ELK part 5 - Tìm hiểu về filebeat.

Lời mở đầu.

Ở bài trước mình đã giới thiệu cách dùng kafka làm cache cho ELK stack, ở bài này mình sẽ giới thiệu về filebeat, một thành phần agent dùng để thu thập và đẩy các sự kiện về logstash để logstash phân tích. Vậy chúng ta cùng xem cách thức mà beats thu thập các sự kiện và đẩy về thành phần logstash như thế nào nhé.

1. Beats là gì?

 • Beats là những data shipper mã nguồn mở mà ta sẽ cài đặt như các agent trên các server mà chúng ta cần thu thập các sự kiện để gửi các kiểu dữ liệu khác nhau tới Elasticsearch. Beats có thể gửi dữ liệu trực tiếp tới Elasticsearch hay tới Logstash.

 • Beats là một platform trong đó có các project nhỏ sinh ra thực hiện trên từng loại dữ liệu nhất định.

 • ELK cần sử dụng các “beat” để làm shipper giúp gửi các loại dữ liệu từ client tới Server.

 • Các beat index pattern cần được cài đặt trên cả ELK server và các client. Trên ELK server, các beat sẽ kết hợp với các thành phần để lọc dữ liệu, đánh chỉ mục, hiển thị.

 • Một số beats pattern thường được dùng là:
  • Packetbeat : Thực hiện gửi dữ liệu được capture từ các port về server.
  • Topbeat : Như là một monitor agent, giúp chúng ta có thể thu thập các thông tin về phần cứng như là : CPU, RAM,…
  • Filebeat : Giúp vận chuyển các log từ client về server.
  • Winlogbeat : Giúp vận chuyển event log từ các client là máy OS Windows.
  • Metricbeat : Thu thập các dữ liệu từ hệ điều hành, các dịch vụ như : Apache, HAProxy, MongoDB, Nginx,….
 • Mô hình beats platform:

elk-16.PNG

 • Trong các beats pattern được kể ở trên thì filebeat thường được ưu tiên sử dụng tuy nhiên filebeat vẫn còn một số hạn chế cần lưu ý khi sử dụng như:
  • Khó khăn đối với người mới sử dụng cú pháp YAML.
  • Nếu cấu hình quá nhiều file log cần đẩy về thì File filebeat registry sẽ phình to rất nhanh do cần dung lượng để lưu trữ từng trạng thái của từng dòng log(dòng log đã được gửi đi hay chưa).
  • Không nên cấu hình filebeat quét các filelog nhỏ hơn 1s bởi vì điều anfy sẽ khiến cho filebeat chiếm CPU một lượng đáng kể.
 • Sau đây chúng ta sẽ cùng đi xem filebeat làm việc như thế nào?

Filebeat làm việc như thế nào.

 • Khi khởi động filebeat, nó sẽ khởi chạy một hay nhiều prospector, sẽ tìm kiếm các đường dẫn của tập tin tin mà ta đã khai báo. Với mỗi môt tập tin log mà prospector tìm thấy được, Filebeat sẽ khởi chạy một harvester. Mỗi một harvester đọc một tập tin log, và gửi các bản tin log này khi có dữ liệu mới tới spooler. Spooler là nơi tổng hợp các sự kiện và gửi dữ liệu đã tổng hợp được tới output mà ta đã cấu hình trên Filebeat.

 • Cấu trúc bên trong filebeat:

ELK-17

Cấu hình filebeat từ client Ubuntu về ELK stack.

 • Yêu cầu : Đã cài đặt ELK.

 • Các lệnh bên dưới thực hiện trên Ubuntu 14.04 với quyền root.

Trên client Ubuntu chúng ta thực hiện cài đặt GPG keys từ Elastic và thêm Elastic repo:

rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

cat > /etc/yum.repos.d/elastic.repo << EOF
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Cài đặt filebeat phiên bản 6.2.4:

yum install filebeat-6.2.4 -y

Enable và start filebeat:

chkconfig --add filebeat
service filebeat start

Backup file cấu hình của filebeat:

cp /etc/filebeat/filebeat.yml /etc/filebeat/filebeat.yml.orig
rm -rf /etc/filebeat/filebeat.yml
touch /etc/filebeat/filebeat.yml

Tạo thư mục lưu trữ debug từ filebeat:

mkdir /var/log/filebeat

Thêm vào /etc/filebeat/filebeat.yml cấu hình như sau:

filebeat:
prospectors:
  -
  paths:
    - /var/log/*.log
  encoding: utf-8
  input_type: log
  fields:
    level: debug
  document_type: syslog
registry_file: /var/lib/filebeat/registry
output:
logstash:
# Thông số hosts => là địa chỉ máy chủ ELK
  hosts: ["IP-ELK:5044"]
  worker: 1
  bulk_max_size: 2048
logging:
to_syslog: false
to_files: true
files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  rotateeverybytes: 1048576000 # = 1GB
  keepfiles: 7
selectors: ["*"]
level: info

Cấu hình filebeat từ client CentOS về ELK stack.

Trên client CentOS thực hiện thêm repo Elastic:

cat > /etc/yum.repos.d/elastic.repo << EOF
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Cài đặt filebeat:

yum install filebeat-6.2.4 -y

Backup file cấu hình của filebeat:

cp /etc/filebeat/filebeat.yml /etc/filebeat/filebeat.yml.orig
rm -rf /etc/filebeat/filebeat.yml
touch /etc/filebeat/filebeat.yml

Thêm vào /etc/filebeat/filebeat.yml cấu hình như sau:

cat > /etc/filebeat/filebeat.yml << EOF
filebeat:
prospectors:
  - paths:
    - /var/log/*.log
  encoding: utf-8
  input_type: log
  fields:
    level: debug
  document_type: type
registry_file: /var/lib/filebeat/registry
output:
logstash:
# Ip của máy chủ ELK
  hosts: ["IP-ELK:5044"]
  worker: 2
  bulk_max_size: 2048
logging:
to_syslog: false
to_files: true
files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  rotateeverybytes: 1048576000 # = 1GB
  keepfiles: 7
selectors: ["*"]
level: info
EOF

Khởi động lại filebeat:

systemctl start filebeat
systemctl enable filebeat

Cấu hình logstash

Tạo file config của logstash để thiết lập input và output:

touch /etc/logstash/conf.d/02-logstash.conf

Thêm vào file cấu hình /etc/logstash/conf.d/02-logstash.conf nội dung sau :

input {
beats {
  port => 5044
  ssl => false
}
}

output {
  elasticsearch {
  hosts => ["localhost:9200"]
  sniffing => true
  index => "%{[@metadata][beat]}-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}

Sau đó restart lại logstash:

systemctl stop logstash
systemctl start logstash

Tạo Index trên Kibana để theo dõi các sự kiện được đẩy về.

Truy cập vào kibana với port 5601 theo đường dẫn:

IP-ELK:5601

Vào mục Management sau đó chọn Create Index:

elk-18

Điền vào ô Define index pattern dòng sau rồi nhấn Next step:

elk-19

Kiểm tra lại thông tin log được đẩy về ở phần Discover :

elk-20.jpg

Tổng kết.

Như vậy ở bài này mình đã tổng quan về beats và filebeat là gì, cách hoạt động của chúng và sử dụng logstash để cấu hình input và output, trong bài sau những sẽ đi sâu hơn về logstash để mọi người hiểu được rõ hơn cơ chế hoạt động của logstash và cách logstash sẽ filter log như thế nào.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.