Zabbix 4.0 - Giám sát host zabbix client (CentOS)

Sau khi triển khai zabbix server để có thể giám sát được các thông số (RAM, CPU, Disk…) của client ta phải cài đặt zabbix agent, cấu hình và add host cần giám sát lên zabbix server. Ở bài hướng dẫn này giới thiệu cho các bạn các bước để giám sát một zabbix client chạy hệ điều hành CentOS.

1. Cài đặt, cấu hình zabbix agent
2. Add host zabbix agent lên zabbix server

1. Cài đặt, cấu hình zabbix agent

1.1. Cài đặt zabbix agent

Truy cập host CentOS 10.10.10.119

Thêm zabbix agent repository

CentOS 7 / RHEL 7

rpm -ivh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm

CentOS 6 / RHEL 6

rpm -ivh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el6.noarch.rpm

Cài đặt

yum install -y zabbix-agent

Check zabbix-agent

zabbix_agentd -V

1.2. Cấu hình zabbix agent

Khi cài đặt zabbix agent lên CentOS file cấu hình zabbix agent được đặt ở /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf. Thực hiện các câu lệnh dưới cấu hình để mở port 10050, chỉ định IP zabbix server.
Sau mỗi thay đổi config zabbix agent bạn phải khởi đông lại và kiểm tra trạng thái service zabbix-agent.

cp /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.bk
sed -i 's/Server=127.0.0.1/Server=10.10.10.115/g' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's/# ListenPort=10050/ListenPort=10050/g' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sed -i 's/ServerActive=127.0.0.1/ServerActive=10.10.10.115/g' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
systemctl enable zabbix-agent
systemctl start zabbix-agent
systemctl restart zabbix-agent
systemctl status zabbix-agent

Lưu ý: Nếu host của bạn mở firewall thì phải mởi port 10050 để zabbix client giao tiếp với zabbix server.

firewall-cmd --add-port=10050/tcp --permanent 
firewall-cmd --reload 

2. Add host zabbix agent lên zabbix server

2.1. Truy cập zabbix server

2.2. Add host

Trên web dashboard của zabbix server click Configuration -> Hosts -> Create Host -> Host

Nhập thông tin host client

Host name:
Group:
Agent interfaces:

Lựa chọn template

Chuyển sang tab Temaplates -> Select

Lựa chọn Template phù hợp với client của bạn.

Click Add

Add host thành công

Chờ một lúc để client kết nối tới zabbix server. Khi biểu tượng zabbix agent đổi màu xanh là ta đã add host thành công.

Kiểm tra thông số monitor

Click Monitoring -> Lastest data -> Lựa chọn host -> Apply

Hy vọng những hướng dẫn trên giúp bạn có thể giám sát thành công một host CentOS trên zabbix server.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đỗ Mạnh Duy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.