Python cho Sysadmin - Hướng dẫn cài đặt Python3.6 trên CentOS7

1. Tại sao lại sử dụng Python và … sao lại là Python3

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao không còn quá xa lạ với mọi người. Với quan điểm là một SystemAdmin thì việc sử dụng một ngôn ngữ nào đó hỗ trợ tốt nhất cho việc thao tác với hệ thống là điều khá quan trọng.

Theo các số liệu thực tế tổng hợp của github.blog thì Python là một ngôn ngữ đáng để tìm hiểu.

Theo đánh giá bản thân

  • Cấu trúc câu lệnh dễ tiếp cận cho người mới
  • Nhiều module hỗ trợ

Đa số các bản python cài đặt sẵn trong OS linux như CentOS, Ubuntu nhằm mục đích ổn định nên thường sử dụng bản mặc định là 2.7.x và hơn hết là chậm trong việc update các tính năng mới.

Hiện tại phiên bản mới nhất của Python là 3.7.x. Các ứng dụng hiện tại có xu hướng chuyển lên python version mới hơn để phát triển nên việc đi tìm hiểu 1 bản python cũ hơn thì mình sẽ không làm vậy, cấu trúc của Python3x so với Python2x thay đổi không nhiều nên cứ Python3x mà khai thác.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh môi trường Python3.6 trên CentOS7

2. Cài đặt

Chúng ta có thể lựa chọn cài đặt Python3.6 từ Repo hoặc build từ Sources

2.1 Cài đặt từ Repo

Thêm Repo

sudo yum install -y https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

Update để cập nhật repo mới

sudo yum update

Download và cài đặt python36

sudo yum install -y python36u python36u-libs python36u-devel python36u-pip

Sau khi cài đặt chúng ta có thể kiểm tra

python3.6 -V

Gỡ cài đặt

sudo yum remove -y python36u python36u-libs python36u-devel python36u-pip

2.2 Cài đặt từ sourcecode

Cài đặt bộ công cụ cần thiết

sudo yum groupinstall -y "Development Tools"

Download Python source

wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tar.xz

Giải nén và cài đặt

tar -xJf Python-3.6.4.tar.xz
cd Python-3.6.4

Chạy script cấu hình

./configure

Tiến hành compile cài đặt

make 
make altinstall

altinstall sẽ tránh việc ghi đè thay thế python mặc định của hệ thống đang chạy /usr/bin/python mà sẽ thành 1 binary chương trình riêng biệt

Gỡ cài đặt

cd Python-3.6.4
make clean
make uninstall
make -n install

2.2 Cài đặt Virtual Environment (venv)

Trong quá trình sử dụng python3 để chạy các script, ứng dụng. Việc cài đặt thêm các requirement là điều không thể tránh khỏi. Nhằm tạo một môi trường tách biệt để chạy các script, chương trình này tránh gây xung đột với các package đang có trên hệ thống, chúng ta sử dụng venv để tạo một Virtual Environment. Các lib, module sẽ được cài đặt mới trong môi trường ảo này mà không ảnh hưởng đến hệ thống.

Cài đặt pip

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
sudo python3.6 get-pip.py

Cài đặt venv

sudo pip3.6 install virtualenv

Tạo môi trường riêng cho ứng dụng

mkdir Project
cd Project
virtualenv venv -p python3.6
source venv/bin/activate

Kiểm tra python version

python -V

Deactive không sử dụng venv nữa

deactivate

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.