Secure thư mục tmp trên CentOS 7

Thư mục /tmp được sử dụng để chứa file tạm, và sẽ bị xóa trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào tmpwatch hoặc systemd-tmpfiles-setup.service. Tuy nhiên, các file trong thư mục này có quyền thực thi. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn cách để hạn chế các rủi ro khi hacker thực hiện tấn công và thực thi các mã độc trong thư mục /tmp

Tạo ra 1 file với dung lượng 1GB:

 • Đảm bảo đủ dung lượng ổ cứng để thao tác (df -h)
 • Sau đó tạo ra 1 file 1GB để sử dụng cho thư mục /tmp
dd if=/dev/zero of=/dev/tmpDIR bs=1024 count=1000000

1000000+0 records in
1000000+0 records out
1024000000 bytes (1.0 GB) copied, 3.54446 s, 289 MB/s

Format file sang định dạng EXT3:

Sau khi tạo file cần format file định dạng ext3 hoặc định dạng filesystem khác. Khi hiển thị “Proceed anyway?” , bấm “y” để tiếp tục:

/sbin/mkfs.ext3 /dev/tmpDIR

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
/dev/tmpDIR is not a block special device.
Proceed anyway? (y,n) y
Discarding device blocks: done              
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
62592 inodes, 250000 blocks
12500 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=260046848
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
7824 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Backup thư mục /tmp hiện tại:

Backup dữ liệu thư mục /tmp hiện tại (giữ nguyên permisssions)

cp -Rpf /tmp /tmpbak

Mount thư mục /tmp mới:

Sau khi backup thư mục /tmp cũ, thực hiện mount /dev/tmpDIR mới tạo vào /tmp

mount -o loop,noexec,nosuid,rw /dev/tmpDIR /tmp

Khi mount /tmp với noexec, nosuid nhằm ngăn việc thực thi file

Notice we are mounting the /tmp directory with noexec and nosuid which will stop direct execution of binary files and not allow set-user-identifier or set-group-identifier bits to take effect respectively.

Phân quyền /tmp:

chmod 1777 /tmp

Copy dữ liệu /tmp cũ:

Cần copy dữ liệu cũ hiện có ở /tmpbak sang thư mục /tmp mới:

cd /tmpbak
cp -Rpf * /tmp/

Sửa fstab:

Thêm vào dòng cuối cùng của file /etc/fstab để thư mục /tmp mới mount có thể hoạt động mỗi lần server khởi động lại

/dev/tmpDIR       /tmp          ext3  loop,nosuid,noexec,rw 0 0

nodev – Không cho tạo device nosuid – Bỏ qua suid bit noexec – Không cho thực thi

Sau khi hoàn thành thực hiện test thực thi file ở trong thư mục /tmp

Secure thư mục /var/tmp

Backup thư mục /var/tmp và tạo symlink từ /var/tmp vào /tmp

mv /var/tmp /var/tmpbak

ln -s /tmp /var/tmp

Khi thực hiện mv có thể xuất hiện lỗi device đang busy thì cần kiểm tra xem tiến trình nào đang sử dụng thư mục này, và tạm thời stop.

Copy dữ liệu trong /var/tmp vào /tmp

cp -pR /var/tmpbak/* /tmp/

Script secure tmp

dd if=/dev/zero of=/dev/tmpDIR bs=1024 count=1000000
/sbin/mkfs.ext3 -F /dev/tmpDIR
cp -Rpf /tmp /tmpbak
mount -o loop,noexec,nosuid,rw /dev/tmpDIR /tmp
chmod 1777 /tmp
cd /tmpbak
cp -Rpf * /tmp/

echo "/dev/tmpDIR /tmp ext3 loop,nosuid,noexec,rw 0 0" >> /etc/fstab

mv /var/tmp /var/tmpbak

ln -s /tmp /var/tmp
cp -pR /var/tmpbak/* /tmp/


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đoàn Anh Tuấn
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.