-state-from-file: Lưu lại trạng thái server. Ví dụ, khi chúng ta chuyển trạng thái server thành maintain nhưng đây chỉ là trạng thái tạm thời. Đến khi khởi động lại HAProxy, trạng thái server đó sẽ trở lại trạng thái active. Để tránh tình trạng đó xảy ra, sử dụng 2 cấu hình server-state-fileload-server-state-from-file.

Cấu hình Log cho HAProxy

sed -i "s/#\$ModLoad imudp/\$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#\$UDPServerRun 514/\$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf

echo 'local2.*  /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf

systemctl restart rsyslog

Khởi tạo dịch vụ HAProxy

systemctl restart haproxy
systemctl enable haproxy

Kiểm tra

Truy cập Web, http://10.10.11.89

Giao diện giám sát, http://10.10.11.89:8000/stats

Truy cập HAProxy API

socat stdio /var/run/haproxy.sock
prompt

>

Kết quả

Sử dụng HAProxy API

Truy cập HAProxy API

socat stdio /var/run/haproxy.sock
prompt

> help

Kết quả

 help      : this message
 prompt     : toggle interactive mode with prompt
 quit      : disconnect
 show tls-keys [id|*]: show tls keys references or dump tls ticket keys when id specified
 set ssl tls-key [id|keyfile] <tlskey>: set the next TLS key for the <id> or <keyfile> listener to <tlskey>
 show errors  : report last request and response errors for each proxy
 disable agent : disable agent checks (use 'set server' instead)
 disable health : disable health checks (use 'set server' instead)
 disable server : disable a server for maintenance (use 'set server' instead)
 enable agent  : enable agent checks (use 'set server' instead)
 enable health : enable health checks (use 'set server' instead)
 enable server : enable a disabled server (use 'set server' instead)
 set maxconn server : change a server's maxconn setting
 set server   : change a server's state, weight or address
 get weight   : report a server's current weight
 set weight   : change a server's weight (deprecated)
 show sess [id] : report the list of current sessions or dump this session
 shutdown session : kill a specific session
 shutdown sessions server : kill sessions on a server
 clear table  : remove an entry from a table
 set table [id] : update or create a table entry's data
 show table [id]: report table usage stats or dump this table's contents
 clear counters : clear max statistics counters (add 'all' for all counters)
 show info   : report information about the running process
 show stat   : report counters for each proxy and server
 show schema json : report schema used for stats
 show startup-logs : report logs emitted during HAProxy startup
 show resolvers [id]: dumps counters from all resolvers section and
           associated name servers
 set maxconn global : change the per-process maxconn setting
 set rate-limit : change a rate limiting value
 set severity-output [none|number|string] : set presence of severity level in feedback information
 set timeout  : change a timeout setting
 show env [var] : dump environment variables known to the process
 show cli sockets : dump list of cli sockets
 show fd [num] : dump list of file descriptors in use
 disable frontend : temporarily disable specific frontend
 enable frontend : re-enable specific frontend
 set maxconn frontend : change a frontend's maxconn setting
 show servers state [id]: dump volatile server information (for backend <id>)
 show backend  : list backends in the current running config
 shutdown frontend : stop a specific frontend
 set dynamic-cookie-key backend : change a backend secret key for dynamic cookies
 enable dynamic-cookie backend : enable dynamic cookies on a specific backend
 disable dynamic-cookie backend : disable dynamic cookies on a specific backend
 show cache   : show cache status
 add acl    : add acl entry
 clear acl <id> : clear the content of this acl
 del acl    : delete acl entry
 get acl    : report the patterns matching a sample for an ACL
 show acl [id] : report available acls or dump an acl's contents
 add map    : add map entry
 clear map <id> : clear the content of this map
 del map    : delete map entry
 get map    : report the keys and values matching a sample for a map
 set map    : modify map entry
 show map [id] : report available maps or dump a map's contents
 show pools   : report information about the memory pools usage

