LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7

Tổng quan

Trong bài blog này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình LDAP ở chế độ Multi-Master Master. Mô hình Multi-Master được sử dụng nhằm tăng khả năng mở rộng, tăng hiệu suất đọc ghi dữ liệu vào dịch vụ ldap. Bên cạnh đó, mình sẽ áp dụng Pacemaker và HAProxy để điều phối cân bằng tải dịch vụ giữa các node Master, tăng sự sẵn sàng của dịch vụ, cải thiện khả năng chịu lỗi và vượt qua lỗi trên dịch vụ LDAP.

Mô hình bên dưới rất phức tạp, các bạn tham khảo thêm tại:

Mô hình

Mô hình triển khai

Mô hình quản trị dịch vụ bằng pacemaker

Chuẩn bị

 • Cài đặt 3 node LDAP với IP như sau
HOSTNAME  ldap_94 (LDAP Master 94)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: network access (10.10.10.94)

HOSTNAME  ldap_95 (LDAP Master 95)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: network access (10.10.10.95)

HOSTNAME  ldap_96 (LDAP Master 96)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: network access (10.10.10.96)

Bổ sung config tại tất cả các node

Cấu hình file host

echo '
10.10.10.94 ldap_94 
10.10.10.95 ldap_95 
10.10.10.96 ldap_96' >> /etc/hosts

Kích hoạt module syncprov

cat > mod_syncprov.ldif << EOF
dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulePath: /usr/lib64/openldap
olcModuleLoad: syncprov.la
EOF

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f mod_syncprov.ldif

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=module,cn=config"

Cho phép module syncprov hoạt động trên DB LDAP

cat > syncprov.ldif << EOF
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
olcSpSessionLog: 100
EOF

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncprov.ldif

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config"

Cài đặt mô hình Master Master 3 Node

Bổ sung config tại tất cả các node

Kích hoạt module syncprov

cat > mod_syncprov.ldif << EOF
dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulePath: /usr/lib64/openldap
olcModuleLoad: syncprov.la
EOF

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f mod_syncprov.ldif

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=module,cn=config"

Cho phép module syncprov hoạt động trên DB LDAP

cat > syncprov.ldif << EOF
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
olcSpSessionLog: 100
EOF

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncprov.ldif

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config"

Tại node LDAP Master 94

Trên node LDAP Master 94, cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu lên node LDAP Master 95 và LDAP Master 96

Lưu ý, mình sẽ cấu hình olcServerID theo thứ tự:

 • LDAP Master 94, olcServerID = 1
 • LDAP Master 95, olcServerID = 2
 • LDAP Master 96, olcServerID = 3

Lưu ý: Tại node LDAP Master 94, ta sẽ cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node LDAP Master 95 và LDAP Master 96

Cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node 95, 96

cat > master.ldif << EOF
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcServerID
olcServerID: 1 ldap://10.10.10.94:389
olcServerID: 2 ldap://10.10.10.95:389
olcServerID: 3 ldap://10.10.10.96:389


dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=002
 provider=ldap://10.10.10.95:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
olcSyncRepl: rid=003
 provider=ldap://10.10.10.96:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
-
add: olcMirrorMode
olcMirrorMode: TRUE

dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
EOF

ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f master.ldif

Thay đổi settings sysconfig của slapd

cat > /etc/sysconfig/slapd << EOF
# OpenLDAP server configuration
# see 'man slapd' for additional information

# Where the server will run (-h option)
# - ldapi:/// is required for on-the-fly configuration using client tools
#  (use SASL with EXTERNAL mechanism for authentication)
# - default: ldapi:/// ldap:///
# - example: ldapi:/// ldap://127.0.0.1/ ldap://10.0.0.1:1389/ ldaps:///
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap://10.10.10.94:389"

# Any custom options
#SLAPD_OPTIONS=""

# Keytab location for GSSAPI Kerberos authentication
#KRB5_KTNAME="FILE:/etc/openldap/ldap.keytab"
EOF

Khởi động lại dịch vụ (Bước quan trọng, để LDAP cập nhật lại trạng thái dịch vụ)

systemctl restart slapd

Tại node LDAP Master 95

Lưu ý: Tại node LDAP Master 95, ta sẽ cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node LDAP Master 94 và LDAP Master 96

Cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node 94, 96

cat > master.ldif << EOF
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcServerID
olcServerID: 1 ldap://10.10.10.94:389
olcServerID: 2 ldap://10.10.10.95:389
olcServerID: 3 ldap://10.10.10.96:389


dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=001
 provider=ldap://10.10.10.94:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
olcSyncRepl: rid=003
 provider=ldap://10.10.10.96:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
-
add: olcMirrorMode
olcMirrorMode: TRUE

dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
EOF

ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f master.ldif

Thay đổi settings sysconfig của slapd

cat > /etc/sysconfig/slapd << EOF
# OpenLDAP server configuration
# see 'man slapd' for additional information

