Nextcloud [Part 6] - Tạo, upload file và thư mục

Việc tạo mới File và Folder trong Nextcloud vô cùng đơn giản. Ngoài việc tạo mới từ các client và sync lên Nextcloud, thì ở giao diện web Next cloud cũng cung cấp tính năng có thể tạo mới File và Folder trực tiếp trên giao diện.

Tạo mới thư mục

Đăng nhập vào Nextcloud

Tạo mới một thư mục bằng cách nhấn vào dấu +

Nhập tên thư mục mới sau đó chọn

Tạo mới folder thành công thành công

Tạo mới file

Tương tự với cách tạo mới một folder. Bạn truy cập vào folder muốn tạo file và nhấn vào dấu +.

Tại đây bạn có thể tạo các file dạng text, Spredsheet (tương đương với excel file), Document (doc), Presentation (power point), Diagram. Ở ví dụ này mình sẽ tạo thử một file Document.

Tạo mới file thành công

Upload file

Bạn truy cập vào folder muốn upload file và nhấn vào dấu + và chọn **Upload file

Chọn đường dẫn đến file bạn muốn upload xong đó chọn Open. Quá trình upload tự động diễn ra

Upload file thành công

Upload file và folder bằng cách kéo thả

Ngoài cách upload file và folder thủ công, bạn có thể thực hiện kéo thả file và folder vào thư mục lưu trữ mong muốn.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Trần Mạnh Huy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.