ELK part 2 - Cài đặt ELK

Lời mở đầu

 • Trong bài trước mình đã giới thiệu qua về mô hình ELK stack, trong bài lần này mình sẽ sơ lược qua các bước để chúng ta có thể cài đặt ELK stack trên CentOS 7. Đây chỉ là bài hướng dẫn cài ELK áp dụng để thu thập log, cácbài mở rộng về ELK mình sẽ giới thiệu trong các bài sau.

1. Yêu cầu hệ thống.

 • 1 máy CentOS 7 làm ELK (aio) server : RAM 6GB, 100GB HDD.

 • Các máy client có OS là windows, ubuntu hoặc CentOS.

2. Mô hình.

3. Phân hoặc địa chỉ IP.

4. Cài đặt trên máy chủ ELK.

Cài đặt Elasticsearch.

Import key elastic:

rpm --import http://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Thêm repo elastic :

cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Cài đặt Elastic :

yum install elasticsearch -y

Mở file /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml:

vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Tìm đến dòng network.host và sửa lại như sau :

network.host: localhost

Khởi động lại Elasticsearch và cho phép dịch vụ khởi động cùng hệ thống :

systemctl restart elasticsearch
systemctl enable elasticsearch

Kiểm tra dịch vụ Elasticseach :

curl -X GET http://localhost:9200

Kết quả trả về như sau :

[root@ELK-stack ~]# curl -X GET http://localhost:9200
{
"name" : "w5M4X9m",
"cluster_name" : "elasticsearch",
"cluster_uuid" : "3a8frDXuRUaxZnKi1Y_tFQ",
"version" : {
  "number" : "6.3.1",
  "build_flavor" : "default",
  "build_type" : "rpm",
  "build_hash" : "eb782d0",
  "build_date" : "2019-01-30T10:21:26.107521Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "7.3.1",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "5.6.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "5.0.0"
},
"tagline" : "You Know, for Search"
}

Cài đặt Logstash.

Thêm repo logstash:

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/logstash.repo
[logstash-6.x]
name=Elastic repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Cài đặt logstash:

yum install logstash -y

Khởi động và cho phép dịch vụ khởi động cùng hệ thống.

systemctl daemon-reload
systemctl start logstash
systemctl enable logstash

Cài đặt Kibana.

Tạo repo cài đặt Kibana:

cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kibana.repo
[kibana-6.x]
name=Kibana repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Cài đặt Kibana:

yum install kibana -y
sed -i 's/#server.host: "localhost"/server.host: "0.0.0.0"/'g /etc/kibana/kibana.yml

Khởi động và cho phép dịch vụ khởi động cùng hệ thống:

systemctl daemon-reload
systemctl start kibana
systemctl enable kibana

Truy cập vào Kibana kiểm tra:

http://ip-elk_server:5601

Kết quả:

Cài đặt filebeat trên client Ubuntu để đẩy log về ELK server.

Download phiên bản cài đặt của filebeat:

curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-6.2.4-amd64.deb

Cài đặt filebeat:

dpkg -i filebeat-6.2.4-amd64.deb

Coppy file cấu hình filebeat để backup khi có lỗi trong lúc cấu hình :

cp /etc/filebeat/filebeat.yml /etc/filebeat/filebeat.orig
rm -rf /etc/filebeat/filebeat.yml
touch /etc/filebeat/filebeat.yml

Đẩy các cấu hình sau vào cấu hình của filebeat:

cat > /etc/filebeat/filebeat.yml << EOF
filebeat:
prospectors:
  - paths:
    - /var/log/*.log
  encoding: utf-8
  input_type: log
  fields:
    level: debug
  document_type: type
registry_file: /var/lib/filebeat/registry
output:
logstash:
  hosts: ["10.10.10.190:5044"]
  worker: 2
  bulk_max_size: 2048
logging:
to_syslog: false
to_files: true
files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  rotateeverybytes: 1048576000 # = 1GB
  keepfiles: 7
selectors: ["*"]
level: info
EOF

Khởi động filebeat:

service filebeat start

Dùng tcpdump để kiểm tra xem log đã được đẩy về ELK server hay chưa:

tcpdump -i 2 | grep 10.10.10.190

Kết quả như sau :

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
22:42:07.262742 ARP, Request who-has 10.10.10.190 tell gateway, length 46
22:42:07.908019 IP Log-Server.58340 > 10.10.10.190.lxi-evntsvc: Flags [S], seq 1184957997, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 606986801 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
22:42:07.908213 IP 10.10.10.190.lxi-evntsvc > Log-Server.58340: Flags [S.], seq 3721088840, ack 1184957998, win 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 172980836 ecr 606986801,nop,wscale 7], length 0
22:42:07.908233 IP Log-Server.58340 > 10.10.10.190.lxi-evntsvc: Flags [.], ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 606986801 ecr 172980836], length 0
22:42:07.917125 IP Log-Server.58340 > 10.10.10.190.lxi-evntsvc: Flags [P.], seq 1:8079, ack 1, win 229, options [nop,nop,TS val 606986810 ecr 172980836], length 8078
22:42:07.923344 IP 10.10.10.190.lxi-evntsvc > Log-Server.58340: Flags [.], ack 8079, win 353, options [nop,nop,TS val 172980851 ecr 606986810], length 0
22:42:07.108350 IP 10.10.10.190.lxi-evntsvc > Log-Server.58340: Flags [P.], seq 1:7, ack 8079, win 353, options [nop,nop,TS val 172981036 ecr 606986810], length 6
22:42:07.108374 IP Log-Server.58340 > 10.10.10.190.lxi-evntsvc: Flags [.], ack 7, win 229, options [nop,nop,TS val 606987002 ecr 172981036], length 0

Cài đặt filebeat trên client CentOS để đẩy log về ELK server.

Thêm repo Elastic:

cat > /etc/yum.repos.d/elastic.repo << EOF
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Cài đặt filebeat:

yum install filebeat-6.2.4 -y

Coppy file cấu hình để backup:

cp /etc/filebeat/filebeat.yml /etc/filebeat/filebeat.yml.orig
rm -rf /etc/filebeat/filebeat.yml
touch /etc/filebeat/filebeat.yml

Thêm vào filebeat những cấu hình như sau :

cat > /etc/filebeat/filebeat.yml << EOF
filebeat:
prospectors:
  - paths:
    - /var/log/*.log
  encoding: utf-8
  input_type: log
  fields:
    level: debug
  document_type: type
registry_file: /var/lib/filebeat/registry
output:
logstash:
  hosts: ["10.10.10.190:5044"]
  worker: 2
  bulk_max_size: 2048
logging:
to_syslog: false
to_files: true
files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  rotateeverybytes: 1048576000 # = 1GB
  keepfiles: 7
selectors: ["*"]
level: info
EOF

Khởi động filebeat:

systemctl start filebeat
systemctl enable filebeat

Dùng tcpdump để kiểm tra.

tcpdump -i 2 | grep 10.10.10.190

Tổng kết.

Trong bài này mình đã tổng quan lại cách cài đặt ELK stack và cách cài đặt filebeat để đẩy log từ các OS Ubuntu và CentOS về ELK.

Trong bài sau mình sẽ viết về các thao tác cơ bản với Dashboard của Kibana như cách tạo Index để nhận log trên Dashboard, cách setup biểu đồ, cách tìm kiếm hiệu quả cũng như một số lưu ý trong quá trình sử dụng ELK.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.