Nextcloud [Part 1] - Cài đặt Nextcloud trên CentOS 7

NextCloud

Ở bài viết trước chúng ta đã biết được về ownCloud là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng cho các dịch vụ lưu trữ tệp. Vậy còn NextCloud?

NextCloud là một nhánh được fork ra và phát triển riêng trên từ OwnCloud, nó được định hướng phát triển bởi một số thành viên cũ của OwnCloud. Trong khi Owncloud chậm cập nhật các tính năng thì NextCloud tập trung vào release và bổ sung các tính năng mà người dùng feedback.

NextCloud cũng giống như OwnCloud hỗ trợ trên hầu như tất cả các Client hiện có

Chuẩn bị môi trường cài đặt

1 Server

 • OS: CentOS7
 • RAM: >= 1 GB
 • Disk: >= 10 GB
 • CPU: >= 1 Core
 • Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt
 • Login và thao tác với user root
 • Update và cài đặt openssh-server
  yum install -y epel-release
  yum update -y 
  

Firewalld & SElinux

Mở firewalld cho traffic của httpd (web) đi qua

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Cấu hình disable SElinux

sudo setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Cài đặt httpd

sudo yum -y install httpd 

Khởi động httpd

sudo systemctl start httpd.service

Khởi động httpd cùng hệ thống

sudo systemctl enable httpd.service

Kiểm tra ip hiện tại của Server

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

Truy cập

http://your_server_IP_address/

Cài đặt MySQL(MariaDB)

Cài đặt

sudo yum install -y mariadb-server

Start MariaDB

sudo systemctl start mariadb

Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Mặc đinh mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators

Khởi động MariaDB

sudo systemctl enable mariadb.service

Tạo DB và user

mysql
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nc_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Cài đặt PHP (Ở đây chúng ta sử dụng phiên bản php7.2)

yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum install -y yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php72
yum install php php-mysql php-dom php-mbstring php-gd php-ldap php-pdo php-json php-xml php-zip php-curl php-mcrypt php-pear php-intl setroubleshoot-server -y 

Cài đặt NextCloud

Phiên bản hiện tại 15.0.7 Download

yum install wget -y 
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.7.zip -O /opt/nextcloud.zip

Giải nén

yum install unzip -y 
unzip /opt/nextcloud.zip -d /var/www/
rm -f /opt/nextcloud.zip

Phân quyền

sudo chmod 755 -R /var/www/nextcloud/
sudo chown apache. -R /var/www/nextcloud/

Bổ sung config cho httpd

cat << EOF >> /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/nextcloud
#ServerName yourdomain.com 
#ServerAlias www.yourdomain.com

<Directory /var/www/html/nextcloud>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
</Directory>

ErrorLog /var/log/httpd/nextcloud-error_log
CustomLog /var/log/httpd/nextcloud-access_log common

</VirtualHost>
EOF

Reload lại httpd

sudo systemctl restart httpd 

Truy cập và Cấu hình NextCloud

https://server_domain_or_IP/

Kết nối tài khoản MySQL đã tạo phía trên

Qúa trình tạo tài khoản đang được thực hiện, nếu có lỗi vui lòng kiểm tra lại tài khoản MySQL

Giao diện đăng nhập

Giao diện người dùng

Download Client

NextCloud hỗ trợ gần như đầy đủ các Client để kết nối vào Server download tại đây

Desktop

Mobile

Tổng kết

Bây giờ bạn đã có một Cloud riêng để lưu trữ dữ liệu. Việc tạo thêm các tài khoản, phân chia tài nguyên kết nối, kết nối thêm các backend lưu trữ sẽ được cập nhật trong các bài tiếp theo. —

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.