Hướng dẫn cài đặt Webvirtmgr trên Ubuntu 16

Tổng quan

Webvirtmgr là một trong những công cụ quản lý máy ảo KVM. Nó có chức năng gần giống với virt-manager khi có thể kết nối đến nhiều host KVM để có thể quản lý tập trung các VM trên các máy đó. Nhưng nó có một ưu điểm đặc biệt hơn so với virt-manager đó là với virt-manager đó là ta chỉ có thể làm việc tại máy cài virt-manager. Còn với Webvirtmgr ta có thể làm việc với các VM ở bất kỳ đâu có internet.

Chuẩn bị

 • Một máy cài đặt hệ điều hành Ubuntu server 16 có cấu hình tối thiểu 1 CPU, 1 GB RAM và có 1 card mạng.

 • Ít nhất một máy Ubuntu đã cài đặt KVM để kiểm tra lại webvirtmgr đã hoạt động.

Mô hình

Vì đây là môi trường lap nên tôi dùng địa chỉ IP private nên chỉ có thể quản truy cập vào Webvirtmgr trong môi trường mạng LAN. Nếu bạn muốn truy cập vào Webvirtmgr ở bất kỳ đâu thì bạn Server cài Webvirt của bạn cần có IP public.

Server cài Webvirtmgr

Bước 1: Cài một số gói cần thiết

apt-get install git python-pip python-libvirt python-libxml2 novnc supervisor nginx

Bước 2: Clone Webvirtmgr từ GitHub và cài đặt

git clone git://github.com/retspen/webvirtmgr.git

cd webvirtmgr

export LC_ALL=C

pip install -r requirements.txt

Sau đó ta chạy lệnh để thiết lập môi trường Django và tạo ra một tài khoản để đăng nhập Webvirtmgr

./manage.py syncdb

Nó sẽ hiển thị để cho ta nhập một số thông số cần thiết như username, địa chỉ E-mail, và password

You just installed Django's auth system, which means you don't have any superusers defined.

Would you like to create one now? (yes/no): yes

Username (leave blank to use 'root'): 

Email address: 

Password: 

Password (again): 

Superuser created successfully.

Installing custom SQL ...

Installing indexes ...

Installed 6 object(s) from 1 fixture(s)

Sau đó tiếp tục chạy lệnh

./manage.py collectstatic

Move thư mục webvirtmgr và trong thư mục /var/www

mkdir /var/www

cd ../

mv webvirtmgr /var/www/

Bước 3: Cài đặt nginx

Mở file webvirtmgr (ban đầu file này chưa tồn tại câu lệnh bên dưới cũng tiến hành tạo file)

vi /etc/nginx/conf.d/webvirtmgr.conf

Thêm vào file những dòng như sau

server {
  listen 80 default_server;

  server_name $hostname;
  #access_log /var/log/nginx/webvirtmgr_access_log; 

  location /static/ {
    root /var/www/webvirtmgr/webvirtmgr; # or /srv instead of /var
    expires max;
  }

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_connect_timeout 600;
    proxy_read_timeout 600;
    proxy_send_timeout 600;
    client_max_body_size 1024M; # Set higher depending on your needs 
  }
}

Vào file /etc/nginx/sites-enabled/default

vi /etc/nginx/sites-enabled/default

Comment lại những dòng sau

#  server {
#    listen    80 default_server;
#    server_name localhost;
#    root     /usr/share/nginx/html;
#
#    #charset koi8-r;
#
#    #access_log /var/log/nginx/host.access.log main;
#
#    # Load configuration files for the default server block.
#    include /etc/nginx/default.d/*.conf;
#
#    location / {
#    }
#
#    # redirect server error pages to the static page /40x.html
#    #
#    error_page 404       /404.html;
#    location = /40x.html {
#    }
#
#    # redirect server error pages to the static page /50x.html
#    #
#    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
#    location = /50x.html {
#    }
#  }

Khởi động lại nginx và cho nó khởi động cùng hệ thống

service nginx restart
systemctl enable nginx

Bước 4: Setup Supervisor

Cấp quyền cho người dùng

chown -R www-data:www-data /var/www/webvirtmgr

Mở file webvirtmgr.conf (file này ban đầu cũng chưa tồn tại)

vi /etc/supervisor/conf.d/webvirtmgr.conf

Thêm vào những dòng sau:

