Hướng dẫn tạo virtualhost trong nginx

Vhost viết tắt của virtual host là kỹ thuật cho phép nhiều website có thể chia sẻ chung một IP.Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung viết về cấu hình vhost cho nginx và cấu hình php-fpm để vhost xử lý được file php Để xem cách cài đặt nginx bạn có thể xem lại bài trước tại đây

1. Mô hình cài đặt

Webserver: Chuẩn bị một máy chủ cài đặt OS Centos 7.6.1810 có địa chỉ IP public 10.10.11.165

Máy Client: Chuẩn bị một máy client cài đặt OS Win 10 để kiểm tra truy cập website với IP client 10.10.11.160

2. Cài đặt php

Để Vhost có thể xử lý được file php chúng ta cần cài đặt php, php-fpm và các extention liên quan.Chúng ta truy cập ssh vào máy chủ webserver và chạy lệnh cài đặt bên dưới

yum install -y php-common php-bcmath php-cli php-devel php-mcrypt php-mysql php-password-compat php-pclzip php-pdo php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-dba php-embedded php-enchant php-mbstring php-intl libssh2 php-pecl-ssh2 php-pecl-memcached php-pecl-memcache php-fpm

Sửa file cấu hình của php-fpm

sed -i 's/user = apache/user = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf
sed -i 's/group = apache/group = nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf
service php-fpm restart

3. Cấu hình Virtual Host

Truy cập vào đường dẫn chứa file config của nginx

cd /etc/nginx/

Backup lại file nginx.conf

mv nginx.conf nginx.conf.bak

Sửa file cấu hình Nginx

cat >> nginx.conf << "EOF"
user nginx;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;


events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
EOF

Truy cập vào đường dẫn chung chứa code của các website và tạo thư mục riêng chứa code của site quyenbx.name.vn

cd /var/www/html
mkdir quyenbx.name.vn

Truy cập đường dẫn chứa các file cấu hình của virtualhost

cd /etc/nginx/conf.d/

Backup file cấu hình default

mv default.conf default.conf.bak

Tạo virtualhost trong Nginx

cat >> quyenbx.name.vn.conf << "EOF"
server {
  listen    80;
  server_name quyenbx.name.vn;
  access_log /var/logs/nginx/quyenbx.name.vn-access_log;
  error_log /var/logs/nginx/quyenbx.name.vn-error_log;

location / {
    root  /var/www/html/quyenbx.name.vn;
    index index.html index.php index.htm;
  }

location ~ \.php$ {
    root      /var/www/html/quyenbx.name.vn;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}
EOF

Tạo thư mục chứa log cho Vhost

mkdir /var/logs/nginx

Restart lại service nginx

service nginx restart

Trong bài viết này sử dụng domain quyenbx.name.vn để cấu hình virtualhost, người dùng cần thay đổi tên domain cũng như đường dẫn chứa code phù hợp

Truy cập đường dẫn chứa code của site quyenbx.name.vn

cd /var/www/html/quyenbx.name.vn

Chúng ta tiến hành tạo 1 file info.php trong thư mục /var/www/html/quyenbx.name.vn để kiểm tra website

cat >> info.php << "EOF"
<?php
phpinfo();
?>
EOF

Sau đó chúng ta truy cập đường dẫn http://quyenbx.name.vn/info.php trả về kết quả như hình bên dưới

LƯU Ý: Thực thế người dùng có domain đăng ký ở các nhà cung cấp ví dụ Nhân Hòa thì cần trỏ bản ghi cho tên miền về IP của server website để có thể truy cập trên trình duyệt web.Trong bài viết này mình sử dụng add file hosts trong windows để truy cập

4. Thêm một Virtual Host khác trên server Web

Để thêm một Vhost khác trên server Website chúng ta thao tác lại các bước bên dưới.Ví dụ mình muốn thêm một website khác trên server này với tên thangth.name.vn

Truy cập vào đường dẫn chung chứa code của các website và tạo thư mục riêng chứa code của site thangth.name.vn

cd /var/www/html
mkdir thangth.name.vn

Truy cập đường dẫn chứa các file cấu hình của virtualhost

cd /etc/nginx/conf.d/

Tạo virtualhost trong Nginx

cat >> thangth.name.vn.conf << "EOF"
server {
  listen    80;
  server_name thangth.name.vn;
  access_log /var/logs/nginx/thangth.name.vn-access_log;
  error_log /var/logs/nginx/thangth.name.vn-error_log;

location / {
    root  /var/www/html/thangth.name.vn;
    index index.html index.php index.htm;
  }

location ~ \.php$ {
    root      /var/www/html/thangth.name.vn;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}
EOF

Restart lại service nginx

service nginx restart

Truy cập đường dẫn chứa code của site thangth.name.vn

cd /var/www/html/thangth.name.vn

Chúng ta tiến hành tạo 1 file test.php trong thư mục /var/www/html/thangth.name.vn để kiểm tra website

cat >> test.php << "EOF"
<?php
echo "WebSite ThangTh";
?>
EOF

Sau đó chúng ta truy cập đường dẫn http://thangth.name.vn/test.php trả về kết quả như hình bên dưới


Thực hiện bởi cloud365.vn

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.