Hướng dẫn cấu hình Nginx reverse proxy cho apache

Apache và Nginx là hai máy chủ web mã nguồn mở phổ biến thường được sử dụng với PHP. Cả Apache và Nginx đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, tùy vào nhu cầu sử dụng mà ta có thể lựa chọn web server nào cho phù hợp. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể tận dụng thế mạnh của cả Apache và Nginx bằng cách kết hợp chúng với nhau. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để có thể kết hợn Nginx làm proxy cho Apache

1. Chuẩn bị cài đặt

Webserver: Chuẩn bị một máy chủ cài đặt OS Centos 7.6.1810 có địa chỉ IP public 10.10.11.165 Máy Client: Chuẩn bị một máy client cài đặt OS Win 10 để kiểm tra truy cập website với IP client 10.10.11.160

2. Cài đặt Nginx

Các bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt nginx tại đây

3. Cài đặt Apache

Chúng ta sử dụng lệnh yum để cài đặt apache

yum install httpd

4. Cấu hình Nginx reverse proxy cho apache

4.1 Cầu hình Nginx

Chúng ta sẽ thay đổi cấu hình của file nginx.conf như sau

mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak
cd /etc/nginx/
cat >> nginx.conf << EOF
worker_processes 4;
pid /var/run/nginx.pid;
 
events {
    worker_connections 768;
}
 
http {
 
    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;
 
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;
 
    access_log /var/log/nginx/access.log;
    error_log /var/log/nginx/error.log;
 
    gzip on;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_min_length 1100;
    gzip_buffers 4 32k;
    gzip_types  text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
 
    open_file_cache     max=10000 inactive=10m;
    open_file_cache_valid  2m;
    open_file_cache_min_uses 1;
    open_file_cache_errors  on;
 
    ignore_invalid_headers on;
    client_max_body_size  8m;
    client_header_timeout 3m;
    client_body_timeout 3m;
    send_timeout   3m;
    connection_pool_size 256;
    client_header_buffer_size 4k;
    large_client_header_buffers 4 32k;
    request_pool_size 4k;
    output_buffers  4 32k;
    postpone_output 1460;
 
 
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
EOF

Tạo file Vhost cho nginx, file cấu hình của vhost sẽ được lưu trong đường dẫn /etc/nginx/conf.d/ và /etc/nginx/sites-enabled/

Trong bài viết này sử dụng domain quyenbx.name.vn nên file config sẽ được tạo với tên quyenbx.name.vn.conf để phân biệt với các vhost có domain khác nhau.File Vhost sẽ có nội dung như bên dưới

cd /etc/nginx/conf.d/
cat >> quyenbx.name.vn.conf << EOF
server {
    listen  80;
    server_name quyenbx.name.vn www.quyenbx.name.vn;
    access_log off;
    error_log /var/log/httpd/quyenbx.name.vn-error_log crit;
 
location ~* .(gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|3gp|avi|mpg|mpeg|mp4|flv|mp3|mid|js|css|html|htm|wml)$ {
    root /var/www/html/quyenbx.name.vn;
    expires 30d;
    }
 
location / {
    client_max_body_size  10m;
    client_body_buffer_size 128k;
 
    proxy_send_timeout  90;
    proxy_read_timeout  90;
    proxy_buffer_size  128k;
    proxy_buffers   4 256k;
    proxy_busy_buffers_size 256k;
    proxy_temp_file_write_size 256k;
    proxy_connect_timeout 30s;
 
    proxy_redirect http://www.quyenbx.name.vn:8080  http://www.quyenbx.name.vn;
    proxy_redirect http://quyenbx.name.vn:8080  http://quyenbx.name.vn;
 
    proxy_pass  http://127.0.0.1:8080/;
 
    proxy_set_header  Host  $host;
    proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
EOF

Copy file Vhost vừa tạo tới thư mục /etc/nginx/sites-available

cp /etc/nginx/sites-available/quyenbx.name.vn.conf /etc/nginx/sites-enabled/quyenbx.name.vn.conf

Start lại service nginx

service nginx restart 
chkconfig nginx on

4.2 Cấu hình apache:

Sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf để tạo thêm Vhost cho domain quyenbx.name.vn trên apache

sed -i 's/Listen 80/Listen 8080/g' /etc/httpd/conf/httpd.conf 

Tạo file vhost trong apache

cd /etc/httpd/conf.d/
cat >> quyenbx.name.vn.conf << EOF
<VirtualHost *:8080>
ServerAdmin webmaster@quyenbx.name.vn
  DocumentRoot /var/www/html/quyenbx.name.vn
  ServerName quyenbx.name.vn
  ServerAlias www.quyenbx.name.vn
  <Directory "/var/www/html/quyenbx.name.vn">
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
  </Directory>
    RewriteEngine on
  ErrorLog logs/quyenbx.name.vn-error_log
  CustomLog logs/quyenbx.name.vn-access_log common
</VirtualHost> 
EOF

Tạo thư mục chứa code của website quyenbx.name.vn theo file cấu hình ở trên

mkdir -p /var/www/html/quyenbx.name.vn

Start lại service httpd

service httpd start
chkconfig httpd on

Chúng ta sẽ tạo 1 file index.html trong thư mục /var/www/html/quyenbx.name.vn để kiểm tra việc truy cập website

cd /var/www/html/quyenbx.name.vn
cat >> index.html << EOF
Chao mung ban den vơi website quyenbx.name.vn
EOF

Sau khi trỏ bản ghi cho domain về IP của server chạy website.Ở đây là trỏ về IP 10.10.11.165 chúng ta thử truy cập website từ trình duyệt web và kết quả trả về như hình bên dưới là thành công


Thực hiện bởi cloud365.vn

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.