ELK part 4 - Cài đặt ELK sử dụng kafka làm cache

Lời mở đầu.

Ở bài trước mình đã giới thiệu cách đẻ join cluster Elasticsearch để tối ưu cho việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin của hệ thống ELK. Hôm nay mình giới thiệu cách sử dụng kafka làm cache cho hệ thống ELK, đây là giải pháp tối ưu khi log từ client đẩy về ELK nếu như số lượng log quá nhiều cùng một lúc đẩy vào hệ thống ELK thì khả năng treo node sẽ có khả năng xả ra rất cao do đó hôm nay mình viết bài này để giới thiệu đến mọi người một giải pháp có thể giảm thiểu việc node ELK bị treo.

1. Yêu cầu hệ thống.

 • 1 máy CentOS 7 làm ELK (aio) server : RAM 6GB, 100GB HDD.

 • 1 máy CentOS 7 làm kafka : RAM 4GB, 100GB HDD

 • Các máy client có OS là windows, ubuntu hoặc CentOS.

2. Mô hình.

3. Phân hoạch địa chỉ IP.

4. Giới thiệu về Kafka.

Kafka là hệ thống message pub/sub phân tán mà có khả năng scale.

Message của kafka được lưu trên đĩa cứng, đồng thời được replicate trong cluster giúp phòng tránh mất dữ liệu.

Kafka có thể hiểu là một hệ thống logging, nhằm lưu lại các trạng thái của hệ thống, nhằm phòng tránh mất thông tin.

Các khái niệm cơ bản :

 • Kafka lưu, phân loại message theo topics.

 • Kafka sử dụng producers để publish message vào các topics ở trên.

 • Kafka sử dụng consumers để subscribe vào topics, sau đó xử lý các message lấy được theo một logic nào đó.

 • Kafka thường được chạy dưới dạng cluster, khi đó mỗi server trong đó sẽ được gọi là broker.

kafka-1

4.1. Topic.

Topic có thể hiểu là một ngôn ngữ chung giữa producer (người nói) và consumer (người nghe, sử dụng). Với mỗi topic, kafka sẽ duy trì thông qua partitioned log như dưới đây:

kafka-2

Mỗi partition là một chuỗi log, có thứ tự và không thể thay đổi (immutable).

Mỗi message trong partition sẽ có id tăng dần , gọi là offset.

Kafka cluster sẽ lưu lại mọi message đã được published, cho dù message đó đã được/chưa được sử dụng (consume). Thời gian lưu message có thể tuỳ chỉnh được thông qua log retention.

Consumer sẽ điều khiển những gì mình muốn đọc thông qua offset của message, hay thậm chí là thứ tự đọc. Consumer có thể reset lại vị trí của offset để re-process lại một vài message nào đó.

4.2. Producer.

Như đã nói ở trên, producer nhằm mục đích chính là ném message vào topic. Cụ thể hơn là producer có nhiệm vụ là chọn message nào, để ném vào partition nào trong topic. Nhiệm vụ này rất quan trọng, giúp cho kafka có khả năng “scale” tốt.

kafka-3

4.3. Consumer.

Thông thường thì một hệ thống messaging sẽ có 2 loại :

 • Queue: Một message sẽ được xử lý bời một consumer.

 • Pub/Sub: Một message sẽ được xử lý bởi một vài consumer thích hợp, tuỳ theo topic.

Ở kafka chúng ta có một khái niệm gọi là consumer group giúp chúng ta có thể làm được đồng thời cả 2 loại trên, rất thú vị. Việc subscribe một topic sẽ được thực hiện bởi consumer group. Mỗi một message sẽ được gửi cho duy nhất một consumer instance trong một consumer group. Việc này dấn đến :

 • Nếu nhiều instance consumer có cùng group: chúng ta sẽ có một hệ thống queue.

 • Nếu mỗi instance là một group, chúng ta sẽ có một hệ thống pub/sub.

4.4. Use cases.

Sử dụng như một hệ thống message queue thay thế cho ActiveMQ hay RabbitMQ.

Tracking hành động người dùng : các thông số như page view, search action của user sẽ được publish vào một topic và sẽ được xử lý sau.

Log Aggregration: log sẽ được gửi từ nhiều server về một nơi thống nhất, sau đó có thể được làm sạch và xử lý theo một logic nào đó.

Event-Sourcing: Lưu lại trạng thái của hệ thống để có thể tái hiện trong trường hợp system bị down.

5. Thực hiện.

Việc cài đặt ELK thì mình đã giới thiệu với mọi người ở Part 2 mọi người có thể tham khảo cài đặt, dưới đây là cách để tích hợp kafka vào làm cache cho ELK.

Cài đặt và cấu hình trên node kafka.

Download kafka:

yum install wget -y
wget http://mirror.downloadvn.com/apache/kafka/1.1.0/kafka_2.11-1.1.0.tgz

Giải nén kafka:

tar -zxvf kafka_2.11-1.1.0.tgz

Cài đặt Java:

yum install java-1.8.0-openjdk -y

Cấu hình enviroment:

echo "export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk" >> /etc/environment
echo "export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/jre" >> /etc/environment

Mở firewall:

firewall-cmd --add-port=9092/tcp
firewall-cmd --add-port=9092/tcp --permanent

Truy cập vào file cấu hình kafka:

cd kafka_2.11-1.1.0
vi config/server.properties

Mở file cấu hình tìm từ khóa listeners và cấu hình lại :

listeners=PLAINTEXT://ip-kafka:9092

Chạy file run:

yum install -y screen
screen -d -m bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
screen -d -m bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

Tạo topic mới để nhận log:

bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic log-system

Kiểm tra trạng thái cluster:

ps aux | grep zookeeper.properties
ps aux | grep server.properties

List các topic hiện có:

bin/kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181

Theo dõi các message có trong topic:

bin/kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --from-beginning --topic log-system

Cấu hình trên node ELK.

Tạo file cấu hình logstash:

vi /etc/logstash/conf.d/02-logstash.conf

Thêm vào file cấu hình nội dung như sau:

input {
  kafka {
      bootstrap_servers => 'ip-kafka:9092'
      topics => ["log-system"]
      codec => json {}
     }
}

output {
  elasticsearch {
   hosts => ["localhost:9200"]
   sniffing => true
   index => "%{[@metadata][beat]}-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}

Khởi động lại logstash:

systemctl restart logstash

Cấu hình filebeat trên node client đẩy log về Kafka.

Mở file cấu hình filebeat:

vi /etc/filebeat/filebeat.yml

Sửa lại cấu hình filebeat như sau:

filebeat:
 prospectors:
  - paths:
    - /var/log/*.log
   encoding: utf-8
   input_type: log
   fields:
    level: debug
   document_type: type
 registry_file: /var/lib/filebeat/registry
output:
 kafka:
  hosts: ["ip-kafka:9092"]
  topic: log-syslog
logging:
 to_syslog: false
 to_files: true
 files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  rotateeverybytes: 1048576000 # = 1GB
  keepfiles: 7
 selectors: ["*"]
 level: info

Khởi động lại filebeat:

systemctl start filebeat

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.