# Where the server will run (-h option)
# - ldapi:/// is required for on-the-fly configuration using client tools
#  (use SASL with EXTERNAL mechanism for authentication)
# - default: ldapi:/// ldap:///
# - example: ldapi:/// ldap://127.0.0.1/ ldap://10.0.0.1:1389/ ldaps:///
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap://10.10.10.95:389"

# Any custom options
#SLAPD_OPTIONS=""

# Keytab location for GSSAPI Kerberos authentication
#KRB5_KTNAME="FILE:/etc/openldap/ldap.keytab"
EOF

Khởi động lại dịch vụ (Bước quan trọng, để LDAP cập nhật lại trạng thái dịch vụ)

systemctl restart slapd

Tại node LDAP Master 96

Lưu ý: Tại node LDAP Master 94, ta sẽ cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node LDAP Master 94 và LDAP Master 95

Cấu hình cho phép nhân bản dữ liệu từ node 94, 95

cat > master.ldif << EOF
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcServerID
olcServerID: 1 ldap://10.10.10.94:389
olcServerID: 2 ldap://10.10.10.95:389
olcServerID: 3 ldap://10.10.10.96:389


dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=001
 provider=ldap://10.10.10.94:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
olcSyncRepl: rid=002
 provider=ldap://10.10.10.95:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
-
add: olcMirrorMode
olcMirrorMode: TRUE

dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
EOF

ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f master.ldif

Thay đổi settings sysconfig của slapd

cat > /etc/sysconfig/slapd << EOF
# OpenLDAP server configuration
# see 'man slapd' for additional information

# Where the server will run (-h option)
# - ldapi:/// is required for on-the-fly configuration using client tools
#  (use SASL with EXTERNAL mechanism for authentication)
# - default: ldapi:/// ldap:///
# - example: ldapi:/// ldap://127.0.0.1/ ldap://10.0.0.1:1389/ ldaps:///
SLAPD_URLS="ldapi:/// ldap://10.10.10.96:389"

# Any custom options
#SLAPD_OPTIONS=""

# Keytab location for GSSAPI Kerberos authentication
#KRB5_KTNAME="FILE:/etc/openldap/ldap.keytab"
EOF

Khởi động lại dịch vụ (Bước quan trọng, để LDAP cập nhật lại trạng thái dịch vụ)

systemctl restart slapd

Cấu hình HTTP

Thực hiện tại LDAP Admin 94

sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.10.94:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl stop httpd
systemctl disable httpd

Thực hiện tại LDAP Admin 95

sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.10.95:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl stop httpd
systemctl disable httpd

Thực hiện tại LDAP Admin 96

sed -i "s/Listen 80/Listen 10.10.10.96:80/g" /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl stop httpd
systemctl disable httpd

Chỉnh sửa cấu hình PHP LDAP ADMIN

Tại cả 3 node LDAP 94 95 96, thực hiện cấu hình sau:

cp /usr/share/phpldapadmin/config/config.php /usr/share/phpldapadmin/config/config.php.bak

cat > /usr/share/phpldapadmin/config/config.php << 'EOF'
<?php

$config->custom->session['blowfish'] = '626afa88f36a312c581b8af8ca20a398'; # Autogenerated for ldap_94

$config->custom->appearance['friendly_attrs'] = array(
	'facsimileTelephoneNumber' => 'Fax',
	'gid'           => 'Group',
	'mail'           => 'Email',
	'telephoneNumber'     => 'Telephone',
	'uid'           => 'User Name',
	'userPassword'       => 'Password'
);

$servers = new Datastore();

$servers->newServer('ldap_pla');
$servers->setValue('server','name','LDAP VIP');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.97');
$servers->setValue('server','port',389);
$servers->setValue('server','base',array('dc=nhanhoa,dc=local'));
$servers->setValue('login','auth_type','cookie');
$servers->setValue('login','bind_id','');
$servers->setValue('login','bind_pass','');
$servers->setValue('server','tls',false);

$servers->newServer('ldap_pla');
$servers->setValue('server','name','LDAP ADMIN 94');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.94');
$servers->setValue('server','port',389);
$servers->setValue('server','base',array('dc=nhanhoa,dc=local'));
$servers->setValue('login','auth_type','cookie');
$servers->setValue('login','bind_id','');
$servers->setValue('login','bind_pass','');
$servers->setValue('server','tls',false);

