Cài đặt OwnCloud CentOS 7

OwnCloud

ownCloud là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng cho các dịch vụ lưu trữ tệp. Về mặt chức năng của ownCloud có những điểm tương đồng với Dropbox.

Chuẩn bị môi trường cài đặt

1 Server

 • OS: CentOS7
 • RAM: >= 1 GB
 • Disk: >= 10 GB
 • CPU: >= 1 Core
 • Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt
 • Update và cài đặt openssh-server
  yum install -y epel-release
  yum update -y 
  

Firewalld & SElinux

Mở firewalld cho traffic của httpd (web) đi qua

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Cấu hình disable SElinux

sudo setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Cài đặt httpd

sudo yum -y install httpd 

Khởi động httpd

sudo systemctl start httpd.service

Khởi động httpd cùng hệ thống

sudo systemctl enable httpd.service

Kiểm tra ip hiện tại của Server

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

Truy cập

http://your_server_IP_address/

Cài đặt MySQL(MariaDB)

Cài đặt

sudo yum install -y mariadb-server

Start MariaDB

sudo systemctl start mariadb

Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Mặc đinh mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators

Khởi động MariaDB

sudo systemctl enable mariadb.service

Tạo DB và user

mysql
CREATE DATABASE owncloud;
CREATE USER 'oc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'oc_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Cài đặt PHP (Ở đây chúng ta sử dụng phiên bản php7.2)

yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum install -y yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php72
yum install php php-mysql php-dom php-mbstring php-gd php-pdo php-json php-xml php-zip php-curl php-mcrypt php-pear php-intl setroubleshoot-server -y 

Cài đặt OwnCloud

Phiên bản hiện tại 10.1.0 2019/02/07

import OwnCloud key

sudo rpm --import https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/CentOS_7/repodata/repomd.xml.key

Download

sudo curl -L https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/CentOS_7/ce:stable.repo -o /etc/yum.repos.d/ownCloud.repo

Clean repo

sudo yum clean expire-cache

Cài đặt OwnCloud

sudo yum install -y owncloud

Khởi tạo DB cho OwnCloud

mysql -u root -p
CREATE DATABASE owncloud;
GRANT ALL ON owncloud.* to 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'set_database_password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Truy cập và Cấu hình OwnCloud

https://server_domain_or_IP/owncloud

Tạo User và password cho tài khoản, Kết nối tài khoản MySQL đã tạo phía trên

Qúa trình tạo tài khoản đang được thực hiện, nếu có lỗi vui lòng kiểm tra lại tài khoản MySQL

Sau khi tạo tài khoản hoàn tất tiến hành đăng nhập

Giao diện đăng nhập

Giao diện người dùng


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.