Hướng dẫn cài đặt wordpress trên CentOS 7

Tổng quan

WordPress là một phần mêm mã nguồn mở được sử dụng để hỗ trợ việc tạo blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Nó được rất nhiều người ủng hộ vì dễ sử dụng và nhiều tính năng hữu ích.

Chuẩn bị

Chuẩn bị 2 máy chạy HĐH CentOS7.

Trong đó một máy sẽ đóng vai trò MySQL Server và một máy sẽ là Web Server. Hai máy có cấu hình tối thiểu như sau:

Cấu hình máy Web Server

 • 1 CPU
 • 512M RAM
 • 2 interface

Cấu hình máy MySQL

 • 1 CPU
 • 512M RAM
 • 1 interface

Vì đây là môi trường lab nên tôi tiến hành stop firewalld trên cả 2 máy và SElinux trên Web Server.

Sử dụng lệnh

setenforce 0

systemctl stop firewalld

Nếu không muốn bạn có thể thực hiện mở port 80 trên Web Server và mở kết nối tới DB còn trên máy MySQL cần mở port 3306.

Mô hình như sau

Trong đó

 • Dải IP 192.168.50.x/24 là dải IP local không thể ra được internet.
 • IP 192.168.122.166 được sử dụng để ra ngoài internet.

Cấu hình

Trên máy MySQL

Bước 1: Cài đặt MySQL server

Chạy lần lượt các lệnh sau:


wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

yum install mysql-server

Khởi động MySQL

systemctl start mysqld

Chạy lệnh sau để thiết lập tài khoản root cho MySQL

mysql_secure_installation

Để kiểm tra ta truy cập thử MySQL với tài khoản root.

Bước 2: Tạo Database cho wordpress

Đăng nhập vào MySQL với user root

mysql -u root -p

Tạo user và database để sử dụng cho wordpress

create database tên-database;

create user 'user'@'IP' identified by 'pass';

grant all privileges on tên-database to 'user'@'IP';

flush privileges;

Trong đó

 • tên-database là tên database sử dụng cho wordpress.
 • user là tên user sử dụng để wordpress kết nối vào MySQL.
 • IP là địa chỉ của máy Web Server để truy cập MySQL.

VD:

create database wordpress;

create user 'niemdt'@'192.168.50.56' identified by '123456';

grant all privileges on tên-database to 'niemdt'@'123456';

flush privileges;

Trên máy Web server

Bước 1: Cài Apache

Chạy lệnh sau để cài đặt

yum install httpd -y

Khởi động Apache và cho phép khởi động cùng hệ thống

systemctl start httpd

systemctl enable httpd

Để kiểm tra ta mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ IP của web server

http://địa-chỉ-IP

Kết quả trả về như sau

Bước 2: Cài PHP

Sử dụng yum để cài PHP

yum install php php-mysql php-gd php-pear –y

Để test PHP đã cài đặt thành công chưa

Thực hiện lệnh

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php

Sau đó restart lại httpd

systemctl restart httpd

Mở trình duyệt web truy cập địa chỉ http://địa chỉ Ip/info.php

Kết quả trả về như sau là thành công

Bước 3: Cài wordpress

Truy cập vào thư mục html

cd /var/www/html

Dowload file để cài wordpress từ internet

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén tập tin

tar xzvf latest.tar.gz

Cấu hình wordpress để kết nối với MySQL

cd /var/www/html/

mv wordpress/* /var/www/html/

mv wp-config-sample.php wp-config.php

Sửa file

vi wp-config.php

Sau đó tìm các dòng sau để sửa thông tin

define('DB_NAME', 'database_name_here');  

define('DB_USER', 'username_here');  

define('DB_PASSWORD', 'password_here');   

define('DB_HOST', 'localhost');  

Trong đó:

 • database_name_here : tên của database
 • username_here : tên user login vào mysql
 • username_here : password của user login vào mysql
 • localhost : địa chỉ cuả máy MySQL Sever

VD:

define('DB_NAME', 'wordpress');  

define('DB_USER', 'niemdt');  

define('DB_PASSWORD', '123456');   

define('DB_HOST', '192.168.50.219');  

Sau đó lưu các thay đổi

Mở kết nối sang MySQL server

Bây giờ mở trình duyệt và truy cập địa chỉ của bạn để tiến hành cấu hình wordpress.

Sau khi cấu hình và đăng nhập vào sẽ có được giao diện như sau

Tổng kết

Đến đây ta đã cài đặt thành công WordPress trên hai node. Với việc cài đặt theo mô hình này sẽ đảm bảo an toàn hơn cho MySQL server của bạn vì ở bên ngoài Internet không thể thấy được MySQL server. Trong bài viết này chắc chắn còn nhiều thiếu sót rất mong được sự góp ý của các bạn.

Chúc bạn thành công!

Tài liêu tham khảo

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-wordpress-on-centos-7

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đinh Trọng Niệm
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.