LDAP [Part 14] - Hướng dẫn backup và restore trên CentOS 7

Chuẩn bị

HOSTNAME  ldap_94 (Main)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: Cloud365a@123 (10.10.10.94)

HOSTNAME  ldap_96 (Backup)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: Cloud365a@123 (10.10.10.96)

Thực hiện Backup và Restore

Tại node LDAP 94

Thực hiện dump data hay backup dữ liệu LDAP

ldapsearch -x -h 10.10.10.94 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -D "cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local" -w Cloud365a@123 -s sub "(objectclass=*)" > backup_file.ldif

Lưu ý:

 • -b: Base search
 • -h: Chỉ định IP của host LDAP (10.10.10.94)
 • -x: Sử dụng simple bind
 • -D: binddn - Tài khoản đăng nhập vào LDAP
 • -w: Mật khẩu (nhập tay)
 • -s: Search level hay scope (base, one, sub)

Kết quả

[root@ldap_94 ~]# ll
-rw-r--r-- 1 root root 12281 21:08 10 Th09 backup_file.ldif

Thực hiện chuyển file backup từ node 94 sang node 96

scp backup_file root@10.10.10.96:/root/

Tại node LDAP 96

Lưu ý:

 • Node LDAP 96 phải mới tinh, chỉ cài đặt xong LDAP

Thực hiện Restore dữ liệu

ldapmodify -a -c -x -h 10.10.10.96 -D "cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local" -w Cloud365a@123 -f backup_file.ldif

Lưu ý:

 • -a: Thêm mới đối tượng nếu không có đối tượng trong LDAP
 • -c: Chế độ đọc liên tục, tức load hết các file vào LDAP kể cả có trường hợp lỗi
 • -x: Sử dụng simple bind
 • -h: Chỉ định IP của host LDAP (10.10.10.94)
 • -D: binddn - Tài khoản đăng nhập vào LDAP
 • -w: Mật khẩu (nhập tay)
 • -f: File load

Kết quả

adding new entry "dc=nhanhoa,dc=local"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "ou=People,dc=nhanhoa,dc=local"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "ou=Group,dc=nhanhoa,dc=local"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "ou=Gitlab,dc=nhanhoa,dc=local"

adding new entry "cn=cody_castillo,ou=Gitlab,dc=nhanhoa,dc=local"

......


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành

Chuỗi bài viết về LDAP - Series

Chuỗi bài viết về LDAP và tích hợp LDAP với các phần mềm nguồn mở khác.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.