Nextcloud [Part 11] - Chỉnh sửa Quotas lưu trữ của User

NextCloud Quotas

Đối với các tài khoản được cấp việc giới hạn dung lượng sử dụng của các user là bài toán vô cùng cần thiết đối với admin. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình mức Quotas cần thiết đối với mỗi User.

Mặc định NextCloud cung cấp 5 định mức mặc định sử dụng dữ liệu cho các User

  • Default quotas: Giá trị mặc định mà mỗi user được tạo ra được cấu hình.
  • Unlimited: Giá trị này cho phép user sử dụng tối đa tài nguyên lưu trữ của hệ thống
  • 1GB: Giới hạn lưu trữ 1GB
  • 5GB: Giới hạn lưu trữ 5GB
  • 10GB: Giới hạn lưu trữ 10GB

Chỉnh sửa Quotas

Điều chỉnh Default quotas. Giá trị này mặc định sẽ cấu hình cho các user tạo mới.

Truy cập Settings

Tại ô Default quotas chúng ta nhập dung lượng default mà mỗi user có thể có được khi khởi tạo tài khoản

Bấm Enter để lưu giá trị thay đổi

Bây giờ mỗi khi chúng ta chọn giá trị Default Quotas thì mặc định sẽ chuyển quotas thành 7GB

Tạo mới User

Điền các thông tin đầy đủ để Default Quotasvà bấm xác nhận

Logout tài khoản admin và login bằng tài khoản vừa tạo. Chúng ta sẽ thấy là dung lượng mặc định của User là 7GB

Quay lại login bằng tài khoản admin tiến hành chỉnh sửa lại Quotas của user này

Chọn mục Quotas

Tại đây chúng ta có thể chọn 1 giá trị có sẵn bằng cách click vào giá trị đó . Ở đây mình chọn 1GB

Quay lại tài khoản canhdx và kiểm tra

Nếu chúng ta muốn set một giá trị khác thì sao. Đơn giản chúng ta gõ giá trị trực tiếp vào ô quotas theo định dạng quy chuẩn ( MB,GB,TB... ). Ở đây mình set là 4GB

Bấm Enter để lưu giá trị

Quay lại tài khoản canhdx và kiểm tra

Tổng kết

Bài viết đã hướng dẫn các bạn chi tiết về việc set quotas cho user. Hy vọng các bạn có thể áp dụng được trong mô hình của chính bạn.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.