Cài đặt Zimbra trên CentOS 7

Bạn là một cá nhân hay một tổ chức, bạn muốn xây dựng email server riêng. Hiện nay có rất nhiều giải pháp email server nhưng trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn toàn trình các bước cài đặt từ việc setup các bản ghi DNS tới việc cài đặt bộ MTA và MDA.

Here we go!

Chuẩn bị

 • Trước tiên bạn muốn tạo một email server yêu cầu bạn cần có một VPS có IP public và một domain name. Các bạn có thể đăng kí các dịch vụ tại Nhân Hòa

 • Cấu hình VPS của tôi trong bài viết này:

  • OS: CentOS 7
  • IP: 203.162.79.139
  • RAM: 4GB
  • DISK: 100GB
 • Domain name sử dụng:

  • supportdao.com

Bước 1: Thiết lập bản ghi DNS

 • Truy cập vào trang ZoneDNS để thiết lập các bản ghi

       
mail A 203.162.79.139  
autodiscover CNAME mail.supportdao.com.  
autoconfig CNAME mail.supportdao.com.  
@ MX mail.supportdao.com. 10

Bước 2: Chuẩn bị môi trường trên máy chủ mail

 • Update
yum update -y ; reboot
 • Sửa hostname
hostnamectl set-hostname "mail.supportdao.com"
exec bash
 • Sửa file /etc/hosts
vim /etc/hosts 
203.162.79.139 mail.supportdao.com mail
 • Kiểm tra xem có dịch vụ nào đang sử dụng port mà zimbra sử dụng không bằng cách

 • Nếu chưa cài đặt netstat

yum -y install net-tools
netstat -tulpn | grep -E -w '25|80|110|143|443|465|587|993|995|5222|5223|9071|7071'
 • Nếu có service nào đang chạy trên các port trên thì tìm tách tắt đi hoặc thay thế

 • Nếu chưa có dig thực hiện cài đặt

yum install bind-utils
 • Kiểm tra lại bản ghi
dig -t A mail.supportdao.com
dig -t MX supportdao.com

Bước 3: Cài đặt Zimbra

 • Cài đặt packages cần thiết
yum install unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++.so.6 wget -y
 • Tải và giải nén zimbra
mkdir zimbra && cd zimbra
wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.10_GA/zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617.tgz --no-check-certificate

Nếu chưa có wget thực hiện:

yum install wget -y
 • Cài đặt zimbra
tar zxpvf zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617.tgz
cd zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617
./install.sh
 • Chon Y

 • Chọn Y
Use Zimbra's package repository [Y] Y
 • Cài đặt tất cả package

 • Sau khi nhấn Y, nó sẽ tải xuống các gói liên quan đến Zimbra và có thể mất thời gian tùy thuộc vào tốc độ internet của bạn.
The system will be modified. Continue? [N] Y
 • Khai báo domain. Chỗ này bạn sẽ create lại tên domain. Sửa lại như hình sau:

 • Enter để tiếp tục

 • Chọn 7 sau đó chọn 4 để thiết lập tài khoản admin

 • Chọn r để xem lại cài đặt, chọn a để lưu thay đổi
Select, or 'r' for previous menu [r] r

Main menu

  1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-dnscache:             Enabled            
  6) zimbra-snmp:               Enabled            
  7) zimbra-store:              Enabled            
  8) zimbra-spell:              Enabled            
  9) zimbra-proxy:              Enabled            
 10) zimbra-imapd:              Enabled            
 11) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit                  

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] Yes
 • Hoàn tất việc cài đặt
Save configuration data to a file? [Yes] Yes
Save config in file: [/opt/zimbra/config.27612] /opt/zimbra/config.27612
Saving config in /opt/zimbra/config.27612...done.
The system will be modified - continue? [No] Yes
............
.............
..............
Notify Zimbra of your installation? [Yes] Yes
.
.
.
Notification complete

Checking if the NG started running...done. 
Setting up zimbra crontab...done.


Moving /tmp/zmsetup.20190405-035429.log to /opt/zimbra/log


Configuration complete - press return to exit
 • Mở firewalld
firewall-cmd --permanent --add-port={25,80,110,143,443,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071}/tcp
firewall-cmd --reload

Bước 4: Thiết lập các bản ghi DKIM, DMARC

 • Trên VPS sử dụng user zimbra thực hiện lệnh sau để tạo DKIM cho domain
[zimbra@mail ~]$ /opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d supportdao.com
DKIM Public signature:
9311B7B2-5781-11E9-8428-2F9914CF09B1._domainkey	IN	TXT	( "v=DKIM1; k=rsa; "
	 "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoKi5ruxutL2K+9sJ1g7ZqeaQrQHK+lKo99eEvEcpBWVNx2PHgfHJAo449i4xFMpuZO0pGeewSnxIV773FskUdoiqHVytOejniZ0cV6IrlEJiBg/t5DYRzA4YRe5GVz6Ije3zastUfxAZxxzWqQpS2jeoLUVoUR259Fc2cWamdp4bqmcX7pltL5WAsEyjr0ooxYqNAolv4dxjN/"
	 "h5oyXeVDL3K7Xk/sjbgFCJYQIkBvjv0VOcos8X6DqYAzZHUzYT8mpKKrInaYGxU9KzU3BkqNZTOFaSV7iIk0yYvKOyxzGBWcb4EwtEqz89t+InYVYCd5WQWIW8iG5ivjpPjaxSwQIDAQAB" ) ; ----- DKIM key 9311B7B2-5781-11E9-8428-2F9914CF09B1 for supportdao.com
 • Truy cập lại trang zonedns khai báo các bản ghi còn lại
     
_dmarc TXT v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:admin@supportdao.com
@ TXT v=spf1 mx ~all
9311B7B2-5781-11E9-8428-2F9914CF09B1._domainkey TXT Giá trị như trong ()
 • Xem cụ thể hơn ở ảnh sau:

Bước 5: Truy cập vào side admin

 • Truy cập vào địa chỉ
https://mail.supportdao.com:7071

Chúc các bạn thành công

Bước 6: Thiết lập SSL

 • Bạn có thể tham khảo từ bài viết trước trong blog của chúng tôi tại đây

Kết quả

 • Gửi mail từ email server của mình tới gmail

Chúc các bạn thành công.

Written by Nguyễn Văn Minh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.