[program:webvirtmgr]
command=/usr/bin/python /var/www/webvirtmgr/manage.py run_gunicorn -c /var/www/webvirtmgr/conf/gunicorn.conf.py
directory=/var/www/webvirtmgr
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/webvirtmgr.log
redirect_stderr=true
user=www-data

[program:webvirtmgr-console]
command=/usr/bin/python /var/www/webvirtmgr/console/webvirtmgr-console
directory=/var/www/webvirtmgr
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/webvirtmgr-console.log
redirect_stderr=true
user=www-data

Restart và cho supervisor khởi động cùng hệ thống

service supervisor stop
service supervisor start
systemctl enable supervisor

Đến đây bạn đã cài đặt xong Webvirtmgr. Bạn mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ của server cài webvirtmgr. Kết quả như sau:

Cài đặt trên host KVM

Để Webvirtmgr có thể kết nối đến Host KVM và quản lý được các VM trong host KVM ta cần cấu hình một số thông tin sau trên host KVM

Thực hiện lần lượt các lệnh sau

sed -i 's/#listen_tls = 0/listen_tls = 0/g' /etc/libvirt/libvirtd.conf 
sed -i 's/#listen_tcp = 1/listen_tcp = 1/g' /etc/libvirt/libvirtd.conf
sed -i 's/#tcp_port = "16509"/tcp_port = "16509"/g' /etc/libvirt/libvirtd.conf
sed -i 's/#listen_addr = "192.168.0.1"/listen_addr = "0.0.0.0"/g' /etc/libvirt/libvirtd.conf

Lưu ý nếu bạn không muốn xác thực trong quá trình kết nối qemu+tcp ta thực hiện lệnh sau (chỉ nên dùng trong môi trường lab)

sed -i 's/#auth_tcp = "sasl"/auth_tcp = "none"/g' /etc/libvirt/libvirtd.conf

Còn nếu bạn muốn xác thực để tiến hành kết nối qemu+tcp bạn thực hiện câu lệnh sau

sed -i 's/#auth_tcp = "sasl"/auth_tcp = "sasl"/g' /etc/libvirt/libvirtd.conf

Tiếp tục thực hiện các lệnh sau:

sed -i 's/#user = "root"/user = "root"/g' /etc/libvirt/qemu.conf 
sed -i 's/#group = "root"/group = "root"/g' /etc/libvirt/qemu.conf
sed -i 's/#libvirtd_opts=""/libvirtd_opts="-l"/g' /etc/default/libvirt-bin

Restart libvirt-bin

service libvirt-bin restart

Nếu bên trên bạn để xác thực kết nối qemu+tcp thì bạn cần thực hiện thêm một lệnh sau:

Tiến hành cài đặt gói cyrus-sasl-md5

apt-get install sasl2-bin
sed -i 's/#sasldb_path: /etc/libvirt/passwd.db/#sasldb_path: /etc/libvirt/passwd.db/g' /etc/sasl2/libvirt.conf

Sau đó tiến hành restart lại libvirt-bin

service libvirt-bin restart

Sau đó ta cần tạo user để xác thực cho kết nối qemu+tcp

Tạo user

saslpasswd2 -a libvirt username

Show các user

sasldblistusers2 -f /etc/libvirt/passwd.db

Để xóa user

saslpasswd2 -a libvirt -d username

Bạn có thể tham khảo cách sử dụng webvirtmgr tại đây

Tổng kết

Đến đây ta đã tạo thành công công cụ Webvirtmgr trên Ubuntu 16 và có thể kết nó được với host KVM chạy hệ điều hành Ubuntu 16. Để biết cách cài đặt Webvirtmgr trên CentOS 7 bạn tham khảo tại đây. Trong bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót rất mong được sự góp ý của các bạn.

Chúc bạn thành công!

Tài liệu tham khảo

https://github.com/MinhKMA/meditech-thuctap/blob/master/MinhNV/KVM/docs/th%E1%BB%B1c%20h%C3%A0nh/install_webvirt_U14.md

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đinh Trọng Niệm
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.