LDAP [Part 12] - Hướng dẫn cấu hình Keepalive cho mô hình LDAP Master Master

Mô hình

Chuẩn bị

 • Cài đặt 2 node LDAP với IP như sau
HOSTNAME  ldap_94 (LDAP Master 94)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: network access (10.10.10.94)

HOSTNAME  ldap_96 (LDAP Master 96)
CPU     2 core
RAM     2 GB
Disk    vda: os
Network   eth0: network access (10.10.10.96)
 • Cài đặt mô hình theo docs “Triển khai LDAP Master - Master”

Cài đặt

Tại node Master LDAP 94

Cài đặt keepalived

yum install keepalived -y

Cấu hình keepalived

cat > /etc/keepalived/keepalived.conf << EOF
vrrp_script chk_ldap {
  script "/usr/sbin/pidof slapd"
  interval 2
  weight 2
}

vrrp_instance VI_1 {
  interface eth0
  state MASTER
  virtual_router_id 51
  priority 101
  virtual_ipaddress {
    10.10.10.97/24
  }
  track_script {
    chk_ldap
  }
}
EOF

Khởi động lại Keepalived

systemctl restart keepalived

Lưu ý:

 • Để hiểu thêm về các tham số cấu hình Keepalive, các bạn tham khảo link sau

Tại node Master LDAP 96

Cài đặt keepalived

yum install keepalived -y

Cấu hình keepalived

cat > /etc/keepalived/keepalived.conf << EOF
vrrp_script chk_ldap {
  script "/usr/sbin/pidof slapd"
  interval 2
  weight 2
}
vrrp_instance VI_1 {
  interface eth0
  state BACKUP
  virtual_router_id 51
  priority 100
  virtual_ipaddress {
    10.10.10.97/24
  }
  track_script {
    chk_ldap
  }
}
EOF

Khởi động lại Keepalived

systemctl restart keepalived

Lưu ý:

 • Để hiểu thêm về các tham số cấu hình Keepalive, các bạn tham khảo link sau

Kiểm tra

Kiểm tra IP VIP

Kiểm tra tại node LDAP Master 94, mặc định Node LDAP Master 94 sẽ nắm IP VIP

ip a | grep eth0 -A 2

Kết quả

[root@ldap_94 keepalived]# ip a | grep eth0 -A 2
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:aa:18:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.10.10.94/24 brd 10.10.10.255 scope global noprefixroute eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.10.10.97/24 scope global secondary eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::af05:e497:90d6:44f7/64 scope link noprefixroute 

Kiểm tra tại node LDAP Master 96

ip a | grep eth0 -A 2

Kết quả

[root@ldap_96 keepalived]# ip a | grep eth0 -A 2
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:b5:c2:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.10.10.96/24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::5054:ff:feb5:c26b/64 scope link 

Kiểm tra Failover

Tắt Node LDAP Master 94, kiểm tra IP VIP thay đổi

[root@ldap_94 ~]# init 0

Trở lại kiểm tra Node LDAP Master 96

ip a | grep eth0 -A 2

Kết quả

[root@ldap_96 ~]# ip a | grep eth0 -A 2
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:b5:c2:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.10.10.96/24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.10.10.97/24 scope global secondary eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::5054:ff:feb5:c26b/64 scope link 

Tại node LDAP Master 96, truy vấn dữ liệu bằng IP VIP

ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(objectclass=person)"

Kết quả

[root@ldap_96 ~]# ldapsearch -x -h 10.10.10.97 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -s sub "(objectclass=person)"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nhanhoa,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=person)
# requesting: ALL
#

# thanhbaba, Tests, nhanhoa.local
dn: cn=thanhbaba,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba@test.com
cn: thanhbaba
sn: thanhbaba

# thanhbaba2, Tests, nhanhoa.local
dn: cn=thanhbaba2,ou=Tests,dc=nhanhoa,dc=local
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
mail: thanhbaba2@test.com
cn: thanhbaba2
sn: thanhbaba2

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2

Nguồn

https://blog.cloud365.vn/linux/haproxy-keepalived-apache/


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành

Chuỗi bài viết về LDAP - Series

Chuỗi bài viết về LDAP và tích hợp LDAP với các phần mềm nguồn mở khác.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.