LDAP [Part 11] - Hướng dẫn triển khai LDAP Master - Slave trên CentOS 7

Tổng quan

Khi triển khai LDAP trong môi trường thực tế, chúng ta phải quan tâm tới giải pháp backup, tăng tính sẵn sàng cho dịch vụ LDAP. Bên cạnh đó là việc mở rộng LDAP (Scale) đáp ứng lưu lượng cao, bảo đảm hiệu năng, tính sẵn sàng dịch vụ. Để giải quyết vấn đề trên, LDAP cung cấp cơ chế replication để backup cũng như tăng tính sẵn sàng cho dịch vụ.

Replication là tiến trình được cấu hình từ 2 hoặc nhiều hơn service LDAP với mục đích chia sẻ chung nội dung dữ liệu được lưu trữ trong LDAP và giữ cho nội dung lưu trữ được đồng bộ, từ đó có thể cải thiện hiệu năng đọc (có nhiều node cho phép đọc dữ liệu từ LDAP, như master node, các replicate node).

Mô hình thông thường bao gồm 1 node master (Master DAS (Directory Server Agent) hoặc node provider). Node sẽ chịu trách nhiệm duy trì phiên bản dữ liệu chuẩn nhất của dịch vụ thư mục.

Bên cạnh master node là 1 hoặc nhiều shadow server (có thể gọi là consumer, replica, slave). các shadow server giữ dữ liệu của master server. Người dùng có thể kết nối vào shadow server để thực hiện search thông tin cây (DIT)

Mô hình

Chuẩn bị

HOSTNAME  ldap_94 (Master)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: 1 Network access (10.10.10.94)

HOSTNAME  ldap_96 (Slave)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: 1 Network access (10.10.10.96)
 • Lưu ý: Tắt Firewalld + SELinux

Cài đặt

Tại LDAP Master

Kích hoạt module syncprov

echo '
dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulePath: /usr/lib64/openldap
olcModuleLoad: syncprov.la' > mod_syncprov.ldif

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f mod_syncprov.ldif

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=module,cn=config"

Cho phép module syncprov hoạt động trên DB LDAP

echo '
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
olcSpSessionLog: 100' > syncprov.ldif

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncprov.ldif 

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config"

Tại LDAP Slave

Thiết lập module syncrepl

cat <<EOF > syncrepl.ldif
dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=001
 provider=ldap://10.10.10.94:389/
 bindmethod=simple
 binddn="cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
 credentials=Cloud365a@123
 searchbase="dc=nhanhoa,dc=local"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:05:00
EOF

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncrepl.ldif 

Kết quả

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={2}hdb,cn=config"

Lưu ý

 • provider: Địa chỉ và port tới dịch vụ thư mục LDAP Master
 • bindmethod: Loại xác thực
 • binddn: DN tài khoản xác thực
 • credentials: Mật khẩu tài khoản xác thực
 • searchbase: Đồng bộ các Entry theo filter
 • type: Phương thức đồng bộ

Kiểm tra

Bổ sung Entry mới vào master

Bổ sung ou

echo '
dn: ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
ou: Tests
objectclass: organizationalUnit' > test_structure.ldif

ldapadd -x -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f test_structure.ldif

Kết quả

adding new entry "ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local"

Bổ sung user

echo '
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba@test.com
userPassword:: b3BlbnN0YWNr
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba' > user_test_thanhbaba.ldif

ldapadd -x -D cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local -W -f user_test_thanhbaba.ldif

Kết quả

adding new entry "cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local"

Kiểm tra lại Slave

ldapsearch -x -h 10.10.10.96 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(objectclass=person)"

Kết quả

# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=person)
# requesting: ALL
#

# thanhbaba, Tests, nhanhoa.local
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba@test.com
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

Tắt master, kiếm tra lại tại Slave

Tại Node Master

[root@ldap_94 ~]# init 0

Tại Node Slave

ldapsearch -x -h 10.10.10.96 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(objectclass=person)"

Kết quả

# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=person)
# requesting: ALL
#

# thanhbaba, Tests, nhanhoa.local
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba@test.com
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

Lưu ý: Với mô hình LDAP Master Slave chỉ có thể ghi duy nhất tại Master, nếu node Master dữ liệu chỉ có thể đọc và không thể ghi

Tổng kết

Như vậy ngoài mô hình LDAP master-master thì trong bài viết này mình đã triển khai mô hình LDAP master-slave. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình LDAP với keepalive để tăng khả năng chịu lỗi của hệ thống.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi serie tìm hiểu LDAP của mình.

Tài liệu tham khảo

https://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_7&p=openldap&f=5


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành

Chuỗi bài viết về LDAP - Series

Chuỗi bài viết về LDAP và tích hợp LDAP với các phần mềm nguồn mở khác.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.