Nextcloud [Part 2] - Cài đặt Nextcloud trên Ubuntu18

NextCloud

Ở bài viết trước chúng ta đã cài đặt trên Hệ điều hành CentOS7. Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên Ubuntu18

Chuẩn bị môi trường cài đặt

1 Server

 • OS: Ubuntu18
 • RAM: >= 1 GB
 • Disk: >= 10 GB
 • CPU: >= 1 Core
 • Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt
 • Login và thao tác với user root
 • Update và cài đặt openssh-server
  sudo apt-get update -y 
  sudo apt-get upgrade -y 
  sudo apt-get dist-upgrade -y
  

Cài đặt httpd

Cài đặt

sudo apt install apache2 -y 

Start và enable

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2

Chỉnh sửa firewall cho phép traffic của web đi qua

Kiểm tra ufw

sudo ufw app list
 • Kết qủa
  root@ubuntu:~# sudo ufw app list
  Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH
  root@ubuntu:~# 
  

Cho phép traffic trên port 80 và 443 cho httpd

sudo ufw app info "Apache Full"
 • Kết quả
  root@ubuntu:~# sudo ufw app info "Apache Full"
  Profile: Apache Full
  Title: Web Server (HTTP,HTTPS)
  Description: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web
  server.
  Ports:
  80,443/tcp
  

Truy cập trình duyệt

http://your_server_ip

Kết quả

Cài đặt MySQL

Cài đặt

sudo apt install mysql-server -y 

Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Mặc đinh mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators

Cấu hình DB, user cho NextCloud

 • Truy cập mysql
  mysql -u root
  
 • Tạo DB và user
  CREATE DATABASE nextcloud;
  CREATE USER 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nc_user'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
  

Cài đặt PHP

Cài đặt

sudo apt install -y php libapache2-mod-php php-ldap php-mysql php-cli php-bz2 php-curl php-gd php-imagick php-intl php-mbstring php-xml php-zip

Mặc định repo PHP trên Ubuntu18 sẽ sử dụng php7.2

Cài đặt NextCloud

Phiên bản hiện tại 15.0.7 Download

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.7.zip -O /opt/nextcloud.zip

Giải nén

apt-get install unzip -y 
unzip /opt/nextcloud.zip -d /var/www/
rm -f /opt/nextcloud.zip

Cấu hình Virtual host

cat << EOF >> /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@localhost.local
  DocumentRoot /var/www/nextcloud/
  #ServerName example.com
  #ServerAlias www.example.com
 

  Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"

  <Directory /var/www/nextcloud/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    <IfModule mod_dav.c>
    	Dav off
    </IfModule>
    SetEnv HOME /var/www/nextcloud
    SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
EOF

Phân quyền

chmod 755 -R /var/www/nextcloud/
chown www-data. -R /var/www/nextcloud/

Backup lại default config page

mv /etc/apache2/sites-available/000-default.{conf,conf.bk}

Enable các mode hỗ trợ

sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime

Enable config NextCloud và Reload lại apache

sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo systemctl reload apache2

Truy cập và Cấu hình NextCloud

https://server_domain_or_IP

Kết nối tài khoản MySQL đã tạo phía trên

Qúa trình tạo tài khoản đang được thực hiện, nếu có lỗi vui lòng kiểm tra lại tài khoản MySQL

Giao diện đăng nhập

Giao diện người dùng

Download Client

NextCloud hỗ trợ gần như đầy đủ các Client để kết nối vào Server download tại đây

Desktop

Mobile


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.