Kiểm tra các backend server hiện có

> show servers state

Kết quả

1
# be_id be_name srv_id srv_name srv_addr srv_op_state srv_admin_state srv_uweight srv_iweight srv_time_since_last_change srv_check_status srv_check_result srv_check_health srv_check_state srv_agent_state bk_f_forced_id srv_f_forced_id srv_fqdn srv_port
3 web-backend 1 node1 10.10.11.89 2 0 1 1 209 15 3 4 6 0 0 0 - 8080

Thay đổi trạng thái server

Cú pháp

disable server <backend>/<server>
enable health <backend>/<server>

Ví dụ

> disable server web-backend/node1

Kiểm tra

Ví dụ

> enable server web-backend/node1

Bỏ qua health check

Cú pháp

disable health <backend>/<server> 
enable server <backend>/<server>

Ví dụ

> disable health web-backend/node1

Kết quả

Ví dụ

> enable health web-backend/node1

Thay đổi cấu hình backend web

Cú pháp

set server <backend>/<server> agent [ up | down ]
set server <backend>/<server> health [ up | stopping | down ]
set server <backend>/<server> state [ ready | drain | maint ]
set server <backend>/<server> weight <weight>[%]
set server <backend>/<server> addr <ip> port <port number>

Ví dụ

> set server web-backend/node1 addr 10.10.11.88 port 80
IP changed from '10.10.11.89' to '10.10.11.88', port changed from '8080' to '80' by 'stats socket command'

Kiểm tra

> show servers state

1
# be_id be_name srv_id srv_name srv_addr srv_op_state srv_admin_state srv_uweight srv_iweight srv_time_since_last_change srv_check_status srv_check_result srv_check_health srv_check_state srv_agent_state bk_f_forced_id srv_f_forced_id srv_fqdn srv_port
3 web-backend 1 node1 10.10.11.88 0 0 1 1 6 7 0 0 7 0 0 0 - 80

Lưu trạng thái các backend server

Chúng ta sử dụng HAProxy API để thay đổi trạng thái server trong backend như từ ready sang maintain. Nhưng khi restart lại HAProxy, trạng thái cấu hình trên HAProxy sẽ mất vì vậy chúng ta cần lưu lại trạng thái lại hiện tại của các backend server.

Giải thích các trạng thái của backend server

 • ready: Backend server sẵn sàng phục vụ, được điều hướng request từ internet vào
 • drain: Backend server sẵn sàng phục vụ, không được điều hướng request từ internet vào, tuy nhiên vẫn giữ các phiên hiện tại trên backend
 • maint: Backend server không sẵn sàng phục vụ, không được điều hướng request từ internet vào

Lưu trạng thái

echo "show servers state" | socat stdio /var/run/haproxy.sock > /var/lib/haproxy/server-state

Kết quả

[root@ldap89 ~]# cat /var/lib/haproxy/server-state
1
# be_id be_name srv_id srv_name srv_addr srv_op_state srv_admin_state srv_uweight srv_iweight srv_time_since_last_change srv_check_status srv_check_result srv_check_health srv_check_state srv_agent_state bk_f_forced_id srv_f_forced_id srv_fqdn srv_port
3 web-backend 1 node1 10.10.11.89 2 0 1 1 311 15 3 4 6 0 0 0 - 8080

Lưu ý:

 • Khi tồn tại file server-state, HAProxy sẽ tự động sử dụng các trạng thái trong file để áp dụng lên các backend server hiện tại. Nên lưu ý làm mới hoặc xóa file khi không cần thiết

Tổng kết

Tới đây mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng HAProxy API để thao tác, cấu hình HAProxy trực tiếp, không cần khởi động lại dịch vụ HAProxy. Ngoài ra, HAProxy API còn hỗ trợ cấu hình trực tuyến các thành phần khác như ACL, Frontend, Session, v.v để biết thêm chi tiết, các bạn có thể tham khảo tại các link bên dưới. Cám ơn các bạn đã quan tâm.

Nguồn

http://haproxy.tech-notes.net/9-2-unix-socket-commands/

https://www.haproxy.com/blog/dynamic-configuration-haproxy-runtime-api/


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.