Hướng dẫn cấu hình HAProxy làm load balancing cho Apache trên CentOS 7

Tài liệu hướng dẫn hướng dẫn cấu hình HAProxy làm load balancing cho Apache

Tổng quan

Load balancing là kỹ thuật phân phối tải trên các web site có lượng truy cập cao. Giải pháp hỗ trợ việc tối ưu hóa tài nguyên, tăng sự đảm bảo, giảm độ trễ trên hệ thống.

Các thuật toán cân bằng tải cơ bản:

 • Round Robin: Các Request phân phối tuần tự tới các server, phương thức được sử dụng mặc định.
 • Least Connection: Request phân phối tới server có số kết nối tới ít nhất.
 • IP Hash: Lựa chọn Kết nối tới server bằng IP kết nối tới, tức IP A sẽ luôn kết nối tới server A trừ khi server A xảy ra sự cố.

HAProxy viết tắt (High Availability Proxy) là phần mềm mã nguồn mở, cung cấp dịch vụ cân bằng tải, proxy cho TCP/HTTP dựa trên request người dùng. HAProxy hiện đã và đang được sử dụng bởi nhiều website lớn như GoDaddy, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Reddit, Speedtest.net, Twitter và trong nhiều sản phẩm cung cấp bởi Amazon Web Service.

Phần 1. Chuẩn bị

Phân hoạch

Mô hình

Thiết lập ban đầu

Tại node loadbalancer

Thiết lập hostname, cập nhật hệ thống

hostnamectl set-hostname loadbalancer
yum update -y

Tắt Firewall và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình Host file

echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts

Khởi động lại hệ thống

init 6

Tại node web1

Thiết lập hostname, cập nhật hệ thống

hostnamectl set-hostname web1
yum update -y

Tắt Firewall và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình Host file

echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts

Khởi động lại hệ thống

init 6

Tại node web2

Thiết lập hostname, cập nhật hệ thống

hostnamectl set-hostname web2
yum update -y

Tắt Firewall và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình Host file

echo "10.10.11.86 loadbalancer" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.87 web1" >> /etc/hosts
echo "10.10.11.88 web2" >> /etc/hosts

Khởi động lại hệ thống

init 6

Phần 2. Cài đặt

Bước 1: Cài đặt HAProxy phiên bản 1.8

Thực hiện tại node loadbalancer

Lưu ý:

 • HAProxy mặc đinh tại origin yum repo là 1.5, để sử dụng phiển bản 1.8 chúng ta sẽ cài từ RPM tùy chọn

Cài đặt

sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm 
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y

Tạo bản backup cho cấu hình mặc định và chỉnh sửa cấu hình HAproxy

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak
echo 'global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind :8080
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy\ Statistics

listen webcluster
  bind :80
  balance roundrobin
  mode http
  option forwardfor
  server web1 10.10.11.87:80 check
  server web2 10.10.11.88:80 check' > /etc/haproxy/haproxy.cfg

Khởi động lại dịch vụ HAProxy

sudo systemctl enable haproxy
sudo systemctl restart haproxy

Bước 2: Cài đặt Apache

Thực hiện tại web1

yum install httpd -y
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 'Listen 80'
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.87:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf

echo '<h1>Chào mừng tới Blog Cloud365 (Web1)</h1>' > /var/www/html/index.html
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Thực hiện tại web2

yum install httpd -y
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep 'Listen 80'
sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.11.88:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf

echo '<h1>Chào mừng tới Blog Cloud365 (Web2)</h1>' > /var/www/html/index.html
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Bước 3: Kiểm tra

Kiểm tra HAProxy status page

Truy cập địa chỉ http://10.10.10.86:8080/stats

Kết quả

Kiểm tra kết quả cấu hình cân bằng tải

Kết quả lần 1

Kết quả lần 2

Phần 3. Cấu hình Log cho HAProxy

Mặc định HAProxy sẽ gửi log tới rsyslog trên IP local.

Kiểm tra cấu hình log mặc định

cat /etc/haproxy/haproxy.cfg | grep ^global -A 1

Kết quả

global
  log     127.0.0.1 local2

Bước 1: Chỉnh sửa cấu hình rsyslog.conf

sed -i "s/#\$ModLoad imudp/\$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#\$UDPServerRun 514/\$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf

Bước 2: Tạo file cấu hình rsyslog cho Haproxy

echo 'local2.*  /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf

Bước 3: Khởi động lại Rsyslog và HAProxy

systemctl restart rsyslog
systemctl restart haproxy

Kết quả

File cấu hình log

$ ll /var/log/haproxy.log
-rw------- 1 root root 4577 Feb 8 10:43 /var/log/haproxy.log

Nội dung

$ cat /var/log/haproxy.log

Feb 8 10:42:36 localhost haproxy[22465]: Proxy stats started.
Feb 8 10:42:36 localhost haproxy[22465]: Proxy webcluster started.
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.048] webcluster webcluster/web1 0/0/0/1/1 304 168 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.271] webcluster webcluster/web2 0/0/0/2/2 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.437] webcluster webcluster/web1 0/0/1/1/2 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.658] webcluster webcluster/web2 0/0/0/1/1 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:42:59 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:42:59.907] webcluster webcluster/web1 0/0/1/1/2 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"
Feb 8 10:43:00 localhost haproxy[22466]: 10.10.10.2:55519 [08/Feb/2019:10:43:00.077] webcluster webcluster/web2 0/0/0/1/1 200 335 - - ---- 2/2/0/0/0 0/0 "GET / HTTP/1.1"

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.