Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS7

Giới thiệu

Gitlab là một mã nguồn mở của máy chủ Git để quản lý mã nguồn dự án được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp.

Hiện tại Gitlab hỗ trợ 3 phiên bản là

 • CE(Gitlab community editon) Bản opensource
 • EE(Gitlab enterprise edition) Bản dành cho doanh nghiệp
 • CI(Gitlab continuous intergration) Giải pháp tích hợp liên tục

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phiên bản Gitlab-CE trên Server CentOS7

Chuẩn bị môi trường cài đặt

 • 1 Server CentOS7.5
 • Cấu hình tối thiểu
  • 1 CPU
  • RAM 2GB
  • Disk 10GB

   Hoặc để phù hợp với yêu cầu chi tiết có thể tham khảo tại trang chủ Gitlab

 • Có kết nối Internet

Cài đặt các packages cần thiết

yum install epel-release -y 
yum update -y
yum install curl policycoreutils-python openssh-server 

Cấu hình firewalld

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Cấu hình disable Selinux

sudo setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Cài đặt Postfix để gửi mail thông báo

yum install postfix
systemctl start postfix
systemctl enable postfix
systemctl status postfix

Bổ sung repo cho gitlab-ce

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

Cấu hình domain và cài đặt

Cấu hình domain cho gitlab

EXTERNAL_URL="http://gitlab.nhanhoa.local" yum install -y gitlab-ce

Chúng ta có thể chỉnh sửa lại cấu hình cài đặt tại /etc/gitlab/gitlab.rb sau đó cập nhật cấu hình với câu lệnh sau

gitlab-ctl reconfigure

Truy cập Dashboard và thao tác

Truy cập trên trình duyệt địa chỉ vừa cài đặt phía trên

 • Cấu hình admin/root password cho Gitlab

 • Đăng nhập vào Gitlab

 • Đăng nhập thành công

Để thêm thông tin chi tiết về cấu hình và khai thác có thể tham khảo tại trên trang chủ Gitlab


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.