LDAP [Part 4] - Xác thực SSH với LDAP

Lời mở đầu.

Sau khi cài đặt OpenLDAP và phpLDAPadmin, thì bây giờ là thời điểm mình đã có thể kiểm tra lại hoạt động của LDAP.

Để thực hiện kiểm tra, ứng dụng đầu tiên và đơn giản nhất mình sử dụng đó là SSH.

Chuẩn bị.

 • Máy ảo đã được cài đặt CentOS hoặc Ubuntu.

 • Một máy CentOS 7 đã được cài đặt OpenLDAP

Thao tác trên OpenLDAP.

Tạo cây thư mục user như sau:

ldap-32

Thao tác trên máy có hệ điều hành CentOS 7.

Cài đặt OpenLDAP client:

yum -y install openldap-clients nss-pam-ldapd

Cấu hình lại file /etc/nsswitch.conf từ dòng 33 đến 35 như sau :

passwd:   ldap compat
shadow:   ldap compat
group:   ldap compat

Thêm đoạn cấu hình session như sau :

cat > /etc/pam.d/common-session <<EOF
session required  pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
EOF

Khởi động nscd:

systemctl start nscd
systemctl enable nscd

Thực update config từ LDAP server :

authconfig --enableldap \
--enableldapauth \
--ldapserver=10.10.10.187 \
--ldapbasedn="dc=nhanhoa,dc=local" \
--enablemkhomedir \
--update

Thao tác trên máy cài đặt Ubuntu.

Cài đặt libpam-ldapnscd:

apt-get install libpam-ldap nscd

Cấu hình lại file /etc/nsswitch.conf từ dòng 33 đến 35 như sau :

passwd:   ldap compat
shadow:   ldap compat
group:   ldap compat

Chúc mọi người thành công !

Thêm đoạn cấu hình session như sau :

cat > /etc/pam.d/common-session <<EOF
session required  pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
EOF

Khởi động lại nscd:

systemctl start nscd
systemctl enable nscd

Tiến hành SSH bằng user trên LDAP.

Kết quả như sau:

ldap-62

Chúc các bạn thành công !

Tổng kết.

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách SSH đến server CentOS và Ubuntu với tài khoản từ LDAP, trong bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tích hợp LDAP với Pfsense, một firewall mềm được rất nhiều đơn vị triển khai.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt

Chuỗi bài viết về LDAP - Series

Chuỗi bài viết về LDAP và tích hợp LDAP với các phần mềm nguồn mở khác.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.