$servers->newServer('ldap_pla');
$servers->setValue('server','name','LDAP ADMIN 95');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.95');
$servers->setValue('server','port',389);
$servers->setValue('server','base',array('dc=nhanhoa,dc=local'));
$servers->setValue('login','auth_type','cookie');
$servers->setValue('login','bind_id','');
$servers->setValue('login','bind_pass','');
$servers->setValue('server','tls',false);

$servers->newServer('ldap_pla');
$servers->setValue('server','name','LDAP ADMIN 96');
$servers->setValue('server','host','10.10.10.96');
$servers->setValue('server','port',389);
$servers->setValue('server','base',array('dc=nhanhoa,dc=local'));
$servers->setValue('login','auth_type','cookie');
$servers->setValue('login','bind_id','');
$servers->setValue('login','bind_pass','');
$servers->setValue('server','tls',false);
?>
EOF

Tắt dịch vụ HTTP (Dịch vụ HTTP sẽ được xử lý bởi pacemaker)

systemctl stop httpd
systemctl disable httpd

Triển khai HAProxy

Thực hiện trên tất cả các node

Cài đặt

sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm 
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y

Tạo bản backup cho cấu hình mặc định và chỉnh sửa cấu hình HAproxy

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak

Cầu hình Haproxy

cat > /etc/haproxy/haproxy.cfg << EOF
global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats

defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind :8080
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy\ Statistics
  stats admin if TRUE

listen ldap_cluster
  bind 10.10.10.97:389
  balance roundrobin
  stick-table type ip size 200k expire 30m
  stick on src
  mode tcp
  option tcplog
  timeout client 28801s
  timeout server 28801s
  server ldap_94 10.10.10.94:389 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
  server ldap_95 10.10.10.95:389 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
  server ldap_96 10.10.10.96:389 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3

listen web_backend
  bind 10.10.10.97:80
  balance roundrobin
  cookie SERVERID insert indirect nocache
  mode http
  option httpchk
  option httpclose
  option httplog
  option forwardfor
  server web_ldap_94 10.10.10.94:80 check cookie ldap_94 inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
  server web_ldap_95 10.10.10.95:80 check cookie ldap_95 inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
  server web_ldap_96 10.10.10.96:80 check cookie ldap_96 inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
EOF

Cấu hình Log cho HAProxy

sed -i "s/#\$ModLoad imudp/\$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#\$UDPServerRun 514/\$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf

echo 'local2.*  /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf

systemctl restart rsyslog

Bổ sung cấu hình cho phép kernel có thể binding tới IP VIP

echo 'net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1' >> /etc/sysctl.conf

Kiểm tra

$ sysctl -p

net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1

Khởi tạo dịch vụ HAProxy

systemctl stop haproxy
systemctl disable haproxy

Thiết lập Cluster Pacemaker

Bước 1: Cài đặt pacemaker corosync

Thực hiện trên tất cả các node

Cài đặt gói pacemaker pcs

yum -y install pacemaker pcs

systemctl start pcsd 
systemctl enable pcsd

Thiết lập mật khẩu user hacluster

passwd hacluster

Bước 2: Tạo Cluster

Thực hiện trên 1 node duy nhất ldap_94

Chứng thực các node

pcs cluster auth ldap_94 ldap_95 ldap_96

Kết quả

[root@ldap_94 ~]# pcs cluster auth ldap_94 ldap_95 ldap_96
Username: hacluster
Password: *********
ldap_96: Authorized
ldap_94: Authorized
ldap_95: Authorized

Khởi tạo cấu hình cluster ban đầu

pcs cluster setup --name ha_cluster ldap_94 ldap_95 ldap_96

Kết quả

[root@ldap_94 ~]# pcs cluster setup --name ha_cluster ldap_94 ldap_95 ldap_96

Destroying cluster on nodes: ldap_94, ldap_95, ldap_96...
ldap_95: Stopping Cluster (pacemaker)...
ldap_94: Stopping Cluster (pacemaker)...
ldap_96: Stopping Cluster (pacemaker)...
ldap_95: Successfully destroyed cluster
ldap_94: Successfully destroyed cluster
ldap_96: Successfully destroyed cluster

Sending 'pacemaker_remote authkey' to 'ldap_94', 'ldap_95', 'ldap_96'
ldap_94: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
ldap_96: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
ldap_95: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
Sending cluster config files to the nodes...
ldap_94: Succeeded
ldap_95: Succeeded
ldap_96: Succeeded

Synchronizing pcsd certificates on nodes ldap_94, ldap_95, ldap_96...
ldap_96: Success
ldap_94: Success
ldap_95: Success
Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...
ldap_96: Success
ldap_94: Success
ldap_95: Success

Khởi động Cluster

pcs cluster start --all

Kết quả

[root@ldap_94 ~]# pcs cluster start --all

ldap_94: Starting Cluster (corosync)...
ldap_95: Starting Cluster (corosync)...
ldap_96: Starting Cluster (corosync)...
ldap_95: Starting Cluster (pacemaker)...
ldap_94: Starting Cluster (pacemaker)...
ldap_96: Starting Cluster (pacemaker)...

Cho phép cluster khởi động cùng OS

pcs cluster enable --all 

Kết quả

[root@ldap_94 ~]# pcs cluster enable --all 

ldap_94: Cluster Enabled
ldap_95: Cluster Enabled
ldap_96: Cluster Enabled

Bước 3: Thiết lập Cluster

Bỏ qua cơ chế STONITH

pcs property set stonith-enabled=false

Cho phép Cluster chạy kể cả khi mất quorum

pcs property set no-quorum-policy=ignore

Hạn chế Resource trong cluster chuyển node sau khi Cluster khởi động lại

pcs property set default-resource-stickiness="INFINITY"

Tạo Resource IP VIP Cluster

pcs resource create Virtual_IP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=10.10.10.97 cidr_netmask=24 op monitor interval=30s

Tạo Resource quản trị dịch vụ HAProxy

pcs resource create Loadbalancer_HaProxy systemd:haproxy op monitor timeout="5s" interval="5s"

Tạo Resource quản trị dịch vụ HTTPD

pcs resource create Web_Cluster systemd:httpd op monitor timeout="5s" interval="5s"
pcs resource clone Web_Cluster globally-unique=true

Ràng buộc thứ tự khởi động dịch vụ, khởi động dịch vụ Virtual_IP sau đó khởi động dịch vụ Loadbalancer_HaProxy

pcs constraint order start Virtual_IP then Loadbalancer_HaProxy kind=Optional

Ràng buộc resource Virtual_IP phải khởi động cùng node với resource Loadbalancer_HaProxy

pcs constraint colocation add Virtual_IP Loadbalancer_HaProxy INFINITY

Ràng buộc thứ tự khởi động dịch vụ, khởi động dịch vụ Virtual_IP sau đó khởi động dịch vụ Web_Cluster

pcs constraint order Virtual_IP then Web_Cluster-clone

Kiểm tra dịch vụ

Kiểm tra dịch vụ HAProxy

Thêm dữ liệu vào LDAP

Thêm dữ liệu vào node Master 96

echo '
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba@test.com
userPassword:: b3BlbnN0YWNr
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba' > user_test_thanhbaba.ldif

ldapadd -x -h 10.10.10.97 -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba.ldif

Kết quả

adding new entry "cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local"

Kiểm tra dữ liệu trên node Master 94

[root@ldap_94 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(objectclass=person)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=person)
# requesting: ALL
#

# thanhbaba, Tests, nhanhoa.local
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba@test.com
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

Truy vấn dữ liệu từ LDAP

Thử truy vấn dữ liệu bằng ldapclient

ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(ou=*)"

Kết quả

[root@ldap_94 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(ou=*)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (ou=*)
# requesting: ALL
#

# People, nhanhoa.local
dn: ou=People,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: People

# Group, nhanhoa.local
dn: ou=Group,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: Group

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2

Kiểm tra failover

Tắt 1 LDAP Master 94, check HAProxy stats page

[root@ldap_94 ~]# init 0

Trạng thái HAProxy stats page

Ghi dữ liệu vào LDAP qua IP VIP

echo '
dn: cn=thanhbaba6,ou=People,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba6@test.com
userPassword:: b3BlbnN0YWNr
cn: thanhbaba6
sn: thanhbaba6' > user_test_thanhbaba6.ldif

ldapadd -x -h 10.10.10.97 -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba6.ldif

Kết quả

[root@ldap_95 ~]# ldapadd -x -h 10.10.10.97 -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba6.ldif
Enter LDAP Password: 
adding new entry "cn=thanhbaba6,ou=People,dc=nhanhoa,dc=local"

Sang node LDAP Master 96

ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(cn=thanhbaba6)"

Kết quả

[root@ldap_96 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(cn=thanhbaba6)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (cn=thanhbaba6)
# requesting: ALL
#

# thanhbaba6, People, nhanhoa.local
dn: cn=thanhbaba6,ou=People,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba6@test.com
cn: thanhbaba6
sn: thanhbaba6

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

Dữ liệu đọc ghi bình thường, cụm LDAP không xảy ra vấn đề gì khi 1 node gặp sự cố

Tài liệu tham khảo

https://blog.cloud365.vn/search/?q=haproxy

https://blog.cloud365.vn/search/?q=High+Availability


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành

Chuỗi bài viết về LDAP - Series

Chuỗi bài viết về LDAP và tích hợp LDAP với các phần mềm nguồn mở khác.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.